อังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2018
“ทำตาม” พระวจนะ
“WORK” THE WORD

ทุกคนต้องรับผิดชอบในการกระทำอย่างสร้างสรรค์ให้ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้ต่อชีวิตของคุณเอง (กาลาเทีย 6:5)

     คริสเตียนบางคนพยายามให้พระเจ้ารับผิดชอบต่อสิ่งที่จริงๆแล้วเป็นความรับผิดชอบของพวกเขาเอง หลายครั้ง เมื่อบางสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเกิดขึ้น พวกเขาก็สรุปว่า “มันเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า อย่างไรก็ตาม ทำไมพระองค์จึงอนุญาตให้มันเกิดขึ้น?” สิ่งที่คนประเภทนี้จำเป็นต้องรับรู้ ก็คือว่า สิทธิอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ในโลกนี้ และทำให้ชีวิตของเรางดงาม แบบที่เราต้องการให้เป็นนั้น ได้ทรงประทานให้แก่เราแล้ว คุณสามารถทำให้ชีวิตของคุณเต็มไปด้วยพระสิริ โดยการดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้า

ใน มัทธิว 17:20 พระเยซูเจ้ากำลังเน้น เมื่อพระองค์ตรัสว่า “…ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่ง ท่านจะสั่งภูเขานี้ว่า จงเลื่อนจากที่นี่ไปที่โน่น มันก็จะเลื่อน สิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งท่านทำไม่ได้จะไม่มีเลย” พระองค์พูดอย่างชัดเจนว่า คุณสามารถสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยชัยชนะได้ โดยการใช้ความเชื่อของคุณ คุณไม่ต้องรอคอยพระเจ้า! พระองค์ได้ทรงประทานขนาดของความเชื่อ ซึ่งคุณต้องมี เพื่อจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงที่คุณปรารถนา

ในมาระโก 9:23 พระองค์ตรัสว่า “…ทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับคนที่เชื่อ” คำถามก็คือคุณเชื่อไหม? ถ้าคุณเชื่อคุณก็มีชีวิตแห่งความเป็นไปได้ที่ไม่มีขีดจำกัดอยู่ต่อหน้าของคุณแล้ว ให้พระวจนะทำงานในชีวิตของคุณและคุณจะมีชัยชนะเสมอ อย่า “รอ” ให้พระวจนะของพระองค์สำเร็จในชีวิตของคุณ แต่คุณต้อง “ทำตาม” พระวจนะ

ฟิลิปปี 2:12 กล่าวว่า “…ทำตามความรอดของคุณ ด้วยความเกรงกลัว และตัวสั่น ฉันนั้น” ทำตามพระวจนะในชีวิตของคุณ และทำให้เกิดผล ใช้ความเชื่อของคุณ คุณสามารถเป็นสิ่งที่คุณต้องการเป็นได้, เปลี่ยนสิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยนได้ และ ประสบผลสำเร็จในสิ่งที่คุณต้องการประสบความสำเร็จได้! ความเชื่อ คือ สกุลเงินของเรา และ “ฤทธิ์อำนาจที่จะทำ” ในแผ่นดินของพระเจ้า

พระเจ้าได้ทรงประทานการครอบครอง และสิทธิอำนาจที่จะสร้างชีวิตแห่งชัยชนะให้แก่คุณแล้ว โดยการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานอันสมบูรณ์แบบของพระองค์ ดำเนินชีวิตในพระวจนะต่อไป และพระสิริของพระเจ้าจะสำแดงออกในทุกสิ่งที่คุณทำ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     พระคริสต์ทรงอยู่ในชีวิตของฉัน และทุกสิ่งที่ฉันต้องการ ดังนั้น ชีวิตของฉัน คือ ชีวิตแห่งพระสิริ, ความชื่นชมยินดี,ชัยชนะ, ความสำเร็จ และความเป็นไปได้ ที่ไม่มีขีดจำกัด! ฉันผจญทุกสิ่งได้ โดยพระคริสต์ ผู้ทรงเสริมกำลังฉัน ไม่มีสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สำหรับฉัน! ฉันเป็นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ ดังนั้น ฉันจึงเป็นเจ้าของทุกสิ่ง! ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: มาระโก 11:23; ฟิลิปปี 4:13


Comments are closed