ศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2013

ทุกสิ่งที่คุณต้องการอยู่ภายในคุณ!
All You Need Is Inside You!

“เพราะว่าพระบิดาทรงมีชีวิตในพระองค์เองฉันใด พระองค์ก็ได้ทรงประทานให้พระบุตรมีชีวิตในพระองค์ฉันนั้น” (ยอห์น 5:26)

    ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจโดยชีวิตของพระเยซู ในช่วงชีวิตการรับใช้ของพระองค์บนโลกนี้ มันไม่สำคัญว่าพระองค์ต้องเผชิญกับอะไร คำตอบอยู่ภายในพระองค์ พระองค์ทรงมีชีวิตที่อยู่เหนือขึ้นไป พระองค์ไม่เคยหวั่นไหวโดยสิ่งใด พระองค์เดินในการครอบครองของพระวิญญาณ นั่นคือชีวิตเดียวกันที่พระองค์ได้ทรงประทานให้แก่เรา คือชีวิตที่ไม่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากภายนอก โดยการบังเกิดใหม่ คุณได้รับทุกสิ่งที่คุณต้องการแล้ว “ด้วยเห็นแล้วว่า ฤทธิ์เดชของพระองค์ได้ให้สิ่งสารพัดแก่เรา ที่จะให้มีชีวิตและมีธรรม โดยรู้จักพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและความล้ำเลิศของพระองค์” (2 เปโตร 1:3)

พระเยซูตรัสไว้ในยอห์น 14:16 “เราจะทูลขอพระบิดา และพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้แก่ท่าน เพื่อจะได้อยู่กับท่านตลอดไป” พระเจ้าตอบโดยส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้แก่เรา นั่นคือทั้งหมดที่เราต้องการที่เราเคยไม่มี แต่ที่บัดนี้เรามีแล้ว เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในเรา เราสามารถมีทุกสิ่งที่เราต้องการในชีวิต

ข้าพเจ้าจะอธิบายอย่างนี้เพื่อให้คุณมองเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อมนุษย์ต้องการบางสิ่ง ซึ่งเขารู้สึกว่าเขาไม่มีความสามารถที่จะทำได้ เขาอธิษฐานต่อพระเจ้าและคาดหวังว่าพระเจ้าจะทรงตอบ อย่างไรก็ตาม นั่นไม่ใช่ความฝันของพระองค์สำหรับมนุษย์ พระเจ้าไม่ได้สร้างมนุษย์ให้มีข้อจำกัดหรือเสียเปรียบ พระองค์ไม่ได้ต้องการให้มนุษย์ต้องการสิ่งอื่นจากภายนอกตัวของเขา นั่นคือเหตุผลที่พระองค์ได้ทำให้ชีวิตแบบพระเจ้ามีพร้อมผ่านทางพระเยซูคริสต์ เมื่อคุณต้อนรับพระคริสต์ คุณได้รับชีวิตภายในนี้ซึ่งไม่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากภายนอก จงนำเอาสิ่งดีออกมาจากภายในคุณ

เหมือนพระเยซู คุณไม่เพียงแต่มีชีวิตแบบพระเจ้าอย่างเต็มบริบูรณ์ คุณยังได้รับพระวิญญาณอย่างไม่จำกัดอีกด้วย (ยอห์น 3:34) ดังนั้นทุกสิ่งที่คุณต้องการอยู่ภายในคุณ สิ่งดีอะไรที่คุณปรารถนา? นำมันออกมาจากภายในด้วยถ้อยคำของคุณ! อะไรที่คุณต้องการ อะไรที่คุณปรารถนา อะไรที่คุณต้องการเห็น? ยอห์น 7:38 กล่าวว่า แม่น้ำที่มีน้ำธำรงชีวิต จะไหลออกมาจากภายในเรา จงนำเอาสิ่งดีออกมาจากภายในคุณ “คนดีก็เอาของดีมาจากคลังแห่งความดีในตัวของเขา…” (มัทธิว 12:35)

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์ได้ประทานให้ข้าพระองค์ ฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังทำงานภายในข้าพระองค์อย่างมากมาย ข้าพระองค์ก้าวหน้าไปโดยพระคำ และได้แบ่งปันความจริงนิรันดร์นี้แก่ทุกคนในโลกของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 6:3; 1 ยอห์น 4:4


Comments are closed