ศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2018
ทุกสิ่งกลายเป็นสิ่งใหม่
All Things Have Become New

ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น สิ่งทั้งหมดนี้เกิดจากพระเจ้า ผู้ทรงให้เราคืนดีกับพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์ (2 โครินธ์ 5:17-18)

     การอยู่ในพระคริสต์หรือเมื่อคุณบังเกิดใหม่ ทุกสิ่งเกี่ยวกับชีวิตของคุณเป็นสิ่งใหม่และเป็นของพระเจ้า ถ้าคุณพบว่าสิ่งใดในชีวิตของคุณยังไม่เป็นของพระเจ้า อาจจะเป็นความเจ็บปวด สิ่งที่ผูกมัด การดูหมิ่น หรือข้อจำกัด จงสั่งขับไล่แล้วมันจะล่วงไป นั่นเพราะว่าสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไป ความล้มเหลว โรคภัย ความยากจน และความพ่ายแพ้ในอดีตจะล่วงไป นั่นคือสิ่งที่พระคำได้บอกเรา

สิ่งต่างๆที่ได้รับอนุญาตให้เกิดขึ้นในชีวิตคุณเป็นสิ่งที่ “เป็นของพระเจ้า” และมะเร็งนั้นไม่ได้เป็นของพระเจ้า ความเจ็บปวด ความสับสน หรือวิกฤติที่นำมาซึ่งความสิ้นหวังนั้นไม่ได้มาจากพระเจ้า จงปฏิเสธมัน คุณมีชีวิตใหม่ในพระคริสต์และชีวิตใหม่นี้ได้ทำลายความเจ็บป่วย โรคภัย เพราะว่าชีวิตใหม่นั้นเป็นของพระเจ้า

คุณอาจกล่าวว่า “แต่ฉันยังรู้สึกถึงความเจ็บปวด หรือผลของความเจ็บป่วยหรือโรคภัยในร่างกายฉัน แม้ว่าฉันได้บังเกิดใหม่แล้ว” ปฏิเสธความกลัวและแทนที่ด้วยความมั่นใจว่า “ฉันมีชีวิตใหม่แล้ว และชีวิตนั้นเป็นชีวิตของพระคริสต์ที่ทำลายความเจ็บป่วยและโรคภัยออกไปจากร่างกายแล้ว

จงส่งเสียงแห่งความเชื่อต่อไป เชื่อวางใจในสิ่งที่พระเจ้าตรัส พระองค์ทรงเรียกคุณเข้าสู่พระสิริและความดี ไม่ใช่เข้าสู่ความยากจน โรคภัยหรือความตาย ในตอนท้ายของข้อพระคัมภีร์นั้นทรงพลังมาก กล่าวว่า “…ผู้ทรงให้เราคืนดีกับพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์…” บางคนเข้าใจพระคำตอนนี้จากมุมมองของการได้คืนดีหรือเกิดความชอบธรรมพระเจ้าในเรื่องของความบาปเท่านั้น แต่มีอะไรที่มากกว่านั้น

เพื่อที่จะเข้าใจเรื่องนี้ได้ดีมากขึ้นเราต้องมองจากมุมมองของนักบัญชี จะมีการปรับยอดบัญชีและการเปรียบเทียบรายการ เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาทำถูกต้องและตรงกัน เขาจะปรับยอดทุกๆรายการเพื่อให้เกิดความสมดุล

ในทำนองเดียวกันทุกๆสิ่งเกี่ยวกับชีวิตคุณจะมีการปรับยอด เพื่อให้แน่ใจว่าชีวิตใหม่คือชีวิตจากพระเจ้าที่พระองค์ทรงเขียนไว้และเตรียมไว้ให้คุณนั้นคุณได้รับจริงๆ ไม่มีสิ่งดีใดๆจะพลาดไปจากชีวิตของคุณ คุณนั้นยอดเยี่ยมและเต็มด้วยสง่าราศี เป็นความสวยงามที่สมบูรณ์ ดำเนินชีวิตในการตระหนักถึงความจริงนี้ และอย่าให้พื้นที่แก่ความขัดสน ความพ่ายแพ้ ความล้มเหลวหรือความเจ็บป่วยในชีวิตคุณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ฉันเดินในชีวิตใหม่ อยู่ในพระสิริของพระคริสต์ ชีวิตซึ่งกำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับฉันตั้งแต่แรกสร้างโลก ฉันถูกเลือก ดีเลิศ พิเศษ ยอดเยี่ยมและเต็มด้วยสง่าราศี ฉันเดินในชัยชนะและการครอบครองเสมอไป ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: โคโลสี 3:9-10; โรม 6:4


Comments are closed