วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2019
ที่ประชุมของเพื่อนร่วมงานประเภทเดียวกับพระเจ้า
An Assemblage Of Associates Of The God-kind

“ดูเถิด เป็นการดีและน่าชื่นใจมากสักเท่าใดที่พี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว… เพราะว่าพระยาห์เวห์ทรงบัญชาพระพรที่นั่น คือชีวิตยืนยาวเป็นนิตย์” (สดุดี 133:1-3)

     เมื่อใดก็ตามที่เรารวมตัวกันเพื่อนมัสการในคริสตจักร นั่นก็ไม่ใช่การประชุมธรรมดา แต่เป็นที่ประชุมของเพื่อนร่วมงานประเภทเดียวกับพระเจ้า เป็นการรวมตัวของครอบครัวอย่างแท้จริง ไม่ใช่การรวมตัวของบุคคลหลายคนที่มีแนวคิดแตกต่างกัน ไม่ใช่! เราเป็นหนึ่งเดียวกันในวิญญาณ ในความคิดเดียวในการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ซึ่งเป็นพระเจ้า

ฉันไม่รู้ว่าสิ่งนี้มีความหมายกับคุณอย่างไร แต่ฉันคิดว่านั่นเป็นการรวมตัวที่สวยงามที่สุด นั่นคือดีกว่าการชุมนุมทางการเมือง กีฬา บันเทิง หรือกิจกรรมทางสังคมอื่นๆ ในข้อพระคัมภีร์หลักของเรา ความเข้าใจและคำอธิบายของดาวิดเกี่ยวกับพระพรของการรวมตัวกันของประชากรของพระเจ้านั้นค่อนข้างลึกซึ้ง เขากล่าวว่าพระเจ้าทรงบัญชาพระพรของพระองค์แม้กระทั่งชีวิตยืนยาวเป็นนิตย์ ฮาเลลูยา!

ใครจะสามารถอ่านสิ่งนี้และขาดการนมัสการในคริสตจักรได้? นั่นเป็นเพราะว่าพวกเขาไม่เข้าใจพระกายของพระคริสต์ นั่นคือพวกเขาไม่เข้าใจถึงฤทธิ์อำนาจที่ถูกปลดปล่อยออกมาเมื่อเรามารวมตัวกัน ทุกครั้งที่คุณมาที่คริสตจักรเพื่อนมัสการคุณก็อยู่ในสถานที่แห่งพระพร โดยพระวิญญาณเปาโลเรียกสิ่งนี้ว่าที่ประชุมสมัชชาและคริสตจักรของบรรดาบุตรหัวปี (ฮีบรู 12:23) นี่คือสิ่งที่ประเสริฐและมีเกียรติยิ่งกว่าสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ

จงฝึกฝนนิสัยของการไปคริสตจักรไม่ว่าตารางเวลาของคุณจะยุ่งขนาดไหน การนมัสการที่คริสตจักรทุกครั้งได้รับการออกแบบไว้เป็นพิเศษเพื่อคุณ นั่นเป็นเวลาที่พิเศษสำหรับการสามัคคีธรรม การเรียนรู้ การชำระ การเสริมสร้าง และการยกขึ้นสู่พระสิริ

ฮีบรู 10:25 กล่าวว่า “อย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนทำเป็นนิสัย…” จงเป็นเหมือนดาวิด ซึ่งกล่าวว่า “ข้าพเจ้ายินดี เมื่อพวกเขากล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า “ให้เราไปยังพระนิเวศของพระยาห์เวห์เถิด” (สดุดี 122:1) จงตื่นเต้นกับการไปคริสตจักรเสมอ เพราะนั่นเป็นสถานที่นัดพบของพระเจ้าเพื่ออวยพรคุณและสัมผัสชีวิตของคุณแบบพิเศษ

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่เปี่ยมด้วยพระคุณ ขอบพระคุณสำหรับคริสตจักรของพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นพื้นฐานและเสาหลักแห่งความจริง ข้าพระองค์อธิษฐานเพื่อคริสตจักรทั่วโลก ให้มีเอกภาพ ความมั่นคง และการเติบโตในขณะที่เราบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าเพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่จนถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฟิลิปปี 2:3; ฮีบรู 13:17-18; 1 เธสะโลนิกา 5:14


Comments are closed