อาทิตย์ ที่ 4 พฤษภาคม 2014

ทำให้ทางของคุณจำเริญขึ้น
Making Your Way Prosperous

“อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้า แต่เจ้าจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะกระทำตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการ แล้วเจ้าจะมีความจำเริญ และเจ้าจะสำเร็จผลเป็นอย่างดี” (โยชูวา 1:8)

     พระเจ้าต้องการให้คุณจำเริญขึ้นทุกส่วนในของชีวิตของคุณ เพราะว่าพระองค์ยินดีในความรุ่งเรืองของลูกๆของพระองค์ (สดุดี 35:27) 3 ยอห์น 1:2 เปิดเผยว่าพระวิญญาณปรารถนาให้คุณจำเริญขึ้นและมีสุขภาพที่ดี เหมือนอย่างจิตใจที่เจริญรุ่งเรืองขึ้น ในพระเยซูคริสต์ คุณได้รับมรดกที่มั่งคั่ง เป็นที่แห่งความโปรดปรานของพระเจ้า 2 เปโตร 1:3 บอกเราว่าพระเจ้าได้ประทานสิ่งสารพัดแก่คุณ ที่จะให้มีชีวิตและมีธรรม

แน่นอนเมื่อคุณต้อนรับพระคริสต์ คุณได้เข้าสู่โลกแห่งพระสิริของความรุ่งเรืองโดยอัตโนมัติ และได้กลายเป็นทายาทของพระเจ้า และเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์ (โรม 8:17) อย่างไรก็ตาม กาลาเทีย 4:1 กล่าวว่า “…ตราบใดที่ทายาทยังเป็นเด็กอยู่ เขาก็ไม่ต่างอะไรกับทาสเลย ถึงแม้เขาจะเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทั้งปวง…” พูดอีกนัยหนึ่งคือว่า ถึงแม้ว่าคุณจะเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์ และแม้ว่าความมั่งมีทั้งหมดของพระเจ้าเป็นของคุณ คุณจะต้องเติบโตในพระคำสู่ความเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มที่เพื่อที่จะชื่นชมกับมรดกของคุณได้

นี่เป็นที่ซึ่งการภาวนาพระคำและใช้พระคำในชีวิตของคุณเข้ามามีส่วนสำคัญ เมื่อคุณภาวนาพระคำ พระคำจะเตรียมวิญญาณของคุณ เพื่อให้คุณคิด พูด และดำเนินชีวิตตามพระคำ พระคัมภีร์แสดงสิ่งนี้ให้เราเห็นถึงหนทางที่ทำให้เส้นทางของคุณจำเริญขึ้น คือโดยการภาวนาพระคำ และระวังที่จะทำตามสิ่งที่พระคำได้กล่าวไว้ นี่ไม่ได้หมายถึงความรุ่งเรืองทางด้านการเงินเท่านั้น แต่เป็นความรุ่งเรืองในทุกด้าน ในทุกส่วนของชีวิต

อาจารย์เปาโล ใน 1 ทิโมธี 4:15 เน้นย้ำความจริงข้อนี้ “จงปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้ โดยถือเป็นชีวิตจิตใจ เพื่อความเจริญของท่านจะได้ปรากฏแก่คนทั้งปวง” เมื่อคุณภาวนาพระคำของพระเจ้า ความก้าวหน้า ความรุ่งเรือง และความสำเร็จของคุณจะกระจายออกไป และเป็นหลักฐานให้ทุกคนได้เห็น นี่หมายความว่าปริมาณความสำเร็จและความรุ่งเรืองของคุณนั้นขึ้นอยู่กับคุณทั้งหมด ในการจำเริญขึ้นในทุกสิ่งที่คุณทำ ในการงานของคุณ ครอบครัว สุขภาพ การเงิน ชีวิตสมรส ฯลฯ คุณต้องภาวนาพระคำอย่างต่อเนื่อง นี่คือแผนที่ของพระเจ้าสำหรับความรุ่งเรืองที่แท้จริงและถาวร

คำอธิษฐาน
     ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์พระบิดาในสวรรค์ สำหรับมรดกอันยิ่งใหญ่ในพระคริสต์ ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงเตรียมข้าพระองค์สำหรับชีวิตแห่งชัยชนะที่ไม่มีวันสิ้นสุด และความรุ่งเรืองที่คงอยู่! เมื่อข้าพระองค์ศึกษาและภาวนาพระคำของพระองค์ ความสำเร็จและความรุ่งเรืองของข้าพระองค์เป็นที่กระจ่างชัด และกระจายออกไป ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 1:1-3; สดุดี 35:27


Comments are closed