พฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2017
ทำส่วนของคุณ
Do Your Part
“ขอเพียงให้พวกท่านดำเนินชีวิตสมกับข่าวประเสริฐของพระคริสต์ เพื่อที่ว่าไม่ว่าข้าพเจ้าจะมาหาและได้เห็นหน้าท่าน หรือไม่มาหา ข้าพเจ้าก็จะได้ยินข่าวเกี่ยวกับพวกท่านว่า ท่านยืนหยัดมั่นคงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมกันสู้ด้วยจิตใจเดียวกันเพื่อความเชื่อที่มาจากข่าวประเสริฐ” (ฟีลิปปี 1:27)

     ในฐานะคริสเตียน ทางหนึ่งที่คุณจะก้าวไปข้างหน้าในฝ่ายวิญญาณคือการพยายามในความเชื่อแห่งข่าวประเสริฐของพระคริสต์ ตัดสินใจของคุณว่าคุณจะยืนอย่างมั่นคง และทำงานร่วมกับผู้เชื่อคนอื่นๆ ในคริสตจักรเพื่อประกาศข่าวประเสริฐออกไป เพื่อประกาศความชอบธรรมของพระเจ้าในโลกของคุณ และในที่ห่างไกลออกไป ทุ่มเทให้กับสิ่งนี้ และปฏิเสธที่จะมองดูอยู่ข้างสนามเพียงอย่างเดียว พระเยซูตรัสว่า “ข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้านี้จะถูกประกาศไปทั่วโลก ให้เป็นคำพยานแก่บรรดาประชาชาติ…” (มัทธิว 24:14)

อย่าพอใจในการเป็นเพียงสมาชิกในคริสตจักรท้องถิ่นเท่านั้น แต่ให้เป็นหุ้นส่วน เป็นผู้ร่วมงานของพระเจ้าในการประกาศแผ่นดินของพระองค์บนโลกนี้พระเยซูตรัสว่า “เพราะว่าเราร่วมกันทำงานเพื่อพระเจ้า ท่านทั้งหลายเป็นไร่นาของพระเจ้า และเป็นตึกของพระองค์” 1โครินธ์3:9เราเป็นหุ้นส่วนของพระองค์ในการนำวิญญาณ มีความแตกต่างระหว่างสมาชิกและหุ้นส่วน สมาชิกคือผู้ที่อยู่ในเรือกับคุณ ในขณะที่หุ้นส่วนคือคนที่พายเรือไปกับคุณ หุ้นส่วนมีส่วนในการทำงาน

พระคำกล่าวว่าคริสตจักรเติบโตและพัฒนาผ่านทางการทำงานร่วมกันของทุกข้อต่อ (เอเฟซัส 4:16) บทบาทของคุณในการขยายแผ่นดินของพระเจ้า ในโลกของการเป็นพยานนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง ประกาศข่าวประเสริฐเหมือนกับว่าคุณเป็นเพียงคนเดียวที่ได้รับหน้าที่นี้ ทำสิ่งนี้อย่างสุดความสามารถของคุณ

ใน 2 โครินธ์ 12:15 เปาโลกล่าวว่า “และข้าพเจ้ามีคสามยินดี อย่างยิ่งที่จะสละทุกสิ่งและสละตัวองจนหมดเพื่อเห็นแกท่านทั้งหลาย เมื่อข้าพเจ้ารักท่านมากขึ้น พวกท่านกลับจะรักข้าพเจ้าน้อยลงหรือ ?” ใน 1 โครินธ์ 9:16 เขายืนยันอย่างหนักแน่นว่า “…เพราะว่าข้าพเจ้าจำต้องทำ และถ้าไม่ประกาศ วิบัติจะเกิดกับข้าพเจ้า”

ข้อความเดียวกันที่เปาโลและอัครทูตคนอื่นๆ ได้ประกาศ ซึ่งพระเยซูคริสต์เองเป็นผู้เริ่มต้นที่จะทำและสั่งสอน คือสิ่งที่เราได้รับโอกาสในการนำสิ่งนั้นไปยังโลกของเราในวันนี้ ช่างเป็นเกียรติในการเป็นผู้รับผิดชอบข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ในยุคของเรา! ไม่มีเหตุผลที่ดีไปกว่านี้อีกแล้วในการมีชีวิตอยู่นอกจากการนำวิญญาณ
คำอธิษฐาน

     ข้าพระองค์เป็นผู้นำวิญญาณที่เกิดผล เป็นหุ้นส่วนกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการนำวิญญาณ เสริมสร้าง และพัฒนาคนอื่นๆ ในความชอบธรรม ขยายแผ่นดินของพระเจ้าในโลกนี้ และนำคนมากมายออกจากความมืดเข้าสู่อิสรภาพแห่งพระบุตรของพระเจ้า ในนามพระเยซู อาเมน
ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 15:58; 1 โครินธ์ 3:6-9


Comments are closed