ศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม 2013

ทำใจให้สบายเถิด พระเยซูอยู่บนเรือของคุณ!
Relax; Jesus Is In Your Boat!

“ดูเถิด เกิดพายุใหญ่ในทะเลสาบจนคลื่นซัดท่วมเรือ แต่พระองค์บรรทมหลับอยู่ และพวกสาวกได้มาปลุกพระองค์ ทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า ขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเถิด พวกเรากำลังจะจมอยู่แล้ว” พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “เหตุไฉนจึงขลาดนัก ช่างมีศรัทธาน้อยเสียจริงๆ” แล้วพระองค์ทรงลุกขึ้นห้ามลมและทะเล คลื่นลมก็สงบเงียบทั่วไป” (มัทธิว 8:24-26)

    ข้อพระคัมภีร์ตอนต้นได้เล่าเรื่องราวที่น่าสนใจของประสบการณ์ที่พระเยซูทรงมีร่วมกับสาวกของพระองค์ ซึ่งพระองค์ได้ตักเตือนพวกเขาว่ามีความเชื่อน้อย พระองค์คาดหวังให้พวกเขาไม่หวั่นไหว เพราะว่าพระองค์ทรงอยู่ในเรือร่วมกับพวกเขา เนื่องจากพระองค์ทรงอยู่ที่นั่น ไม่มีพายุใด ไม่ว่าจะรุนแรงเพียงใด จะสามารถทำให้เรือจมได้ อย่างไรก็ตาม พวกสาวกไม่ได้ตระหนักในข้อนี้ จึงเต็มไปด้วยความกลัว

ทำให้นึกถึงประสบการณ์ของอาจารย์เปาโล และคนเหล่านั้นที่อยู่บนเรือร่วมกับเขาในกิจการ 27 เปาโลถูกจับและถูกนำตัวไปยังกรุงโรมในฐานะนักโทษ ขณะที่เขาเดินทางไปบนเรือนั้น มีอันตรายเกิดขึ้น เพื่อผู้ร่วมเดินทางบนเรือกลัวว่าพวกเขาจะต้องตาย เปาโลกล่าวขึ้นมาเพื่อยืนยันความปลอดภัยของพวกเขา เปาโลพูดว่า “บัดนี้ข้าพเจ้าขอเตือนท่านทั้งหลายให้ทำใจดีๆ ไว้ ด้วยว่าในพวกท่านจะไม่มีผู้ใดเสียชีวิต จะเสียก็แต่เรือเท่านั้น” (กิจการ 27:22) เป็นคำกล่าวที่ยอดเยี่ยมจริงๆ!

เปาโลกล่าวอย่างกล้าหาญเพราะว่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าได้ปรากฏกับเขาและกล่าวว่า “เปาโลเอ๋ย อย่ากลัวเลย เจ้าจะต้องเข้าเฝ้าซีซาร์ ส่วนคนทั้งปวงที่อยู่ในเรือกับเจ้านั้น ดูเถิด พระเจ้าจะทรงโปรดให้รอดตาย เพราะอำนวยตามคำเจ้า” (กิจการ 27:23) เปาโลรู้ว่าใครที่กำลังอยู่บนเรือกับเขา นั่นก็คือพระเจ้า ดังนั้นโดยปราศจากความกลัว เขาได้หนุนใจคนอื่นๆด้วยพระคำ ในที่สุดแล้ว พวกเขาได้รอดพ้นจากอันตรายโดยไม่เป็นอะไร

คนที่บังเกิดใหม่แล้วไม่เคย “ล่องเรือ” เพียงคนเดียว พระคริสต์ทรงอยู่บนเรือของคุณ และนั่นหมายถึง สันติสุข ความปลอดภัย การปลดปล่อย และการปกป้องคุ้มครอง! ดังนั้นคุณสามารถทำใจให้สบายและไม่ต้องวิตกกังวลต่อสิ่งใด ในขณะที่คุณเพลิดเพลินไปกับการล่องเรือในการเดินทางแห่งความเชื่อของคุณ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงทำให้ทุกอย่างเกี่ยวกับข้าพระองค์สมบูรณ์แบบ และประทานชีวิตแห่งชัยชนะแก่ข้าพระองค์ผ่านทางพระคำ ชีวิตของข้าพระองค์อยู่เพื่อพระสิริและคำสรรเสริญแด่พระองค์ ในขณะที่ข้าพระองค์ทำให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จในชีวิตของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 8:31; ฮีบรู 13:5-6; 1 ยอห์น 4:4


Comments are closed