เสาร์ ที่ 18 สิงหาคม 2018
ทำให้การทรงเรียกของคุณในข่าวประเสริฐสำเร็จ
FULFILL YOUR CALLING IN THE GOSPEL

สิ่งทั้งหมดนี้เกิดจากพระเจ้า ผู้ทรงให้เราคืนดีกับพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์ และประทานพันธกิจในเรื่องการคืนดีนี้แก่เรา (2 โครินธ์ 5:18)

     บางคนดำเนินชีวิตด้วยการใฝ่หาตามความสนใจที่เห็นแก่ตัวของพวกเขา พวกเขาไม่ทำให้ตนเองสอดคล้องกับนิมิตของพระเจ้าในเรื่องการประกาศข่าวประเสริฐแก่โลกนี้ พระเจ้าทรงต้องการให้ความฝันของคุณเชื่อมโยงกับความฝันของพระองค์ ด้วยวิธีนี้ แรงดลใจของคุณจะสะท้อนถึงนิมิตของพระองค์ที่ต้องการให้ทุกคนรอด และรู้จักความจริง

การประกาศนำดวงวิญญาณควรเป็นแรงดลใจ และแรงขับเคลื่อนในชีวิตของคุณ คุณเป็นคริสเตียนก่อนที่คุณจะเป็นนักการเมือง, ครู, นายธนาคาร, นักเรียน ฯลฯ ดังนั้น จงทำให้การทรงเรียกในข่าวประเสริฐสำเร็จ จงมีแรงดลใจของข่าวประเสริฐ! จงให้แรงดลใจของคุณในชีวิต คือ การขยายแผ่นดินของพระเจ้า เพราะสิ่งนี้ทำให้เกิดความชื่นชมยินดี และความสำเร็จที่แท้จริง และพระพรทุกประการ ที่คุณปรารถนา

มัทธิว 24:14 กล่าวว่า “ข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้านี้จะถูกประกาศไปทั่วโลก ให้เป็นคำพยานแก่บรรดาประชาชาติ แล้วที่สุดปลายจะมาถึง” นี่คือ คำสั่งที่พระเยซูคริสต์ได้มอบหมายให้ ไม่ใช่เฉพาะแก่ศิษยาภิบาล และผู้ประกาศข่าวประเสริฐเท่านั้น แต่สำหรับทุกคนที่เชื่อในพระนามของพระองค์ คุณเป็นพันธกรของพันธสัญญาใหม่ (2 โครินธ์ 3:6), ผู้ส่งข่าว และผู้แจกจ่ายข่าวดีเรื่องความรอด คุณได้รับพระบัญชาให้เข้าถึงคนที่ดำเนินชีวิตอยู่ในความมืดด้วยแสงสว่างแห่งความรอด

กิจการ 13:47 กล่าวว่า “เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งเราว่าอย่างนี้ เราตั้งเจ้าไว้ให้เป็นความสว่างสำหรับคนต่างชาติ เพื่อเจ้าจะได้นำความรอดไปจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก” คุณเป็นแสงสว่างในโลกที่มืดมิด ดังนั้น จงส่องสว่าง ด้วยข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ จงเปล่งแสงของข่าวประเสริฐด้วยความสว่างที่คงที่ เพื่อทำให้อื่นสามารถกลายเป็นแสงสว่างด้วย

เมื่อไรก็ตามที่คุณมีโอกาสที่จะประกาศข่าวประเสริฐ จงทำโดยปราศจากความกลัว จงเข้มแข็ง และรู้ว่า คุณเป็นคนที่พระเจ้าใช้ในช่วงเวลานั้น จงยึดมั่นในพระวจนะแห่งชีวิต จงเปิดตาของคนที่หลงหาย และหันพวกเขาจากความมืดเข้าสู่ความสว่าง และจากฤทธิ์อำนาจของซาตานมาสู่พระเจ้า ช่างเป็นการทรงเรียกที่ดีจริง ๆ ! ช่างเป็นพันธกิจที่ดีจริง ๆ !

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคุณของความรอด ซึ่งกำลังทำงานอยู่ในเวลานี้ ในขณะที่ลูกของพระองค์ทั่วโลกกำลังป่าวประกาศข่าวประเสริฐ หลายคนกำลังหันออกจากความมืดมาสู่ความสว่างและจากฤทธิ์อำนาจของซาตานมาหาพระเจ้า ในขณะที่พวกเขาได้ยินและรับข่าวประเสริฐในวันนี้ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 13:12; ฮาบากุก 2:14


Comments are closed