วันพุธที่ 4 กันยายน 2019

ทำให้อารมณ์ของคุณมีส่วนร่วม
Get Your Emotions Involved

“…คำวิงวอนของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังมากและเกิดผล เอลียาห์ก็เป็นมนุษย์ที่มีสภาพเหมือนอย่างเรา ท่านอธิษฐานอย่างจริงจังขอไม่ให้ฝนตก และฝนก็ไม่ตกต้องแผ่นดินถึงสามปีกับหกเดือน” (ยากอบ 5:16-17)

     บางคนอธิษฐานอย่างเลื่อนลอย ไร้อารมณ์ และเป็นหนึ่งในเหตุผลที่คำอธิษฐานของพวกเขาไม่มีประสิทธิภาพ สังเกตข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเรา ซึ่งกล่าวถึงเอลียาห์ที่อธิษฐานด้วยความรู้สึกจริงจัง นั่นคือเขาเอาจริงเอาจัง

ไม่ค่อยมีใครรู้ว่ามันเป็นเรื่องปกติที่จะใช้อารมณ์กับองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะพระองค์ก็มีอารมณ์เช่นกัน พระคัมภีร์กล่าวว่า “พระองค์ผู้ประทับในสวรรค์ทรงพระสรวล…” (สดุดี 2:4) เสียงหัวเราะเป็นอารมณ์ ความชื่นชมยินดีเป็นอารมณ์และพระเจ้าสำแดงความชื่นชมยินดีของพระองค์ (เศคาริยาห์ 3:17) ดังนั้นในการอธิษฐานจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่จะเพ่งความสนใจของคุณไปที่พระองค์และสำแดงความรักของคุณออกมาอย่างมากมายและจริงจัง

เมื่อคุณให้อารมณ์ของคุณมีส่วนร่วมในการอธิษฐาน วิญญาณของคุณก็จะเปิดรับต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพราะในขณะนั้นความคิดของคุณจะเป็นช่อทางของวัตถุประสงค์ของการอธิษฐานและความตั้งใจจงระลึกถึงพระคัมภีร์ที่กล่าวว่า “พระองค์จะทรงพิทักษ์ผู้มีใจแน่วแน่ไว้ในสวัสดิภาพที่สมบูรณ์ เพราะเขาวางใจในพระองค์” (อิสยาห์ 26:3) จงเรียนรู้ที่จะเพ่งความคิดของคุณ จิตใจของคุณ ไปที่องค์พระผู้เป็นเจ้าในการอธิษฐาน!

ถ้าในขณะที่คุณกำลังอธิษฐาน ความคิดของคุณไปคิดถึงเรื่องอื่น จงตั้งใจกลับมาจดจ่อที่พระเจ้าและเรื่องนั้น ในทางกลับกันถ้าคุณกำลังอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆ หรืออธิษฐานโดยไม่มีหัวข้อที่เจาะจง คุณสามารถรักษาความคิดและอารมณ์ของคุณไว้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้า และปล่อยให้วิญญาณของคุณหรือพระวิญญาณบริสุทธิ์นำถ้อยคำหรือความคิดมาสู่จิตสำนึกของคุณในเวลานั้น

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับสิทธิพิเศษและเกียรติที่ได้อธิษฐานและได้รับคำตอบ แม้ตอนนี้ความคิดของข้าพระองค์ก็ยอมจำนนต่อพระองค์อย่างสมบูรณ์ด้วยความคิดและคำพูดที่ตรงกับพระองค์ ในการอธิษฐานวิงวอนและการนมัสการที่จริงจัง ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยากอบ 5:16 ข.; 1โครินธ์ 14:14-15; ยูดา 1:20


Comments are closed