ศุกร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2014

“ที่ปรึกษามหัศจรรย์”
“Wonderful Counsellor”

“และท่านจะเรียกนามของท่านว่า “ที่ปรึกษามหัศจรรย์ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระบิดานิรันดร์ องค์สันติราช” (อิสยาห์ 9:6)

     ประโยค “ที่ปรึกษามหัศจรรย์” ยังหมายถึงผู้ให้คำปรึกษาของกษัตริย์ ในมีคาห์ 4:9 ผู้เผยพระวจนะถามว่า “ทำไมเจ้าร้องไห้เสียงดัง ไม่มีกษัตริย์ปกครองเจ้าหรือ ที่ปรึกษาของเจ้าพินาศเสียแล้วหรือ เจ้าจึงเจ็บปวดรวดร้าวอย่างกับหญิงจะคลอดบุตร” ดังนั้นจึงเปรียบเทียบเท่ากันระหว่างกษัตริย์กับที่ปรึกษา เขากำลังพูดถึงที่ปรึกษาที่ฉลาดของกษัตริย์ ที่ปรึกษาซึ่งมีพลัง

ภาษาฮีบรูที่แปลคำว่า “มหัศจรรย์” หมายความว่า “การกระทำที่ยิ่งใหญ่ กิจการอันมหัศจรรย์” ดังนั้นนี่กำลังพูดถึงคำปรึกษาที่ทำให้เกิดการอัศจรรย์ซึ่งมาจากกษัตริย์ และกษัตริย์นั้นสามารถเป็นพระเจ้าได้เท่านั้น เพราะว่าพระองค์คือผู้ที่ประทานคำปรึกษาภายในแก่คุณและทำให้เกิดการอัศจรรย์ขึ้นภายนอก

ยกตัวอย่างเช่น มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถบอกโมเสสว่า “หยิบไม้เท้าของเจ้า ไปหาฟาโรห์ และยกไม้เท้านั้นต่อหน้าฟาโรห์และจะมีการอัศจรรย์เกิดขึ้น” มีเพียงคำปรึกษาของพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถบอกเขาว่า “ถือไม้เท้านั้นไว้ในมือของเจ้า ยืนอยู่หน้าก้อนหิน ตีก้อนหินนั้นและน้ำจะไหลออกมา” ตามธรรมดาแล้ว คำปรึกษาเหล่านี้ดูเหมือนไม่มีเหตุผล แต่พระคัมภีร์กล่าวว่าคำตรัสของกษัตริย์อยู่ที่ไหน ที่นั่นมีฤทธิ์เดช (เฉลยธรรมบัญญัติ 8:4) และเรากำลังพูดถึงคำปรึกษาของกษัตริย์ซึ่งไม่ใช่กษัตริย์ทั่วไป แต่เป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวง!

พระองค์คือพระเจ้าองค์เดียวกันที่ให้คำปรึกษามหัศจรรย์แก่อิสอัคในช่วงกันดารอาหาร ในช่วงฤดูแล้งที่ยาวนานในแผ่นดินคานาอัน ทุกคนต่างหนีไปยังประเทศอียิปต์ อิสอัคก็กำลังจะหนีไปที่อียิปต์ด้วยแต่เขาได้รับคำแนะนำให้คงอยู่ในเมืองเกราร์ (อ่านปฐมกาล 26:3-4)

อิสอัคเชื่อฟัง และทำตามคำปรึกษาที่ได้รับจากพระเจ้า ทุกครั้งที่อิสอัคขุดบ่อน้ำ ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงหน้าแล้งก็ตาม เขาจะเจอน้ำเสมอ ผู้คนไม่เข้าใจสิ่งนี้ ในท่ามกลางการกันดารอาหารและความแห้งแล้งอย่างมาก พระคัมภีร์กล่าวว่า “อิสอัค…ก็จำเริญมีกำไรทวียิ่งขึ้นจนท่านเป็นคนมั่งมีมาก” (ปฐมกาล 26:12-13) เป็นแรงบันดาลใจที่ดีอย่างมาก!

คำปรึกษาที่มีต่อโมเสสและอิสอัค ซึ่งกล่าวถึงในการศึกษาของเราในวันนี้มาจากพระเจ้า ไม่เช่นนั้น พวกเขาก็จะพบกับความล้มเหลวและเจอกับหายนะที่เลวร้าย! คุณสามารถไว้วางใจพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ ที่จะแนะนำคุณจากภายใน และประทานคำปรึกษาที่อัศจรรย์แก่คุณ พระองค์ทรงเป็น “นักวางแผนอันยอดเยี่ยม” ของคุณ เมื่อพระองค์บอกให้คุณทำอะไร อาจดูเหมือนไม่มีเหตุผล แต่สิ่งนั้นจะนำผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมให้เกิดขึ้น รับคำแนะนำของพระองค์และคุณจะมีทิศทาง

คำอธิษฐาน
    ขอบพระคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงประทานคำแนะนำและทิศทางแก่ข้าพระองค์จากภายใน ในการดำเนินไปด้วยสติปัญญาอันล้ำเลิศซึ่งความยากลำบากไม่สามารถมีชัยชนะได้ ข้าพระองค์ชนะในวันนี้และตลอดไป เพราะว่าข้าพระองค์ได้รับการนำโดยผู้วางแผนที่ดีเลิศ ผู้ซึ่งประทานคำแนะนำอันอัศจรรย์แก่ข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: อิสยาห์ 11:2; สดุดี 16:7; อิสยาห์ 30:21


Comments are closed