พุธ ที่ 30 กันยายน 2015

“ทุกสิ่งที่คุณมีคือทุกสิ่งที่คุณต้องการ”
“All You Have Is All You Need”

“ท่านจงพ้นจากการรักเงิน จงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่ เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่า “เราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลย”” (ฮีบรู 13:5)

    สิ่งที่ข้อพระคำตอนต้นได้กล่าวไว้คือที่วิถีชีวิตของคุณควรจะเป็นชีวิตที่ปราศจากความละโมบ อย่าปรารถนาสิ่งซึ่งเป็นของคนอื่น นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ควรฝันหรือปรารถนาที่จะมีความสำเร็จในระดับที่สูงขึ้น แต่กำลังเน้นย้ำถึงการพอใจในสิ่งที่คุณมี เพราะว่าสิ่งที่คุณมีนั้นเพียงพอที่จะได้ในสิ่งอื่นๆ ที่คุณอาจต้องการ ทุกสิ่งที่คุณมีคือทุกสิ่งที่คุณต้องการ!

เมื่อพระเจ้าถามโมเสสว่า “อะไรอยู่ในมือของเจ้า” โมเสสตอบว่า “…ไม้เท้า” (อพยพ 4:2) เขาสามารถโยนไม้เท้าออกจากมือของเขาและบอกว่า “ไม่มีอะไร!” แต่เขาฉลาดกว่านั้น! เขารู้ว่าเขามีบางสิ่งในมือของเขาที่พระเจ้าจะสามารถใช้ได้ ดังนั้นเขาจึงตอบออกไปอย่างถูกต้อง ไม้เท้านั้นคือทั้งหมดที่โมเสสต้องการในการทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จในเวลานั้น ด้วยไม้เท้านั้น เขาได้ทำการอัศจรรย์ และนำชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์

ในพระคัมภีร์ใหม่ พระเยซูถามเหล่าสาวกด้วยคำถามคล้ายๆ กัน พระองค์สอนประชาชนเป็นอันมาก ประมาณห้าพันคน (ไม่นับผู้หญิงและเด็ก) สาวกบางคนได้ร้องขอให้พระเยซูบอกให้ประชาชนกลับบ้านไปเพื่อที่คนเหล่านั้นจะได้ซื้ออาหารสำหรับตัวเองรับประทาน เนื่องจากคนเหล่านั้นอยู่กับพระองค์เป็นเวลานานมากแล้ว อย่างไรก็ตาม พระเยซูปฏิเสธคำร้องขอนั้น และถามพวกสาวกว่า “พวกท่านมีอะไร?”

พวกเขาตอบว่า “มีเด็กเล็กๆ คนหนึ่งซึ่งมีขนมปังห้าก้อนและปลาสองตัว” พระเยซูทรงทราบว่าทุกสิ่งที่พวกเขามีคือทั้งหมดที่ต้องการ พระองค์ได้นำเอาอาหารกลางวันของเด็กคนนั้น อวยพรอาหารนั้น และยื่นให้กับสาวกเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน พระเยซูไม่ได้วางอาหารนั้นลงเพื่อทวีคูณให้ทุกคนได้เห็น ไม่ใช่! พระองค์ได้ให้ขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวกลับไปให้กับสาวก

ด้วยการไว้วางใจและมีความเชื่อว่าบางสิ่งได้เกิดขึ้น เหล่าสาวกด้วยความกล้าหาญ เริ่มต้นที่จะแจกจ่ายขนมปังและปลาให้กับคนมากมาย ยิ่งพวกเขาแจกจ่ายมากเท่าไร พวกเขาก็ต้องแจกจ่ายมากขึ้นเท่านั้น เมื่อพวกเขาเสร็จจากการแจกจ่ายแล้ว ไม่เพียงแต่ทุกคนได้รับประทานจนอิ่ม แต่พวกเขายังมีอาหารเหลือถึงสิบสองกระบุงเต็มด้วยขนมปังและปลาจากการอัศจรรย์นั้น

ในชีวิตของคุณ อย่าคิดว่า “ถ้าเพียงแต่ฉันมีสิ่งนั้นหรือสิ่งนี้ ชีวิตของฉันคงจะดีมากแน่ๆ” ไม่ใช่ ทุกสิ่งที่คุณมีคือทุกสิ่งที่คุณต้องการ และคุณมีพระคริสต์ พระคริสต์ทรงเป็นทุกสิ่ง พระองค์คือทั้งหมดที่คุณต้องการในการทำให้เกิดอะไรก็ตามที่คุณคิดว่าคุณต้องการ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับของประทานอันดีทุกสิ่งและของประทานอันล้ำเลิศทุกอย่างที่มาจากพระองค์ และโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ ตาฝ่ายวิญญาณของข้าพระองค์ถูกเปิดออกอยู่เสมอในการที่จะรู้จักทรัพยากร ของประทาน และความสามารถ ที่พระองค์ได้ทรงวางไว้ให้ข้าพระองค์ใช้ เพื่อที่ข้าพระองค์จะสามารถเป็นผู้ให้ ทั้งในชีวิตของข้าพระองค์ และในชีวิตของคนของพระเจ้า ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: อพยพ 4:2-3; 2 พงศ์กษัตริย์ 4:2


Comments are closed