พฤหัสบดี ที่ 4 กันยายน 2014

ทำให้ทางของคุณจำเริญขึ้น
Making Your Way Prosperous

“อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้า แต่เจ้าจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืน…แล้วเจ้าจะมีความจำเริญ และเจ้าจะสำเร็จผลเป็นอย่างดี” (โยชูวา 1:8)

    พระเจ้าทรงสนใจในความรุ่งเรืองของคุณ และพระองค์แสดงให้เห็นในข้อพระคัมภีร์ตอนต้นถึงวิธีที่คุณสามารถทำให้ทางของคุณรุ่งเรืองขึ้นและประสบความสำเร็จดี คือโดยการภาวนาพระคำและระวังที่จะทำตามทุกสิ่งที่พระคำได้บอกไว้ สังเกตอีกครั้งถึงสิ่งที่พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ อันดับแรกบอกว่า “…แต่เจ้าจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืน…” แสดงให้คุณเห็นว่าเป็นหน้าที่ของคุณที่จะภาวนาพระคำ ไม่ใช่หน้าที่ของพระเจ้า

อันดับสอง พระคำได้สรุปไว้ว่า “แล้วเจ้าจะมีความจำเริญ…” สิ่งนี้ทำให้คุณเห็นว่าคุณเป็นคนนั้น (ไม่ใช่พระเจ้า) ที่จะทำให้ทางของคุณจำเริญขึ้น หน้าที่ของพระเจ้าคือประทานสูตรสำหรับความรุ่งเรือง ความสำเร็จ และชีวิตที่ดี และพระองค์ได้ทรงประทานให้แล้วผ่านทางพระคำของพระองค์ ตอนนี้คุณจะต้องใช้พระคำที่จะทำให้ชีวิตของคุณยิ่งใหญ่ ใช่แล้ว คุณสามารถทำได้ เพราะว่าคุณคือลูกของพระเจ้า คุณถูกสร้างขึ้นตามพระฉายของพระองค์ คุณอยู่ในระดับเดียวกับพระองค์ คุณมีความสามารถในการสรรสร้างของพระองค์ ดังนั้นสร้างชีวิตแห่งชัยชนะของคุณ ใช้เครื่องมือที่พระองค์ได้ประทานให้กับคุณเพื่อทำสิ่งนั้น เครื่องมือนั่นก็คือพระคำของพระองค์

จำไว้ว่าคุณถูกสร้างขึ้นตามพระฉายของพระเจ้าหมายความว่าพระองค์สร้างคุณให้ทำงานเหมือนพระองค์ แล้วพระเจ้าทรงทำงานอย่างไร? พระองค์ทำงานโดยความเชื่อ พระเยซูตรัสไว้ในมาระโก 11:22 “จงเชื่อในพระเจ้าเถิด” ดังนั้นพระเจ้าคือพระเจ้าแห่งความเชื่อ พระองค์สร้างโลกทั้งโลกนี้ขึ้นผ่านทางพระคำ เมื่อคุณศึกษาเรื่องราวในปฐมกาลบทที่หนึ่ง คุณจะสังเกตเห็นว่าก่อนที่พระองค์จะตรัสให้ทุกสิ่งเกิดขึ้น พระองค์มีช่วงเวลาในการใคร่ครวญภาวนา พระคัมภีร์กล่าวว่า โลกปราศจากรูปทรง และว่างเปล่า และความมืดปกคลุมอยู่บนที่ลึก อย่างไรก็ดี พระวิญญาณของพระเจ้าทรง “ปกคลุม” อยู่เหนือน้ำนั้น (ปฐมกาล 1:2) นั่นคือการใคร่ครวญภาวนา

หลังจากนั้น พระองค์เริ่มต้นตรัสว่า “จงเกิด…” และทุกสิ่งที่พระองค์ตรัสก็เกิดขึ้น นี่คือหลักการและฤทธิ์เดชอย่างเดียวกันที่พระองค์ได้ประทานให้กับคุณในการสร้างชีวิตที่รุ่งเรืองและมีชัยชนะของคุณ ขึ้นอยู่กับคุณที่จะภาวนาพระคำ คิด พูด และเปล่งพระคำออกมาในทุกสถานการณ์ และมองเห็นตัวเองจำเริญขึ้นและทำสิ่งต่างๆ อย่างยอดเยี่ยมในชีวิต

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่สร้างข้าพระองค์ในพระฉายของพระองค์ และสำหรับความสามารถที่พระองค์ได้ประทานให้แก่ข้าพระองค์ในการสร้างโลกของข้าพระองค์ และทำให้ชีวิตของข้าพระองค์เป็นสิ่งสะท้อนพระคุณของพระองค์ ข้าพระองค์ถูกเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องจากพระสิริสู่พระสิริ และความยิ่งใหญ่ของข้าพระองค์เป็นที่ประจักษ์เพราะฤทธิ์เดชแห่งพระคำของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู! อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 35:27; 1 ทิโมธี 4:15


Comments are closed