พุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2015

ทำในสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสไว้
Do What He Says

“ข้าพระองค์อธิษฐานเพื่อเขา ข้าพระองค์มิได้อธิษฐานเพื่อโลก แต่เพื่อคนเหล่านั้นที่พระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ เพราะว่าเขาเป็นของพระองค์” (ยอห์น 17:9)

    ข้อพระคำตอนต้นได้บอกถึงส่วนหนึ่งในคำอธิษฐานของพระเยซูเผื่อสาวกของพระองค์ เมื่อพระองค์กำลังสิ้นสุดการรับใช้ในโลกของพระองค์ พระองค์ตรัสว่า “ข้าพระองค์มิได้อธิษฐานเพื่อโลก” ทำไมพระองค์จึงไม่อธิษฐานเผื่อโลกนี้? พระองค์ทราบว่านั่นไม่สำคัญ เพราะว่าพระองค์ทรงทราบว่าพระบิดาต้องการอะไร และพระองค์ก็จะทรงทำตามนั้น แทนที่จะอธิษฐานเผื่อสิ่งนั้น

< p>นี่เป็นตัวอย่างที่เราควรทำตาม อย่าพบตัวเองอธิษฐานเผื่อบางสิ่งที่คุณอยู่แล้วว่าเป็นหัวใจของพระบิดา ยกตัวอย่างเช่น ในฮีบรู 10:25 กล่าวว่า “อย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยู่นั้น แต่จงพูดหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้น เพราะท่านทั้งหลายก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้ว” นี่เป็นคำสั่งของพระเจ้าสำหรับลูกของพระองค์ที่จะไม่ขาดการประชุมของคริสตจักร โดยรู้ถึงคำสั่งนี้ คุณจะบกพร่องถ้าหากอธิษฐานกับพระเจ้าว่า “โอ พระเจ้า ได้โปรดเร้าใจให้ข้าพระองค์ไปที่คริสตจักร” นั่นจะเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะทำ เพราะว่าพระองค์ได้บอกไว้แล้วว่าคุณควรจะให้ความสำคัญกับการไปร่วมประชุมที่คริสตจักรอย่างเคร่งครัด!

เช่นเดียวกันกับการนำวิญญาณ เป็นสิ่งที่เปล่าประโยชน์ในการที่คริสเตียนจะกล่าวว่า “พระบิดา ขอทรงโปรดทำให้ข้าพระองค์นำวิญญาณเพื่ออาณาจักรของพระองค์” ลงมือทำในสิ่งที่พระองค์บอกให้คุณทำ พระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่า “เจ้าทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน” (มาระโก 16:15) นี่คือคำสั่งของพระองค์ที่ให้ไว้กับคุณ และเมื่อพระองค์ได้ให้คำสั่งไว้กับคุณ พระองค์ก็ให้ความสามารถที่จะทำตามคำสั่งนั้น คุณควรที่จะลงมือทำในสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสไว้

พระเยซูทรงทราบน้ำพระทัยของพระบิดาเกี่ยวกับโลกนี้ สิ่งที่โลกนี้ต้องการคือเครื่องบูชา พวกเขาต้องการความรอด ดังนั้นพระองค์ไม่ได้อธิษฐานเผื่อโลกนี้ พระองค์เพียงอธิษฐานเพื่อสาวกของพระองค์ ไม่นานหลังจากอธิษฐานเผื่อสาวกของพระองค์ พระองค์ทรงถูกจับและไปสู่เส้นทางของไม้กางเขนเพื่อตายแทนโลกนี้ สรรเสริญพระเจ้า! คำสั่งอะไรก็ตามที่คุณได้รับจากพระเจ้า อย่าลังเล เพราะคุณได้รับความสามารถและพร้อมที่จะทำให้สิ่งนั้นสำเร็จ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ ซึ่งส่องสว่างแก่ทางของข้าพระองค์และนำข้าพระองค์ไปในทางที่ข้าพระองค์ควรจะไป พระวิญญาณทรงสถิตภายในข้าพระองค์ และพระองค์ทรงนำและสั่งข้าพระองค์จากภายใน พระองค์ทรงนำข้าพระองค์ไปในทางชอบธรรม ทำให้ข้าพระองค์ทำสิ่งที่ถูกต้องและทำให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จในชีวิตของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฟีลิปปี 2:13; ฮีบรู 13:20-21


Comments are closed