พุธ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2015

ทำให้พระบิดาพอพระทัย
Pleasing The Father

“พระคัมภีร์กล่าวว่า “เอโนคดำเนินกับพระเจ้า แล้วหายหน้าไป เพราะพระเจ้าทรงรับเขาไป” (ปฐมกาล 5:24)

    นั่นบอกคุณถึงผู้ที่เขาเป็น เขาเป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้า เขาเป็นผู้เผยพระวจนะที่มองเห็นนิมิตของพระเยซูเสด็จมาพร้อมธรรมิกชนของพระองค์เป็นหมื่นๆ คน “คนเหล่านี้แหละที่เอโนค ซึ่งเป็นคนชั่วอายุที่เจ็ดนับจากอาดัมได้พยากรณ์ไว้ว่า นี่แน่ะ องค์พระผู้เป็นเจ้าได้เสด็จมาพร้อมกับผู้บริสุทธิ์ของพระองค์เป็นหมื่นๆ เพื่อทรงพิพากษาปรับโทษคนทั้งปวง และทรงกระทำให้ทุรชนทั้งปวง รู้สึกตัวถึงการอธรรมที่เขาได้กระทำด้วยใจชั่ว และรู้สึกตัวถึงการหยาบช้าทั้งหมด ที่ทุรชนคนบาปเหล่านั้นได้กล่าวร้ายต่อพระองค์” (ยูดา 14-15)

ใครจะสามารถมีนิมิตอย่างนั้นได้? เราอ่านข้อพระคัมภีร์ตอนต้นว่าก่อนที่เขาจะขึ้นไปบนสวรรค์ เขาได้ชื่อว่าเป็นคนที่ทำให้พระเจ้าพอพระทัย พูดอีกนัยหนึ่งคือว่าเอโนครู้ว่าเขาเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าด้วยชีวิตของเขา นั่นทำให้คุณทราบว่าเมื่อคุณทำให้พระเจ้าพอพระทัยด้วยชีวิตของคุณ คุณสามารถรู้ได้ ไม่ใช่การคาดเดา ต้องใช้ความเชื่อในการเป็นที่พอพระทัยพระองค์ “แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้ว จะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลย เพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าได้นั้น ต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนม์อยู่ และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์” (ฮีบรู 11:6)

เมื่อบางคนกล่าวว่า “โอ พระเจ้า ข้าพระองค์ไม่รู้ว่าพระองค์ทรงพอพระทัยในข้าพระองค์หรือไม่ โปรดเมตตาข้าพระองค์และพอพระทัยในข้าพระองค์” คนนั้นกำลังเดินในความไม่รู้ นั่นไม่ใช่วิถีทาง คุณกำลังเดินในความรักและดำเนินชีวิตโดยความเชื่อหรือไม่? ถ้าคุณเป็นเช่นนั้น มั่นใจได้เลยว่าคุณเป็นที่พอพระทัยพระบิดา ความเชื่อเดินโดยความรัก (กาลาเทีย 5:6) ยิ่งกว่านั้น โรม 14:23 บอกเราว่าใครก็ตามที่ไม่ได้มาจากความเชื่อคือคนบาป พูดอีกนัยหนึ่งคือว่าพระเจ้าไม่พอพระทัยสิ่งใดก็ตามที่ทำนอกเหนือความเชื่อ

เมื่อคุณเดินโดยความเชื่อ และสำแดงความรักของพระเจ้า คุณจะรู้ได้ในวิญญาณของคุณว่าชีวิตของคุณเป็นที่พอพระทัยพระองค์ พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงเป็นพยานในวิญญาณของคุณว่าคุณเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าด้วยชีวิตของคุณ คุณจะรู้ได้! ฮาเลลูยา! ดังนั้นจงเรียนรู้ที่จะเดินกับพระเจ้าโดยเดินในความรัก และดำเนินชีวิตโดยความเชื่อ ในพระคำของพระองค์!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงทำงานในข้าพระองค์ เพื่อให้ทำสิ่งที่พอพระทัยพระองค์ ชีวิตของข้าพระองค์สะท้อนความรักของพระองค์ และสำแดงพระสิริของพระองค์! สติปัญญาของพระองค์ทำงานอย่างมากในข้าพระองค์ในวันนี้ ในขณะที่ข้าพระองค์นำข่าวประเสริฐไปยังโลกของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 3:2-3; ฟิลิปปี 2:13


Comments are closed