อาทิตย์ ที่ 29 มิถุนายน 2014

ทำให้ความเชื่อของคุณบริสุทธิ์!
Sanctify Your Believing!

“ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า” (กิจการ 4:12)

    เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณในฐานะคริสเตียนที่จะชำระความเชื่อของคุณให้บริสุทธิ์ ในการสำรวจความเชื่อของคุณและแน่ใจว่าคุณไม่ได้เชื่อในความคิดที่ผิดหรือสมมุติฐานของมนุษย์ ยกตัวอย่างมีคนที่กล่าวว่า “ฉันรู้ฉันเชื่อในพระเยซูคริสต์ แต่พระองค์ไม่ใช่เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเพียงคนเดียว” ไม่มีผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์คนใดจะยึดถือความเชื่อนี้

ในฐานะคริสเตียนแท้ คุณจะต้องเชื่อว่าความรอดนั้นไม่มีทางอื่น นอกจากพระเยซูคริสต์ ถ้าคุณไม่สามารถเชื่อในพระเยซูคริสต์ และเชื่อว่ามีทางอื่นซึ่งนำไปถึงความรอดได้ นั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ คริสเตียนทุกคนที่เชื่อว่ามีทางอื่นไปถึงพระเจ้านอกเหนือจากทางพระเยซูคริสต์ สับสนและผิดพลาด

พระเยซูตรัสว่า “…เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา” (ยอห์น 14:6) สังเกตว่าพระองค์ไม่ได้กล่าวว่า “เราเป็นทางหนึ่ง” หรือ “หนึ่งในหลายทาง” แต่ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจน พระองค์ตรัสว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต…” พระเยซูคริสต์ตามพระคัมภีร์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า “แต่ฝ่ายพระวิญญาณแห่งความบริสุทธิ์นั้นบ่งไว้ด้วยฤทธานุภาพ คือโดยการเป็นขึ้นมาจากความตายว่า เป็นพระบุตรของพระเจ้า” (โรม 1:4) ไม่มีใครอื่นที่เป็นพยานในเรื่องนี้นอกจากพระเยซู

นี่คือสิ่งที่เราเชื่อในการเป็นคริสเตียน พระเยซูคือพระผู้ช่วยให้รอดของโลกนี้ เป็นพระผู้ช่วยให้รอดในสวรรค์และในโลก และเป็นผู้ที่นำชีวิตและความเป็นอมตะสู่แสงสว่างผ่านทางข่าวประเสริฐ คุณจะต้องมีเวลาในการใคร่ครวญส่วนตัว เมื่อคุณสำรวจความเชื่อของคุณ และถามตัวเองว่า “ฉันเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์?” ให้แน่ใจว่าความเชื่อของคุณตรงตามความจริงแห่งพระคำของพระเจ้า

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระเยซูเจ้า ข้าพระองค์นมัสการพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งปวง! ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระสิริของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ และที่ทรงเปิดเผยความชอบธรรมของพระองค์แก่ข้าพระองค์ อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 ทิโมธี 2:15; กิจการ 16:31


Comments are closed