พุธ ที่ 22 มีนาคม 2017
ทุกสิ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณ
All Things Are Subject To You
“พระเจ้าทรงปราบทุกสิ่งลงไว้ใต้พระบาทของพระคริสต์ และประทานพระคริสต์แก่คริสตจักรให้เป็นเจ้านายเหนือทุกๆ สิ่ง” (เอเฟซัส 1:22)

    พระเยซูได้นั่งอยู่ที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดา เหนือบรรดาเทพผู้ครอง ศักดิเทพ เทพอาณาจักร เทพผู้ครองพิภพ และทุกนามที่เอ่ยขึ้น พระองค์ทรงอยู่บนบัลลังก์ที่สูงส่ง และข่าวดีก็คือว่าเรานั่งอยู่กับพระองค์ เอเฟซัส 2:4-6 กล่าวว่า “แต่พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา พระองค์ทรงรักเราโดยความรักอันใหญ่หลวงของพระองค์ ถึงแม้ว่าเราเป็นคนตายเนื่องจากการละเมิด พระองค์ยังทรงทำให้มีชีวิตอยู่ร่วมกับพระคริสต์ (พวกท่านได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณ) และพระองค์ทรงทำให้เราเป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์ และทรงให้เรานั่งด้วยกันกับพระองค์ในสวรรคสถานในพระเยซูคริสต์”

พระเจ้าได้ให้สิทธิอำนาจกับพระเยซูเหนือสิ่งที่ทรงสร้างทั้งหมด ที่ภูเขาจำแลงพระกาย พระองค์ได้ตรัสออกมาจากสวรรค์ว่า “ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจท่านมาก จงเชื่อฟังท่านเถิด” (มัทธิว 17:5) พระเจ้าทรงสั่งธรรมชาติ สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ให้อยู่ภายใต้การควบคุมของพระเยซู เราได้ปกครองร่วมกันเหนือทุกสิ่ง เหนือเทพผู้ครอง ศักดิเทพ เทพอาณาจักร เทพผู้ครองพิภพ ด้วยอำนาจแห่งพระนามของพระองค์ อำนาจของความมืดต้องตอบสนองและรู้จักสิทธอำนาจของคุณในพระคริสต์ ดังนั้น จงกล้าที่จะใช้การครอบครองนี้ในวันนี้และตลอดไป คุณไม่ใช่คนธรรมดา คุณทำสิ่งต่างๆ จากโลกที่สูงกว่า เมื่อถ้อยคำของคุณมีฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า ปัญญาจารย์ 8:4 กล่าวว่า “พระดำรัสของกษัตริย์นั้นมีอำนาจ…”

สิทธอำนาจทั้งหมดได้ประทานไว้คุณเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในชีวิตของคุณ และสถาปนาความชอบธรรมของพระเจ้าในโลกนี้ ยอห์นได้เขียนไว้เกี่ยวกับเราว่า “…เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไร เราในโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้น” (1 ยอห์น 4:17) ดังนั้นเมื่อคุณพูด สิ่งทรงสร้างทั้งหมดตอบสนอง ในพระนามของพระองค์ คุณสามารถทำลายอำนาขของซาตานที่มีอยู่เหนือมนุษย์ลงได้ และประกาศความสว่างแห่งข่าวประเสริฐของพระองค์ให้ส่องอยู่เหนือใจของพวกเขา

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานสิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์และในโลกนี้แก่ข้าพระองค์ เพื่อที่จะปกครองเหนือทุกอำนาจของศัตรู ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานอำนาจในการใช้พระนามของพระเยซู และถ้อยคำที่เต็มด้วยฤทธิ์เดชที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของข้าพระองค์ การงาน การเงิน ครอบครัว สุขภาพ ฯลฯ ข้าพระองค์ประกาศชีวิตกับทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 8:19; มัทธิว 12:36-37


Comments are closed