พฤหัสบดี ที่ 26 มิถุนายน 2014

ทำให้ฤทธิ์เดชของพระองค์ภายในคุณทำงาน
Make His Power In You Operative

“ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์ กระทำสารพัดมากยิ่งกว่าที่เราจะทูลขอหรือคิดได้ ตามฤทธิ์เดชที่ประกอบกิจอยู่ภายในตัวเรา” (เอเฟซัส 3:20)

    คำว่า “ประกอบกิจ” ในข้อพระคัมภีร์ตอนต้นหมายความว่าทำงาน พระเจ้าสามารถทำเกินกว่าที่เราทูลขอหรือคิดได้ ตามฤทธิ์เดชของพระองค์ที่ทำงานภายในเรา ฤทธิ์เดชของพระเจ้าทำให้เกิดการอัศจรรย์ ฤทธิ์เดชของพระองค์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่คุณปรารถนา จะต้องทำงานจากภายในคุณ ไม่ใช่จากสวรรค์ แต่ฤทธิ์เดชนั้นอยู่ภายในคุณ!

ไม่น่าแปลกที่ใน 1 ยอห์น 4:4 กล่าวว่า “…เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในท่านทั้งหลายเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลก” เปาโลกล่าวกับทิโมธีว่า “…ให้ใช้ของประทานของพระเจ้าที่มีอยู่ในท่าน…” (2 ทิโมธี 1:6) หมายความถึงฤทธิ์เดชของพระวิญญาณ ซึ่งสามารถสงบอยู่ภายในคุณจนกว่าจะใช้งาน เช่นเดียวกันในเอเฟซัส 6:10 กล่าวว่า “…จงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์” นี่หมายความว่าคุณควรฉวยโอกาสในฤทธิ์เดช กำลัง และพระคุณของพระองค์ในชีวิตของคุณ ทำให้มันทำงาน ทำให้พระคุณของพระเจ้าที่นำมาซึ่งการยอมรับ ความได้เปรียบ ความโปรดปราน ความยินดี อิสรภาพ ความสามารถ ความพึงพอใจ และความงดงาม ทำงานในชีวิตของคุณ

อาจารย์เปาโลเขียนถึงคริสเตียนในเมืองโครินธ์ กำชับพวกเขาไม่ให้สักแต่รับพระคุณของพระเจ้าเท่านั้น (2 โครินธ์ 6:1) บางคนรับพระคุณของพระเจ้าโดยเปล่าประโยชน์ พระคุณของพระเจ้าไม่ทำงานในพวกเขา เพราะว่าพวกเขาไม่ได้ทำตามพระคำของพระเจ้า คุณจะต้องทำตามพระคำในการที่พระคุณของพระเจ้าจะทำงานในชีวิตของคุณ คุณจะต้องภาวนา จินตนาการ พร่ำพูด และตะโกนพระคำออกมา ฟิลิปปี 2:12 กล่าวว่า “…จงอุตส่าห์ประพฤติ เพื่อให้ได้ความรอด ด้วยความเกรงกลัวและตัวสั่น”

ความรอดแปลมาจากภาษากรีกคำว่า “soteria” ซึ่งหมายความเหมือนอีกคำในภาษากรีกคือคำว่า “sozo” ซึ่งมีความหมายว่าช่วย ปลดปล่อย ปกป้อง รักษา ทำให้ดีดังเดิม รวมไว้ทั้งหมดในสิ่งที่พระเจ้าได้ทำและเตรียมไว้สำหรับคุณในพระเยซูคริสต์ ดังนั้นจงประกาศอยู่เสมอถึงพระพรทั้งหมดของความรอด ซึ่งทำให้สำเร็จแล้วในการสิ้นพระชนม์ การฝัง และการเป็นขึ้นมาของพระเยซูคริสต์ ซึ่งเป็นของคุณและความจริงที่สำคัญสำหรับชีวิตประจำวันของคุณ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคุณของพระองค์ที่นำความรอดมาสู่วิญญาณของข้าพระองค์ พระคุณเดียวกันที่นำมาซึ่งการยอมรับ ความได้เปรียบ ความโปรดปราน อิสรภาพ ความสามารถ ความพึงพอใจ และความงดงามสู่ชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ฉวยความได้เปรียบแห่งพระคุณของพระองค์ในข้าพระองค์วันนี้ ตระหนักถึงชีวิตแห่งความชอบธรรมและการครอบครองที่ข้าพระองค์มีแล้วในพระคริสต์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 ทิโมธี 1:6; ฮีบรู 4:16


Comments are closed