วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2019

ทำพันธกิจผ่านทางพระวิญญาณ
Ministering Through The Spirit

“ขณะเปโตรยังกล่าวคำเหล่านั้นอยู่ พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาสถิตกับทุกคนที่ฟังพระวจนะนั้น” (กิจการ 10:44)

     ลูกาเล่าถึงเรื่องราวที่งดงามในกิจการ 10 ของเหตุการณ์ในบ้านของโครเนลิอัส นายทหารชาวโรมัน แม้ว่าเขาจะเป็นคนที่เคร่งศาสนา แต่เขาก็ไม่ได้รับความรอด ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าปรากฏต่อเขาและสั่งให้เขาส่งคนไปหาเปโตร ผู้ซึ่งจะบอกถ้อยคำแก่เขาซึ่งจะทำให้เขาและครอบครัวได้รับความรอด (กิจการ 11:13-14)ในขณะที่เปโตรกำลังเทศนาข่าวประเสริฐอยู่ในบ้านของโครเนลิอัสมีบางอย่างที่พิเศษเกิดขึ้น นั่นคือ “…พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาสถิตกับทุกคนที่ฟังพระวจนะนั้น” (กิจการ 10:44)

จงสังเกตคำว่า “เสด็จลงมา” ซึ่งแปลมาจากภาษากรีกว่า “เอพิพิพโต” (epipipto)” และหมายความว่าตกลงมาเหมือนฝน นั่นคือการเทลงมา นอกจากนี้ยังหมายถึงการตกลงไปในอ้อมกอดของคนบางคน ขณะที่เปโตรพูดถึงถ้อยคำแห่งความรอดซึ่งเต็มไปด้วยพระคุณเหล่านั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ได้โอบกอดทุกคนที่อยู่ในครัวเรือนของโครเนลิอัส และพวกเขาทุกคนก็ได้ถูกสร้างใหม่และเต็มไปด้วยพระวิญญาณ ฮาเลลูยา!

นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราทำพันธกิจโดยพระวิญญาณ นั่นคือผู้ฟังของเรารู้สึกปิติยินดีในความรักของพระบิดา! พวกเขาอยู่ในอ้อมกอดของพระวิญญาณและตัดสินใจที่จะรับความรอด เพราะว่าคำพูดของเราไม่ได้เป็นเพียงแค่คำพูด คำพยานเพื่อพระคริสต์ของเราและการเป็นพยานถึงความรอดของพระองค์ก็เป็นเหมือนของเปโตร นั่นคือแม่น้ำที่มีน้ำดำรงชีวิตจะไหลออกมาจากภายในคนนั้น ดังนั้นคำพูดของคุณหยุดเป็นคำพูดที่โน้มน้าวใจด้วยปัญญาของมนุษย์ แต่เป็นการสำแดงถึงพระวิญญาณและฤทธิ์อำนาจ

หลายคนที่มุงดูพระเยซูมีประสบการณ์กับอ้อมกอดของพระวิญญาณ ลูกา 5:17 บอกเราว่า “…ขณะที่พระองค์ทรงสั่งสอนอยู่ มีพวกฟาริสีและพวกอาจารย์สอนธรรมบัญญัติมานั่งอยู่ด้วย เป็นคนที่มาจากทั่วทุกหมู่บ้านในแคว้นกาลิลี แคว้นยูเดีย และกรุงเยรูซาเล็ม ฤทธิ์เดชขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็อยู่กับพระองค์เพื่อที่จะรักษาโรคได้” ในขณะที่พระเยซูตรัสมีบางอย่างอยู่ในอากาศ คำพูดของพระองค์เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า!

ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่จะช่วยให้รอด ปลดปล่อย และอวยพรอยู่ในข่าวประเสริฐซึ่งคุณต้องสื่อและสื่อสารด้วยฤทธิ์อำนาจแห่งพระวิญญาณของพระเจ้า นั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมคุณจึงต้องเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณเสมอดังที่เปาโลเตือนสติในเอเฟซัส 5:18-20การเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณทำให้พระสิริและการทรงสถิตอยู่ของพระองค์ถูกถ่ายเทผ่านทางคุณในถ้อยคำที่คุณพูด จากนั้นความเชื่อและความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าก็ถูกเร้าให้เกิดขึ้นในใจของผู้ฟังของคุณ ทำให้ความรอด การปลดปล่อยและพระพรมากมายนับไม่ถ้วนถูกปลุกให้ตื่นขึ้น! ฮาเลลูยา!

การอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับคำพูดของข้าพระองค์ที่ชุ่มไปด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า จนเมื่อข้าพระองค์พูด ถ้อยคำพูดของข้าพระองค์จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิต ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในหัวใจของคนบาป และสร้างแผนการและวัตถุประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของหลายๆคน ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 4:29; 1 โครินธ์ 2:4; กิจการ 1:8


Comments are closed