พฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2014

ทำไมพระนามของพระเยซูจึงมีฤทธิ์เดชอย่างมาก
Why The Name Of Jesus Is So Powerful

“เหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ทรงยกพระองค์ขึ้นอย่างสูง และได้ประทานพระนามเหนือนามทั้งปวงให้แก่พระองค์ เพื่อเพราะพระนามนั้นทุกเข่า ในสวรรค์ ที่แผ่นดินโลก ใต้พื้นแผ่นดินโลก จะคุกลงกราบ พระเยซู” (ฟิลิปปี 2:9-10)

    เมื่อเราพูดเกี่ยวกับการอธิษฐานในนามของพระเยซู และใช้พระนามนั้นเป็นเหมือนเครื่องมือ หลายคนยังไม่เข้าใจจริงๆ! ทำไมพระนามของพระเยซูจึงมีฤทธิ์เดชอย่างมาก? มีอะไรในพระนามนั้น?

นอกจากเป็นคำหรือตัวอักษรที่ทำให้แยกแยะบุคลให้มีเอกลักษณ์แล้ว ชื่อนั้นคือสัญลักษณ์ของสิทธิอำนาจ ซึ่งหมายความว่าชื่อนั้นบ่งบอกตัวบุคคลหรือสิทธิอำนาจที่สนับสนุนชื่อนั้น ดังนั้นฤทธิ์เดชของพระนามพระเยซูไม่ใช่อยู่ในตัวสะกดหรือการออกเสียงชื่อพระเยซู เพราะว่าทั่วทั้งโลกนี้เราไม่ได้ออกเสียงชื่อนั้นเหมือนกัน แต่เหตุผลที่ชื่อนั้นมีฤทธิ์เดชเพราะว่าผู้ที่ตอบรับชื่อนั้น ผู้มีชื่อนั้นเป็นตัวแทนซึ่งได้รับสิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์และแผ่นดินโลก (มัทธิว 28:18) พระเยซูคริสต์คือชื่อซึ่งทุกสิ่งถูกสร้างขึ้น

ยอห์น 3:35 กล่าวว่า “พระบิดาทรงรักพระบุตร และทรงมอบทุกสิ่งไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์” โคโลสี 1:15-18 เป็นพยานถึงพระองค์ในฐานะทายาทของทุกสิ่ง “พระองค์ทรงเป็นพระฉายของพระเจ้า ผู้ซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตา ทรงเป็นบุตรหัวปีเหนือสรรพสิ่งทั้งปวง เพราะว่าในพระองค์สรรพสิ่งได้ถูกสร้างขึ้น ทั้งในท้องฟ้าและที่แผ่นดินโลก สิ่งซึ่งประจักษ์แก่ตาและซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตา ไม่ว่าจะเป็นเทวบัลลังก์ หรือเป็นเทพอาณาจักร หรือเป็นเทพผู้ครองหรือศักดิเทพ สรรพสิ่งทั้งสิ้นถูกสร้างขึ้น โดยพระองค์และเพื่อพระองค์ พระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนสรรพสิ่งทั้งปวง และสรรพสิ่งทั้งปวงเป็นระเบียบอยู่โดยพระองค์ พระองค์ทรงเป็นศีรษะของกาย คือคริสตจักร พระองค์ทรงเป็นปฐม เป็นผู้แรกที่ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย เพื่อพระองค์จะได้ทรงเป็นเอกในสรรพสิ่งทั้งปวง”

พระเจ้าได้ประทานตำแหน่งสูงสุดเหนือทุกสิ่งแก่พระองค์! พระองค์มาก่อนทุกสิ่ง และโดยพระองค์ ทุกสิ่งคงอยู่ และมีชีวิต นั่นคือเหตุผลว่าทำไมพระนามของพระองค์จึงมีฤทธิ์เดชอย่างมาก ไม่ใช่เพราะวิธีการออกเสียงของชื่อนั้น แต่เป็นเพราะว่าพระองค์เป็นใคร พระองค์ทรงยิ่งใหญ่ที่สุด ยกย่องสูงเหนือฟ้าสวรรค์ และพระสิริของพระองค์อยู่เหนือทั่วทั้งแผ่นดินโลก ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงบัพติสมาข้าพระองค์เข้าสู่พระนามของพระเยซู พระนามซึ่งมีสิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์ บนแผ่นดินโลก และใต้พื้นพิภพ ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตโดยฤทธิ์เดชแห่งพระนามนั้นในวันนี้และตลอดไป ชื่นชมยินดีในความเป็นหนึ่งเดียวกันร่วมกับพระคริสต์ และชีวิตที่ยิ่งใหญ่ในพระองค์ อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: วิวรณ์ 4:11, ฮีบรู 1:2-3


Comments are closed