อังคาร ที่ 21 เมษายน 2015

ทำให้พลังใช้ประโยชน์ได้ และพูดพระคำ!
Make Power Available, And Give The Word!

“…คำวิงวอนของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังมากและเกิดผล” (ยากอบ 5:16)

    พลังคือความสามารถที่มีพลังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง นี่หมายความว่าเราสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในชีวิตของเราและในชีวิตของคนที่เรารักได้ และมีอิทธิพลเหนือสถานการณ์ต่างๆ ให้เป็นไปอย่างที่เราปรารถนา มีรูปแบบการอธิษฐานที่ไม่เคยล้มเหลวในการทำให้เกิดผลลัพธ์แบบนี้ นั่นคือสิ่งที่เราได้อ่านไปในข้อพระคัมภีร์ตอนต้น นี่ไม่ใช่การอธิษฐานที่ใช้เวลาเพียงสองนาทีและเลิก ไม่ใช่ แต่เป็นการอธิษฐานที่จริงจัง จริงใจ และต่อเนื่อง! คุณใช้วิญญาณของคุณในการอธิษฐาน! การอธิษฐานแบบนี้ทำให้เกิดพลังที่ใช้ประโยชน์ได้

นี่อธิบายถึงเหตุผลที่หลายคนกำลังอธิษฐาน แต่สิ่งต่างๆ ไม่เกิดขึ้น พลังไม่ถูกทำให้ใช้ประโยชน์ได้ ทำให้พลังใช้ประโยชน์ได้และเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คุณต้องการ การเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการในครอบครัวของคุณ ในการเงินของคุณ และในการงานของคุณ! จะต้องมีพลังสำหรับการเปลี่ยนแปลง และพระคำได้แสดงให้เราเห็นแล้วว่าทำอย่างไร ก็โดยผ่านการอธิษฐานที่มีชัยชนะ จริงจัง จริงใจ และต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้เกิดผลลัพธ์ คุณอาจเคยต้องการเปลี่ยนแปลงบางสิ่ง และคุณยังไม่ได้เห็นผลที่คุณต้องการ คุณสามารถทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้โดยการทำให้พลังสามารถใช้ประโยชน์ได้ เพื่อการเปลี่ยนแปลง

เวลานี้เมื่อทำให้พลังสามารถใช้ได้ เมื่อมีชัยชนะในการอธิษฐาน สิ่งต่อไปที่คุณทำก็คือพูดพระคำ! เมื่อคุณพูดพระคำ โดยการนำจากพระเจ้า ไม่ว่าคุณจะกล่าวอะไรสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้น เพราะว่าเป็นไปตามฤทธิ์เดชของพระวิญญาณ อย่างไรก็ตาม จนกว่าพลังนั้นจะสามารถใช้ได้ คุณอาจจะพูดพระคำและไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไร

ไม่ใช่ทุกสิ่งที่เปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่คุณพูด บางสิ่งต้องการพลังในการเปลี่ยนแปลง! สิ่งเหล่านั้นที่ต้องการพลังในการเปลี่ยนแปลงคือสิ่งที่ข้าพเจ้ากำลังกล่าวถึง คุณสามารถสร้างความแตกต่างได้ ถ้าคุณอธิษฐานแบบนี้! อธิษฐานในภาษาแปลกๆ เป็นระยะๆ เมื่อคุณอธิษฐานในภาษาแปลกๆ จากวิญญาณของคุณ และทำให้พลังสามารถใช้การได้ ความสำเร็จและชัยชนะจะเป็นคำพยานของคุณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพลังและความสามารถที่ทรงใส่ไว้ภายในข้าพระองค์เพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ และที่ทรงสถาปนาพระประสงค์ของพระองค์ในทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับข้าพระองค์ในโลกนี้ ผ่านทางการอธิษฐานที่จริงจัง จริงใจ และต่อเนื่อง บวกกับพระคำของพระองค์ สถานการณ์ต่างๆ จะเปลี่ยนไปตามที่ข้าพระองค์ปรารถนา และชัยชนะของข้าพระองค์ได้รับการรับประกัน ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 8:26; เอเฟซัส 6:18; ปัญญาจารย์ 8:4


Comments are closed