จันทร์ ที่ 7 ธันวาคม 2015

ทิศทางเดียวเท่านั้น
One Direction Only

“อิสอัคก็จำเริญมีกำไรทวียิ่งขึ้นจนท่านเป็นคนมั่งมีมาก” (ปฐมกาล 26:13)

    มีคนเชื่อว่าชีวิตมีทั้งขึ้นและลง แต่นั่นไม่ควรเป็นประสบการณ์ของคุณ ในฐานะลูกของพระเจ้า คุณได้ถูกเจิมให้เดินในทิศทางเดียวเท่านั้น คือขึ้นข้างบนและไปข้างหน้า นั่นคือชีวิตที่คุณถูกเรียกให้เป็น คือชีวิตแห่งความก้าวหน้าและความเจริญ คุณมีธรรมชาติของความสำเร็จที่แท้จริง เพราะว่าคุณเป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม คุณเป็นทายาทของพระเจ้า และเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์

ดังนั้นให้คุณพัฒนาแนวความคิดที่สอดคล้องกับคนที่คุณเป็นในพระคริสต์ ปฏิเสธที่จะยอมให้ความคิดของความพ่ายแพ้เข้ามาในระบบของคุณ มองในทิศทางเดียวเท่านั้น “ขึ้นเหนือ” ในอาณาจักรของพระเจ้า ไม่มีทิศใต้ ทิศตะวันออกหรือตะวันตก มีเพียงทิศเหนือเท่านั้น ในโลกนี้คุณมีทิศใต้ ทิศตะวันออก ตะวันตก และทิศเหนือ แต่ในโลกฝ่ายวิญญาณ มีทิศทางเดียวเท่านั้น คือทิศเหนือ

นี่อาจจะไม่มีความหมายมากอะไรสำหรับคุณถ้าหากคุณพยายามที่จะเข้าใจด้วยความคิดของโลกนี้ แต่ถ้าคุณเข้าใจการทรงเรียกในชีวิตของคุณและจุดกำเนิดฝ่ายวิญญาณ คุณจะรู้ว่าทำไมพระเจ้าจึงทรงต้องการให้คุณเดินทางในทิศทางเดียวเท่านั้น พระองค์ตรัสไว้ในสุภาษิต 4:27 “อย่าเหไปข้างขวาหรือหันมาข้างซ้าย…” พระองค์กำลังกล่าวถึงอะไร? พระองค์ต้องการให้คุณไปในทิศทางแห่งพระคำของพระองค์ จงปฏิเสธที่จะเลี้ยวไปทางขวาหรือทางซ้าย เพราะว่านั่นคือสิ่งรบกวนและพยายามดึงความสนใจของคุณไป อย่ามองที่สิ่งเหล่านั้น ตั้งตัวคุณเองบนเส้นทางแห่งชัยชนะ

ไม่ควรมีขึ้นๆ ลงๆ ในชีวิตของคุณ อย่ายอมให้มี มองขึ้นไป และเดินไปข้างหน้า! ชีวิตของคุณเป็นเรื่องราวแห่งความก้าวหน้าที่ไม่มีวันสิ้นสุด สุภาษิต 4:18 กล่าวว่า “แต่วิถีของคนชอบธรรมเหมือนแสงอรุณ ซึ่งฉายสุกใสยิ่งขึ้นๆจนเต็มวัน” คงรักษาความก้าวหน้าไว้จากพระสิริสู่พระสิริ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
ข้าพเจ้าไม่ได้มองเห็นอย่างที่คนธรรมดามองเห็น! ข้าพเจ้ามองเห็นและคิดโดยผ่านทางพระคำของพระเจ้าเท่านั้น! ดังนั้นชีวิตของข้าพเจ้าจึงขึ้นและไปข้างหน้าเท่านั้น จากพระสิริสู่พระสิริ! ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: สุภาษิต 4:18; อพยพ 14:15; ปฐมกาล 26:13-14


Comments are closed