เสาร์ ที่ 10 มีนาคม 2018
ทำให้พระองค์เป็นจุดสนใจของคุณ
Make Him Your Focus

“เพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงทำให้พวกท่านเป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์แล้ว ก็จงแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคริสต์สถิตอยู่ คือประทับอยู่เบื้องขวาของพระเจ้า จงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบน ไม่ใช่สิ่งที่อยู่บนแผ่นดินโลก” (โคโลสี 3:1-2)

   ความสมบูรณ์แบบของคริสเตียนไม่ได้อยู่ในความสมบูรณ์แบบของสิ่งที่เราทำ แต่อยู่ที่การมองที่พระคริสต์ คุณต้องมองดูที่พระองค์ 2 โครินธ์ 3:18 กล่าวว่า “แต่เราทุกคนไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้ว และมองดูพระรัศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้า แล้วเราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระฉายาของพระองค์โดยมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไป เหมือนอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นพระวิญญาณ”

พระคำของพระเจ้าคือกระจกของพระเจ้า และพระเยซูทรงเป็นพระวาทะที่บังเกิดเป็นมนุษย์ เมื่อคุณยึดพระองค์ไว้ในพระคำ คุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงให้มีสง่าราศีมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับขึ้นไป ยกตัวอย่างเช่น โคโลสี 3:9-10 ได้กล่าวว่า “อย่าพูดโกหกต่อกันและกัน เพราะว่าท่านได้ปลดวิสัยมนุษย์เก่ากับพฤติกรรมของมนุษย์นั้นแล้ว และสวมวิสัยมนุษย์ใหม่ ที่กำลังได้รับการสร้างขึ้นใหม่ตามพระฉายาของพระองค์ผู้ทรงสร้าง เพื่อให้รู้จักพระเจ้า” สังเกตว่าเหตุผลที่คุณไม่ควรจะโกหกนั้นไม่ใช่เพราะคำสั่งที่ว่า “อย่ามุสา” แต่เพราะว่าคุณได้สวมใส่ตัวตนใหม่นั่นก็คือความรู้ถึงพระฉายาของพระคริสต์ นั่นคือผู้ที่คุณจดจ่อ

วิธีในการจดจ่อที่พระองค์ไม่ใช่การที่เอารูปพระเยซูมาแขวนไว้บนกำแพง แต่ผ่านทางพระคำของพระองค์ในใจของคุณ จดจ่อที่ลักษณะที่คุณเป็นในพระองค์และผู้ที่พระองค์ได้ทำให้คุณเป็น นั่นคือการภาวนา เมื่อคุณใคร่ครวญพระสิริของพระเจ้า คุณจะรับการซึมซับ คุณจะเข้าใจถึงความหมายของการอยู่ในพระองค์ และพระองค์อยู่ในคุณ

เมื่อคุณตระหนักว่าตัวคุณเองอยู่ในพระองค์และพระองค์อยู่ในคุณ การดิ้นรนเพื่อความสมบูรณ์แบบจะจบลง เนื่องจากในพระองค์คุณครบถ้วน สมบูรณ์แบบ! สรรเสริญพระเจ้า!

คำอธิษฐาน

   สรรเสริญพระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ ที่ข้าพระองค์ได้รับเข้าสู่ใจของข้าพระองค์ด้วยความถ่อมใจและความเชื่อ ในขณะที่ข้าพระองค์ภาวนาพระคำนั้น ข้าพระองค์เพิ่มพูนขึ้นในพระคุณและในความรู้ถึงพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โคโลสี 2:9-10; โรม 12:2


Comments are closed