ศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2019
ทุกสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริง
All That Truly Matters

เพราะว่าเราทุกคนจำเป็นต้องปรากฏตัวต่อหน้าบัลลังก์ของพระคริสต์ เพื่อแต่ละคนจะได้รับสิ่งที่สมกับการกระทำในกายนี้ ไม่ว่าจะดีหรือชั่ว (2 โครินธ์ 5:10)

    ในฐานะที่เป็นคริสเตียนโอกาสในการรับใช้ทุกอย่างที่พระเจ้ามอบให้กับคุณเป็นสิ่งที่สำคัญและมีความหมายอย่างมากในแผ่นดินของพระเจ้า คุณควรตระหนักว่าเราแต่ละคนจะต้องรายงานการงานของเราต่อพระเจ้า ทุกสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้สั่งให้เราทำ คุณจะต้องรายงานต่อพระองค์สำหรับการกระทำของคุณ ชีวิตของคุณ ความเชื่อของคุณ การดำเนินในความรักของคุณ นั่นคือสิ่งที่เราอ่านในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเรา

บางครั้งเมื่อเรามีส่วนร่วมในบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหรือโครงการ เรามักจะหลงลืมสิ่งที่เกิดขึ้นจริงที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเรา บ่อยครั้งผู้คนไม่สามารถยืนอยู่นอกตัวเองเพื่อมองดูตัวเองและสิ่งที่พวกเขาทำ ดังนั้นหลายคนจึงไม่ตระหนักว่าการกระทำของพวกเขาเป็นข้อความทุกวันซึ่งพวกเขาจะต้องรายงานต่อพระเจ้า

คุณต้องระลึกว่าการรับใช้พระเจ้าและต่อพระเจ้านั้นถูกเขียนไว้ในหนังสือของพระเจ้า คำพูดทุกคำ การกระทำทุกอย่างในชีวิตของคุณอยู่ในหนังสือของพระเจ้า พระเจ้ากำลังเขียนเรื่องราวของคุณ คุณเป็นแรงบันดาลใจของเรื่องนั้น พระองค์ทรงมีแผนการที่พระองค์เขียนไว้เกี่ยวกับตัวคุณ แต่คุณเขียนเรื่องราวของคุณเองทุกวันด้วยวิธีที่คุณดำเนินชีวิต

วันหนึ่งจะมีการเปรียบเทียบระหว่างชีวิตที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นเพื่อคุณ นั่นคือชีวิตที่พระองค์ทรงกำหนดไว้สำหรับคุณ และสุดท้ายแล้วคุณเป็นอย่างไร นั่นคือคุณดำเนินชีวิตอย่างไร และรางวัลของคุณจะสอดคล้องกับวิธีที่คุณดำเนินชีวิตโดยวัดกับชีวิตที่พระองค์ทรงวาดไว้เพื่อคุณ

สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณคือการค้นหาพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณและทำให้สำเร็จ ไม่มีสิ่งใดในโลกที่สามารถเปรียบเทียบได้กับการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าและดำเนินชีวิตเพื่อพระองค์ ไม่มีสิ่งใดจะดีไปกว่าเวลาและนิรันดรกาลนอกจากการดำเนินชีวิตอยู่เพื่อพระเยซูคริสต์ พระองค์เป็นทุกสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริง “และพระองค์สิ้นพระชนม์เพื่อทุกคน เพื่อบรรดาคนที่มีชีวิตอยู่จะไม่อยู่เพื่อตัวเองอีกต่อไป แต่จะอยู่เพื่อพระองค์ที่สิ้นพระชนม์ และทรงเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่เขาทั้งหลาย” (2 โครินธ์ 5:15)

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

    ฉันเป็นขึ้นมาจากความตายร่วมกับพระคริสต์ และความรักของฉันอยู่ในสิ่งที่อยู่เบื้องบน ในที่ซึ่งพระคริสต์ทรงประทับอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์รักพระองค์ด้วยหัวใจทั้งหมดของข้าพระองค์ และการดำเนินชีวิตเพื่อพระองค์เป็นทุกสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริง นั่นคือการดำเนินชีวิตทั้งหมดเพื่อขยายแผ่นดินของพระองค์และสถาปนาความชอบธรรมของพระองค์บนโลก ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม1 โครินธ์ 3:12-15; 1 โครินธ์ 10:31; โคโลสี 3:1-4


Comments are closed