วันศุกร์ที่ 19 เมษายน

ทำให้ความฝันของพระองค์เป็นความฝันของคุณ
MAKE HIS DREAM YOUR DREAM

“องค์พระผู้เป็นเจ้า… ไม่ทรงประสงค์ให้ใครพินาศเลย แต่ประสงค์ให้ทุกคนกลับใจใหม่” (2 เปโตร 3: 9)

     จากพระคัมภีร์เราสังเกตเห็นความปรารถนาอันแรงกล้าที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอย่างชัดเจน นั่นคือการที่มนุษย์ทุกคนจะได้รับชีวิตนิรันดร์และมีการสามัคคีธรรมกับพระองค์ นั่นคือเหตุผลที่พระเยซูเสด็จมาในโลกนี้ พระองค์มาเพื่อทำให้มนุษย์เป็นลูกของพระเจ้า ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่ลำดับความสำคัญของคุณจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่พระเยซูเสด็จมา จงสนับสนุนสาเหตุของข่าวประเสริฐต่อไป นั่นคือสาเหตุที่พระเยซูทรงดำเนินชีวิต สิ้นพระชนม์ และเป็นขึ้นมาจากความตาย

สวรรค์รับรู้และเฉลิมฉลองผู้ที่ให้ความสำคัญลำดับแรกกับการประกาศนำดวงวิญญาณ นั่นคือผู้ที่ทำให้ความฝันของพระเจ้าเป็นความฝันของพวกเขา ไม่มีสิ่งใดในโลกที่มีความหมายหรือมีคุณค่าในสวรรค์ยกเว้นสิ่งที่เชื่อมโยงกับสาเหตุของข่าวประเสริฐ นั่นคือความรอดของวิญญาณที่หลงหาย คุณต้องรับผิดชอบทั้งในการนำผู้คนมาถึงพระคริสต์และทำให้แน่ใจว่าพวกเขาได้รับการสถาปนาไว้ในคริสตจักรในฐานะผู้ประกาศนำดวงวิญญาณเองด้วย

มีคนที่พระเจ้าได้วางไว้บนเส้นทางของคุณเพื่อช่วยคุณให้สร้างความเชื่อของคนเหล่านั้น สอนพวกเขาให้อธิษฐานและช่วยให้พวกเขาค้นพบและดำเนินชีวิตอยู่ในมรดกของพวกเขาในพระคริสต์ นั่นคือความรับผิดชอบส่วนหนึ่งของคุณในข่าวประเสริฐของพระคริสต์ คุณได้รับความรอดเพื่อช่วยผู้อื่นให้รอด คุณได้รับการสร้างขึ้นเพื่อสร้างผู้อื่นขึ้น คุณได้รับพันธกิจเรื่องการคืนดีกัน “คือพระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกับพระองค์โดยพระคริสต์ ไม่ทรงถือโทษในความผิดของพวกเขา และทรงมอบเรื่องราวการคืนดีนี้ให้เราประกาศ” (2 โครินธ์ 5:19)

ลองจินตนาการว่าจะมีคนที่ถูกเข้าถึงเท่าไร ถ้าเรารับผิดชอบในการประกาศนำดวงวิญญาณให้ได้มากที่สุดและเต็มศักยภาพ! จงทำสิ่งนี้อย่างจริงจัง จงเป็นหนึ่งในบรรดาคนที่เสริมกำลังธรรมิกชนให้รับใช้ จงช่วยสร้างความเชื่อของผู้อื่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการทำงานของพระเจ้า อย่าดำเนินชีวิตด้วยสาเหตุชั่วคราวที่ไม่มีคุณค่านิรันดร์ จงให้งานของพระเจ้ามีความสำคัญเป็นอันดับแรกในชีวิตของคุณ นั่นคือทำให้ความฝันของพระองค์เป็นความฝันของคุณ และคุณจะมีประสบการณ์กับความชื่นชมยินดีและความสำเร็จนิรันดร์

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     สรรเสริญพระผู้ช่วยให้รอด ชีวิตของฉันอยู่เพื่อพระสิริของพระองค์ และฉันดำเนินชีวิตอยู่เพื่อสาเหตุของข่าวประเสริฐ แสวงหาการขยายตัวของแผ่นดินของพระองค์อย่างกระตือรือร้น และการสถาปนาความชอบธรรมของพระองค์ในหัวใจของมนุษย์ ฉันอยู่ท่ามกลางคนเหล่านั้นที่เสริมกำลังผู้อื่นให้รับใช้ สร้างความเชื่อของผู้อื่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการทำงานของพระเจ้า ดังนั้นฉันจึงมีประสบการณ์กับความชื่นชมยินดีและความสำเร็จนิรันดร์
ฮาเลลูยา!

ศึกษาพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 9:16; ฟิลิปปี 1:12-14


Comments are closed