จันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2018

ทำเพราะพระองค์ทรงตรัสไว้
DO IT, BECAUSE HE SAID IT

แต่จงเป็นผู้ประพฤติตามพระวจนะ ไม่ใช่เป็นเพียงผู้ฟังเท่านั้น มิฉะนั้นจะเป็นการหลอกตัวเอง (ยากอบ 1:22)

     คริสเตียนที่มีความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณจะปฏิบัติตามพระวจนะอย่างรวดเร็วเสมอ นั่นคือเขาไม่ได้พยายามที่จะตั้งคำถามหรือใช้เหตุผลกับพระวจนะของพระเจ้าหรือคำแนะนำของพระองค์ เขาเพียงแค่ลงมือทำสิ่งที่ถูกสั่งและสิ่งที่ถูกต้อง นี่คือที่ที่พระพรอยู่ นั่นคือการปฏิบัติตามพระวจนะ เมื่อเราอ่านข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้น ผู้กระทำตามพระวจนะคือผู้ที่ได้รับพระพร, ไม่ใช่คนที่ได้ยินและไม่ทำอะไรเลย ตราบใดที่เป็นพระวจนะของพระองค์ จงทำตามอย่างรวดเร็วและเต็มใจ ทำเพราะพระเจ้าทรงตรัสไว้เช่นนั้น

ในพันธสัญญาใหม่พระเจ้าไม่ต้องโน้มน้าวให้เราเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์หรือทำตามพระวจนะของพระองค์ เพราะเรามีชีวิตอยู่เพื่อทำตามพระวจนะของพระองค์ เราดำเนินชีวิตในพระวจนะ เช่นเดียวกับอับราฮัมเราได้ไว้วางใจพระองค์ เพราะเราคุ้นเคยกับพระองค์ผ่านทางการสามัคคีธรรม อับราฮัมเป็นตัวอย่างของคนที่นับถือคำแนะนำของพระเจ้าอย่างมาก ในปฐมกาล 22:2 องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเขาว่า“จงพาบุตรของเจ้าคืออิสอัค บุตรคนเดียวของเจ้าผู้ที่เจ้ารัก ไปยังดินแดนโมริยาห์ และถวายเขาที่นั่นเป็นเครื่องบูชา บนภูเขาลูกหนึ่งซึ่งเราจะบอกแก่เจ้า”

ถึงแม้จะเป็นคำสั่งที่ยาก อับราฮัมก็ไม่ได้ตั้งคำถาม เขาทำตามและจะถวายลูกชายของเขา ถ้าพระเจ้าไม่ได้หยุดเขา แรงจูงใจของเขาเป็นเรื่องง่าย: พระเจ้าตรัสว่าให้ทำ ก็แค่นั้นเอง! นี่ควรเป็นทัศนคติของคุณต่อพระวจนะเสมอ ความสุขและความปิติยินดีของคุณควรอยู่ในการทำในสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าให้ทำ คำสั่งของพระองค์อาจดูเหมือนไม่น่าปรารถนาหรือไร้เหตุผล แต่จงฉลาดและทำในสิ่งที่พระองค์ตรัส เพราะ “ความโง่เขลา” ของพระเจ้าก็ยังฉลาดกว่าสติปัญญาของมนุษย์

ถ้าคุณกำลังจะตัดสินใจและพระวจนะของพระเจ้าเปิดเผยให้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างออกไป อย่าทำให้หัวใจของคุณแข็งกระด้าง จงไปกับพระวจนะ พระวจนะของพระเจ้าจะแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีที่ “เยี่ยมยอดกว่า” จงยอมจำนนอย่างสมบูรณ์ต่อความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระวจนะ เพื่อให้มีฤทธิ์อำนาจในชีวิตของคุณ และจงเฝ้าดูพระวจนะปั้น, แก้ไข, เปลี่ยนแปลง และวางตำแหน่งคุณเพื่อความยิ่งใหญ่ และคุณจะกลายเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่พระเจ้าได้ทรงกำหนดให้คุณเป็น

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก พระวจนะของพระองค์คือสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดต่อข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะยอมจำนนต่อความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระวจนะของพระองค์เพื่อปั้น, แก้ไข และตกแต่งข้าพระองค์เข้าสู่บุคลิกภาพที่เต็มไปด้วยพระสิริที่พระองค์ได้เจิมตั้งให้ข้าพระองค์เป็น ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม2 ทิโมธี 3:16-17; ฮีบรู 4:12


Comments are closed