ศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2017
ทุกสิ่งมีสติปัญญา
Everything Has Intelligence

“เพราะสรรพสิ่งที่ทรงสร้างแล้ว คอยด้วยความปรารถนาอย่างยิ่งให้บุตรทั้งหลายของพระเจ้าปรากฎ เพราะว่าสรรพสิ่งเหล่านั้นต้องเข้าอยู่ในอำนาจของอนิจจัง ไม่ใช่ตามใจชอบของตนเอง แต่เป็นไปตามที่พระเจ้าได้ทรงให้เข้าอยู่นั้น ด้วยมีความหวังว่า สรรพสิ่งเหล่านั้นจะได้รอดจากอำนาจแห่งความเสื่อมสลาย และจะเข้าในเสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งลูกๆ ของพระเจ้า” (โรม 8:19-21)

    เมื่อคุณมองดูรอบตัวของคุณ สิ่งต่างๆ ถูกสร้างขึ้นและวัตถุทางธรรมชาติไม่ได้ทำอะไรเลย นอกจาที่เราใช้มันทำ อย่างไรก็ตามมันสามารถทำได้มากกว่านั้นอย่างมาก มันสามารถฟังเสียงของคุณได้ เพราะว่าทุกสิ่งในชีวิตมีสติปัญญา

นึกถึงโมเสส ในกันดารวิถี 20:8 พระเจ้าตรัสกับเขาว่า “จงถือไม้เท้าและจงเรียกประชุมชุมนุมชน ทั้งตัวเจ้าและอาโรนพี่ชายของเจ้า และให้เจ้าทั้งสองบอกหินต่อหน้าต่อตาประชาชนให้มันหลั่งน้ำออกมา ดังนั้นเจ้าจะเอาน้ำออกจากหินให้พวกเขา แล้วให้ทั้งชุมนุมชนและสัตว์เลี้ยงได้ดื่ม” โมเสสทำตามที่พระเจ้าได้สั่ง และประชาชนมีน้ำดื่ม

ครั้งต่อมา ประชาชนหิวและกระหายน้ำ พระเจ้าบอกให้โมเสสน้ำไม้เท้าไป และยืนต่อหน้าก้อนหินต่อหน้าประชาชนและบอกให้ก้อนหินหลั่งน้ำออกมา แต่โมเสสตีก้อนหินนั้นแทน ถึงแม้ว่าพระเจ้าจะไม่ชอบที่เขาเอาไม้ตีก้อนหินแทนที่จะสั่งมัน น้ำก็ยังไหลออกมา จุดที่จะชี้ให้เห็นคือว่าก้อนหินนั้นมีสติปัญญา

ในมาระโก 11 พระคำบอกเราว่าพระเยซูตรัสกับต้นไม้ พระองค์ทรงหิว และเมื่อพบต้นมะเดื่อ พระองค์คาดหวังว่าจะพบผลของมัน แต่ไม่พบ พระคำกล่าวว่า “พระองค์จึงตรัสแก่ต้นนั้นว่า “ตั้งแต่นี้ไปจะไม่มีใครได้กินผลจากเจ้าอีก” เหล่าสาวกก็ได้ยินถ้อยคำที่พระองค์ตรัสนั้น” (มาระโก 11:14) อันดับแรก สังเกตพระคำที่กล่าวว่า “พระองค์จึงตรัสแก่ต้นนั้นว่า” ซึ่งหมายถึงว่าต้นไม้ได้พูดกับพระองค์ อันดับสอง เหล่าสาวกของพระองค์ได้ยินพระองค์ตรัสกับต้นไม้นั้น วันรุ่งขึ้นต้นไม้นั้นเหี่ยวแห้งไปจนถึงราก (มาระโก 11:21)

คุณเห็นหรือไม่ว่าทุกสิ่งในชีวิต ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งหมดนั้นมีสติปัญญา พระคำกล่าวว่าสิ่งทรงสร้างทุกอย่างนั้นกำลังรอคอย ร้องคร่ำครวญด้วยความเจ็บปวด สำหรับการเปิดเผยของพระบุตรของพระเจ้า สิ่งทรงสร้างทุกอย่างนั้นถูกผูกมัดไว้ แต่ตอนนี้ต้องการออกมาสู่ความเป็นอิสรภาพของลูกๆ ทั้งหลายของพระเจ้า เราคือผู้ที่จะทำให้สิ่งเหล่านั้นเป็นอิสระ เราเป็นความหวังและศักศรีของโลกนี้ ดังนั้นให้พูดชีวิตและพระพรแก่สภาพแวดล้อมของคุณ กับทุกสิ่งรอบตัวคุณ สรรเสริญพระเจ้า!
ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าเป็นกษัตริย์และเป็นปุโรหิตของพระเจ้าดังนั้น ถ้อยคำของปากของข้าพเจ้าเป็นวิญญาณและมีชีวิต! ข้าพเจ้าให้ชีวิตกับทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวของข้าพเจ้า! ทุกสิ่งในชีวิตของข้าพเจ้า ไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ได้รับพลังด้วยชีวิตจากสวรรค์! สรรเสริญพระเจ้า!
ศึกษาเพิ่มเติม: มาระโก 11:22-24


Comments are closed