อาทิตย์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2014

ทำตามแบบอย่างของพระองค์
Follow His Examples

“เพราะพระเจ้าทรงใช้ท่านสำหรับเหตุการณ์เช่นนี้ เพราะว่าพระคริสต์ก็ได้ทรงทนทุกข์ทรมานเพื่อท่านทั้งหลาย ให้เป็นแบบอย่างแก่ท่านเพื่อท่านจะได้ดำเนินตามรอยพระบาทของพระองค์” (1 เปโตร 2:21)

    พระเยซูเสด็จมาเพื่อแสดงให้เราเห็นถึงชีวิตที่เหนือธรรมชาติที่พระเจ้าทรงเรียกให้เรามี เมื่อพระองค์ดำเนินบนโลกนี้ ชีวิตของพระองค์และงานรับใช้ของพระองค์เป็นการสำแดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความชอบธรรมของพระเจ้า และการครอบครองของพระวิญญาณ พระองค์ทรงมีแนวความคิดที่แตกต่างออกไป เป็นแนวความคิดของเจ้านายอย่างสมบูรณ์แบบ พระองค์ไม่ได้อยู่ภายใต้การทุจริตและผลกระทบของความเสื่อมทรามในโลกนี้ พระองค์ปกครองเหนือธรรมชาติ และดำเนินชีวิตอยู่เหนือธรรมชาติ ชีวิตแห่งชัยชนะของพระองค์ในโลกนี้เป็นแบบอย่างให้เราทำตาม

ตั้งแต่ที่เรามีชีวิตและธรรมชาติเดียวกันกับพระองค์ เรายังสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะได้ทุกวัน ด้วยการปกครองเหนือสถานการณ์ต่างๆ พระคัมภีร์กล่าวว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไร เราก็เป็นเช่นนั้นในโลกนี้ (1 ยอห์น 4:17) พระเยซูทรงเดินบนน้ำ เปิดตาที่บอด เปิดหูที่หนวก ทำให้คนง่อยเดินได้ ทำให้คนใบ้พูดได้ ทำให้คนตายเป็นขึ้นมา และอยู่เหนือกฏของธรรมชาติ

เมื่อลมแรงพัดมาที่เรือตอนที่พระองค์นั่งไปกับสาวก ด้วยความกล้าหาญพระองค์สั่งลมและคลื่นให้สงบ สาวกของพระองค์ซึ่งอยู่ที่นั่นประหลาดใจและกล่าวว่า “…ท่านผู้นี้เป็นคนอย่างไรหนอ จนชั้นลมและทะเลก็เชื่อฟังท่าน” (มัทธิว 8:27)!

นี่คือพระเยซูที่เราติดตาม เป็นชีวิตและธรรมชาติที่เรามี ทุกย่างเท้าที่พระองค์เดินและทุกคำที่พระองค์ตรัสเต็มไปด้วยสิ่งที่เหนือธรรมชาติ! เราเป็นเหมือนพระองค์ทุกประการ และควรที่จะดำเนินชีวิตที่เหนือธรรมชาติตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง ความเป็นพระเจ้าทำงานภายในคุณ สรรเสริญพระเจ้า!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าปฏิเสธที่จะลดตัวลงมาในระดับของโลกนี้เพราะว่าพระเยซูทรงเป็นเช่นไร ข้าพเจ้าก็เป็นเช่นนั้นในโลกนี้ พระองค์ทรงเป็นรัศมีแห่งพระสิริของพระเจ้า ดังนั้นชีวิตของข้าพเจ้าก็เต็มไปด้วยพระสิริ ฤทธิ์เดช และกำลังของพระองค์เช่นกัน ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะ ไม่ว่าสถานการณ์ในโลกนี้จะเป็นอย่างไรก็ตาม ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม:: เอเฟซัส 5:1; 1 ยอห์น 4:17


Comments are closed