อังคาร ที่ 12 สิงหาคม 201410

ทำให้ฤทธิ์เดชทำงาน…
Get The Power Working…

“มีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นที่นั้น คือเขาจะขับผีออกโดยนามของเรา เขาจะพูดภาษาแปลกๆ เขาจะจับงูได้ ถ้าเขากินยาพิษอย่างใด จะไม่เป็นอันตรายแก่เขา และเขาจะวางมือบนคนไข้คนป่วย แล้วคนเหล่านั้นจะหายโรค” (มาระโก 16:17-18)

    พระเยซูไม่เคยพูดเกินจริง พระองค์ตรัสความจริงเที่ยงแท้ สิ่งที่พระองค์ได้ตรัสไว้ในข้อพระคัมภีร์ตอนต้นคือบางสิ่งที่คุณควรสำแดงหรือพิสูจน์ รู้ว่าผู้ที่กล่าวข้อความนี้ไม่เคยโกหกใคร คุณจะต้องวางมือบนคนป่วยเพื่อให้ได้รับการรักษา คุณมีความสามารถในพระนามของพระเยซู

พระเยซูคงจะสะเพร่าถ้าพระองค์บอกให้คุณทำในสิ่งที่คุณไม่สามารถทำได้ หรือในสิ่งที่พระองค์ไม่ได้ประทานความสามารถให้คุณ พระองค์ตรัสไว้ในมัทธิว 10:8 กล่าวว่า “จงรักษาคนเจ็บป่วยให้หาย คนตายแล้วให้ฟื้น คนโรคเรื้อนให้หายสะอาด และจงขับผีให้ออก…” นี่คือสิ่งที่ผู้เชื่อทุกคนในพระคริสต์ ก้าวออกไปในความเชื่อและนำการรักษาและสุขภาพที่ดีไปยังผู้คนในโลกของคุณ และในพื้นที่ไกลออกไป อย่างไรก็ตามบางคนอาจคร่ำครวญว่า “เมื่อฉันอธิษฐานเผื่อผู้คน พวกเขาได้รับการรักษา แต่เมื่อฉันอธิษฐานเผื่อตัวเองกลับไม่ได้รับการรักษาให้หาย”

หลายคนพบว่าตัวเองต้องเผชิญเหตุการณ์เดียวกันนี้ เป็นสิ่งเดียวกันที่เกิดกับเอลีชาที่ได้รับการเจิมจากพระเจ้า แต่เสียชีวิตเพราะเจ็บป่วย ใน 2 พงศ์กษัตริย์ 13:20-21 มีคนกลุ่มหนึ่งกำลังจะฝังศพคนหนึ่ง พวกเขาเห็นโจรหมู่หนึ่ง เขาจึงโยนศพชายคนนั้นลงไปในอุโมงค์ของเอลีชา พอศพชายคนนั้นแตะต้องกระดูกของเอลีชา เขาก็คืนชีวิตลุกขึ้นยืนมีชีวิตอีกครั้ง (2 พงศ์กษัตริย์ 13:21) สิ่งนี้เกิดขึ้นนานหลังจากเอลีชาสิ้นชีวิต กระดูกของเขายังมีการเจิมอยู่!

ถึงแม้ว่าเอลีชาจะป่วยตาย ฤทธิ์เดชของพระเจ้าในเขาไม่ได้หายไป พวกเราสามารถสรุปได้ว่าเอลีชาไม่ได้ใช้ฤทธิ์เดชนั้นกับสุขภาพของเขา คุณควรที่จะใช้สิทธิอำนาจเดียวกันที่พระเยซูได้ประทานให้กับคุณในการรักษาในชีวิตส่วนตัวของคุณ พระคริสต์ผู้ทรงรักษาสถิตภายในคุณ ตระหนักในความจริงข้อนี้ และดำเนินในความเข้าใจนี้ทุกวัน เมื่อคุณทำเช่นนั้น ทุกสิ่งที่ไม่ได้มาจากพระเจ้า: ความเจ็บป่วย ความยากจน ความตาย ความขาดแคลน ความล้มเหลว ความหดหู่ ฯลฯ จะไม่มีสิทธิเหนือคุณ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขณะที่ข้าพระองค์ศึกษาพระคำและภาวนาในพระวิญญาณ ฤทธิ์เดชของพระองค์ทำงานภายในข้าพระองค์ ทำให้พระสิริของพระองค์ในวิญญาณของข้าพระองค์ส่งผลกระทบต่อร่างกายของข้าพระองค์ ทำให้เกิดสุขภาพที่ดี ความแข็งแรง และกำลัง ข้าพระองค์เดินในชัยชนะในวันนี้ และประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ทำ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 ทิโมธี 1:6; 2 โครินธ์ 3:18; 1 โครินธ์ 14:4; โรม 8:11


Comments are closed