อาทิตย์ ที่ 11 มกราคม 2015

ทำให้ลิ้นของคุณเป็นต้นไม้แห่งชีวิตของคุณ
Make Your Tongue Your Tree Of Life

“ลิ้นที่สุภาพเป็นต้นไม้แห่งชีวิต แต่ลิ้นตลบตะแลงทำน้ำใจให้แตกสลาย” (สุภาษิต 15:4)

    การใช้ปากของคุณอย่างถูกต้องเป็นกุญแจสำคัญที่จะเปิดประตูสู่พระพรแห่งความรอดในชีวิตของคุณ! เน้นย้ำความสำคัญในเรื่องนี้ 1 เปโตร 3:10-11 กล่าวว่า “เพราะว่า ผู้ที่จะรักชีวิต และปรารถนาที่จะเห็นวันดี ก็ให้ผู้นั้นยั้งลิ้นของตนไม่พูดสิ่งชั่ว และห้ามปากไม่ให้พูดเป็นอุบายล่อลวง” ถึงแม้ว่าลิ้นจะเป็นสิ่งเล็กๆ แต่ลิ้นนั้นควบคุมทุกสิ่งในชีวิตของคุณ โดยลิ้นนั้นคุณสามารถกำหนดทิศทางของคุณในความชอบธรรม การครอบครอง ความสำเร็จ และความรุ่งเรืองได้ ไม่มีสถานการณ์ใดที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และไม่มีบาดแผลใดในร่างกายของคุณที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ ถ้าคุณทำให้ลิ้นของคุณเป็นต้นไม้แห่งชีวิต โดยการประกาศพระคำของพระเจ้าเหนือชีวิตของคุณและสถานการณ์ต่างๆ

คำว่า “สุภาพ” ในข้อพระคัมภีร์ตอนต้นนั้นแปลมาจากภาษาฮีบรูคำว่า “marpe” ซึ่งหมายความว่ารักษาหรือสุขภาพ ลิ้นที่ “สุภาพ” จึงหมายความว่าเป็นลิ้นที่สามารถรักษา เป็นน้ำพุแห่งชีวิต เพราะว่าเต็มล้นด้วยพระคำของพระเจ้า!

พูดพระคำของพระเจ้า พูดสุขภาพ ความแข็งแรง และชีวิตแก่ร่างกายของคุณ นั่นคือวัตถุประสงค์ของปากของคุณ ปากของคุณไม่ได้ให้แก่คุณเพื่อใช้กินดื่มเท่านั้น แต่ใช้สำหรับควบคุมชีวิตของคุณด้วย ที่ซึ่งคุณอยู่ในตอนนี้ในชีวิตคือผลจาก “การทำงานด้วยปาก” ของคุณ มัทธิว 12:37 กล่าวว่า “เหตุว่าที่เจ้าจะพ้นโทษได้ หรือจะต้องถูกปรับโทษนั้น ก็เพราะวาจาของเจ้า” ทำให้คุณรู้ว่าคุณควบคุมชีวิตของคุณด้วยลิ้น สิ่งที่คุณพูดคือสิ่งที่คุณได้รับ!

บ่อยครั้งมีหลายคนที่สงสัยว่าทำไมสถานการณ์ในชีวิตของพวกเขา และประสบการณ์ของพวกเขาจึงไม่เป็นไปตามพระพรและสิ่งที่พระกิตติคุณได้สัญญาไว้ แม้ว่าพวกเขาจะบังเกิดใหม่มาแล้วหลายปีก็ตาม เหตุผลของสิ่งนี้ก็คือว่าพวกเขาไม่ได้ทำให้ลิ้นของพวกเขาเป็นต้นไม้แห่งชีวิต

คุณสามารถเป็นได้ทุกสิ่งที่คุณต้องการจะเป็น มีทุกสิ่งที่ต้องการจะมี และประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่คุณต้องการภายใต้พระประสงค์อันดีเลิศของพระเจ้า กุญแจก็คือการควบคุมชีวิตของคุณด้วยลิ้นของคุณ ทำให้ลิ้นของคุณเป็นต้นไม้แห่งชีวิตของคุณ!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคุณของพระองค์ที่นำความรอดมาสู่วิญญาณของข้าพระองค์ โดยปากของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะประกาศถึงพระพรแห่งความรอด สุขภาพ ความรุ่งเรือง ความปลอดภัย ความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งอยู่ภายในการสิ้นพระชนม์ การฝัง และการเป็นขึ้นมาของพระเยซูคริสต์ เป็นของข้าพระองค์ในปัจจุบันนี้ และเป็นความจริงที่สำคัญในการดำเนินชีวิตของข้าพระองค์ในทุกวัน ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มาระโก 11:23; สุภาษิต 6:2


Comments are closed