วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม
ทำให้ตัวเองมีความสุข
Make Yourself Happy

“เพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นไม่ใช่การกินและการดื่ม แต่เป็นความชอบธรรม และสันติสุข และความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์” (โรม 14:17)

     วิญญาณมนุษย์ที่ถูกสร้างใหม่ผลิตความชื่นชมยินดีที่ไม่รู้จบ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องง่ายสำหรับคริสเตียนทุกคนที่จะมีความสุข โดยการเพียงแค่เลือก

คนที่ไม่ได้ มีความสุขกับตัวเองไม่สามารถทำให้คนอื่นมีความสุขได้ นั่นเป็นหนึ่งในวิธีที่คุณรู้จักคนที่ผิดหวัง พวกเขามีแนวโน้มที่จะส่งมันให้คนอื่นต่อไป อย่าใช้ชีวิตแบบนั้น คุณมีความรับผิดชอบ และความรับผิดชอบที่จริงจังอย่างหนึ่งก็คือทำให้ตัวเองมีความสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเป็นผู้นำในระดับใดๆก็ตาม

พระเจ้าทรงคาดหวังว่าคุณจะให้ตัวอย่างที่ดีแก่คนที่อยู่ใต้คุณ ดังนั้นจงปลดปล่อยความชื่นชมยินดี จงมีความสุข ภายใต้บรรยากาศของความชื่นชมยินดีและความยินดี สิ่งต่างๆ สามารถถูกทำให้สำเร็จได้มากขึ้น

พระวิญญาณของพระเจ้าทำสิ่งต่างๆ ได้มากกว่าเพื่อเราและกับเราในบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดีและความสุข สิ่งที่ตรงกันข้ามก็เป็นจริงเช่นกัน นั่นคือซาตานสามารถจัดการกับชีวิตและสภาพแวดล้อมของคนที่อารมณ์เสียและเศร้าได้ง่าย วิญญาณชั่วติดไปกับผู้คนเพื่อทำให้พวกเขากระสับกระส่าย สับสน เศร้า และหดหู่ นี่คือเหตุผลที่คุณจะต้องไม่ยอมแพ้ต่อความเศร้าหรือความหดหู่ใจ แต่จงอนุญาตให้ความชื่นชมยินดีขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ในหัวใจของคุณแทน นี่เป็นสิ่งที่คุณต้องตั้งใจทำ

เมื่อมีความเครียดเกิดขึ้น และสิ่งต่างๆ ดูเหมือนจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเอาไว้ จงหัวเราะ จงกระตุ้นความชื่นชมยินดีจากภายใน นั่นคือความชื่นชมยินดีที่คงอยู่ เมื่อคุณปลุกเร้าความชื่นชมยินดีจากวิญญาณของคุณเช่นนั้น โดยไม่คำนึงถึงความท้าทายที่น่ากลัวไม่นานนักคุณก็จะพบว่ามีความสงบอย่างผิดปกติในวิญญาณของคุณ สันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจ จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสต์ (ฟิลิปปี 4:7)

คุณสามารถเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี 24 ชั่วโมงต่อวัน และคุณควรเป็นเช่นนั้น นั่นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณ ใน ยอห์น 15:11 พระเยซูตรัสว่า “เราบอกสิ่งเหล่านี้กับพวกท่านแล้ว เพื่อให้ความยินดีของเราอยู่ในท่าน และให้ความยินดีของท่านเต็มเปี่ยม” พระองค์ได้ประทานความชื่นชมยินดีให้แก่คุณซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เกิดรอบตัวคุณ เป็นความชื่นชมยินดีที่ไหลออกมาจากวิญญาณของคุณและขจัดทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณ จงเปิดใช้ความชื่นชมยินดีในวันนี้ผ่านทางพระคำและพระวิญญาณบริสุทธิ์

เมื่อสิ่งต่างๆ มีความยากลำบาก แทนที่จะสงสัยว่าจะทำอย่างไรและปัญหาคืออะไร จงป่าวประกาศว่า “ฉันปฏิเสธที่จะสับสน หดหู หรือกระสับกระส่าย! ฉันมีชัยชนะเพราะผู้ที่ยิ่งใหญ่อาศัยอยู่ในฉัน! ความชื่นชมยินดีของพระองค์คือกำลังของฉัน และฉันมีชัยอย่างเต็มไปด้วยพระสิริในพระนามของพระองค์ ฮาเลลูยา! จงจำไว้ว่า “ท่านทั้งหลายจะตักน้ำจากบ่อน้ำแห่งความรอดด้วยความชื่นบาน” (อิสยาห์ 12:3)

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณที่ทรงประทานให้ชีวิตงดงาม พิเศษ น่าตื่นเต้น สมหวัง เป็นพิเศษ และเป็นเลิศ ชีวิตแห่งพระสิริที่เปล่งประกายแห่งความชื่นชมยินดี ความเป็นเลิศ และสันติสุข โดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์ว่าเป็นอย่างไร ความงดงาม พระสิริ พระคุณ และความชอบธรรมของพระองค์ถูกพบเห็นและสำแดงในข้าพระองค์ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 126:2-3; 1 เปโตร 5:7


Comments are closed