วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2019
ทำให้พระคำของพระองค์เป็นที่รู้จัก
Make His Word Known

“เพราะว่าริมฝีปากของปุโรหิตควรรักษาความรู้เอาไว้ และคนทั้งหลายควรแสวงหาคำสั่งสอนจากปากของเขา เพราะว่าเขาเป็นทูตของพระยาห์เวห์จอมทัพ” (มาลาคี 2:7)

     ในพระคริสต์เราได้ถูกทำให้เป็นกษัตริย์และปุโรหิตของพระเจ้า (วิวรณ์ 1:6) เรามีพันธกิจในพระคริสต์ในฐานะกษัตริย์และปุโรหิตของพระเจ้า และในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเรา เราอ่านว่าริมฝีปากของปุโรหิตควรรักษาความรู้ไว้ นั่นหมายความว่าริมฝีปากของคุณควรหลั่งไหลไปด้วยความรู้ของพระเจ้าเพื่อสอนวิถีและชีวิตของแผ่นดินของพระเจ้าแก่ผู้อื่น

ฉบับแปล The Living Bible แปลส่วนหลังของข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราเปิดอย่างงดงามว่า “ปุโรหิตเป็นผู้ส่งสารขององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ และมนุษย์ควรมาหาพวกเขาเพื่อขอคำแนะนำ” จากนั้นใน 1 เปโตร 4:11 เปโตร เขียนว่า “ถ้าใครจะพูด ก็ให้พูดดังเช่นพูดพระวจนะของพระเจ้า ถ้าใครจะปรนนิบัติ ก็จงปรนนิบัติดังเช่นทำด้วยกำลังซึ่งพระเจ้าประทาน เพื่อพระเจ้าจะได้รับพระเกียรติในทุกสิ่งทางพระเยซูคริสต์ ขอพระสิริและอานุภาพจงมีแด่พระองค์ตลอดไปเป็นนิตย์ อาเมน”

ถ้าใครต้องการรู้บางสิ่งเกี่ยวกับพระเจ้า พวกเขาควรมาหาคุณ พวกเขาควรพบพระคำของพระเจ้าและความรู้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าในปากของคุณ คุณเป็นผู้ดูแลความรู้ของพระเจ้าและข้อมูลของแผ่นดินของพระเจ้า

2 โครินธ์ 2:14 กล่าวว่า “แต่ขอบพระคุณพระเจ้า ผู้ทรงนำเราด้วยความมีชัยในขบวนฉลองชัยเสมอมาในพระคริสต์ และพระองค์ประทานกลิ่นหอมที่เกิดจากการรู้จักพระองค์ ให้ปรากฏทั่วทุกแห่งโดยเรา” พระเจ้าทรงกระจายกลิ่นหอมที่งดงามและน่ารื่นรมย์แห่งความรู้ของพระองค์ผ่านทางเราในทุกที่ นั่นเป็นพันธกิจ การทรงเรียก และความรับผิดชอบของคุณที่จะทำให้พระคำของพระองค์เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

ดังนั้นในสถานที่แห่งชีวิต ในละแวกบ้านของคุณ ที่ดิน ที่ทำงาน ทุกสถานที่ จงประกาศและสอนพระคำ จงทำให้คนอยู่ในขอบเขตการติดต่อของคุณเป็นนักเรียน นั่นคือจงสอนพวกเขาเกี่ยวกับพระเจ้าและชีวิตในแผ่นดินของพระเจ้า

คำอธิฐาน

     พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณที่ทำให้ข้าพระองค์เป็นพันธกรแห่งการคืนดี ข้าพระองค์นำข้อความแห่งความรอดของพระคริสต์มาสู่โลกของข้าพระองค์ ทำให้ความลึกลับของแผ่นดินแห่งพระสิริของพระองค์เป็นที่รู้จัก นั่นคือนำผู้ถูกกดขี่ออกจากการเป็นทาสและความมืดเข้าสู่เสรีภาพแห่งพระสิริของพระบุตรของพระเจ้า ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มัทธิว 28:18-20; โฮเชยา 4:6


Comments are closed