ศุกร์ ที่ 11 ธันวาคม 2015

ทำตามวิธีของพระองค์!
Do It His Way!

“และโมเสสก็ยกมือขึ้นตีหินนั้นสองครั้งด้วยไม้เท้า…พระเจ้าตรัสกับโมเสสและอาโรนว่า “เพราะเจ้ามิได้เชื่อเราจึงมิได้ถวายความศักดิ์สิทธิ์แก่เราต่อหน้าคนอิสราเอล เพราะฉะนั้นเจ้าจึงจะมิได้นำคนที่ประชุมนี้เข้าไปในแผ่นดินซึ่งเราได้ให้แก่เขา” (กันดารวิถี 20:11-12)

    มีประโยชน์ที่จะทำสิ่งต่างๆ ตามวิธีของพระเจ้า พระคำภีร์ตอนต้นบอกเราถึงสิ่งที่โมเสสทำเมื่อชนชาติอิสราเอลหิวน้ำในถิ่นทุรกันดาร พวกเขาร้องต่อโมเสส และเมื่อโมเสสทูลกับพระเจ้าถึงเรื่องนี้ พระองค์บอกโมเสสว่า “จงเอาไม้เท้าและเรียกประชุมชุมนุมชน ทั้งเจ้าและอาโรนพี่ชายของเจ้า และบอกหินต่อหน้าประชาชนให้หินหลั่งน้ำ…” (กันดารวิถี 20:8)

คำสั่งนั้นคือให้โมเสสพูดกับหินเพื่อให้น้ำกับพวกเขา ไม่ใช้ให้เขาตีที่หินนั้น น่าสนใจที่ในช่วงต้นของการเดินทาง เมื่อพวกเขาหิวน้ำและร้องทูลขอน้ำจากพระเจ้า พระเจ้าได้บอกกับโมเสสว่า “…จงตีศิลานั้น แล้วน้ำจะไหลออกมาให้ประชาชนดื่ม” โมเสสก็ทำดังนั้นต่อหน้าพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอล” (อพยพ 17:6) อย่างไรก็ตาม ในครั้งนี้พระองค์ตรัสว่า “บอกหิน” นี่เป็นคำสั่งที่แตกต่างออกไป

น่าเศร้าที่โมเสสทำตามวิธีของเขาเอง คือตีหินแทนที่จะพูดกับมันตามที่ได้รับคำสั่งมา เพราะว่าเขารู้สึกโกรธประชาชน พระเจ้ากำลังพยายามที่จะสอนโมเสสว่ามีทางที่สูงกว่า ทางที่ดีกว่า โมเสสคุ้นเคยกับการทำการอัศจรรย์ด้วยไม้เท้า เขาสามารถทำทุกสิ่งได้ด้วยไม้เท้า แต่พระเจ้าต้องการจะเปลี่ยนแปลงบางอย่าง พระองค์กำลังพยายามบอกกับโมเสสว่า “เจ้าไม่ต้องการไม้เท้า เจ้าสามารถสั่งได้ด้วยคำพูด เพียงแค่พูดกับก้อนหินและก้อนหินนั้นก็จะให้น้ำแก่เจ้า” โมเสสมีความรู้สึกโกรธมากเกินไปที่จะคิดร่วมกับพระเจ้า

จงปฏิเสธที่จะปกครองโดยความโกรธหรือความรู้สึกที่ไม่ดี บางคนคิดถึงแต่ตัวเองและถูกครอบงำด้วยโลกนี้ จนทุกสิ่งที่พวกเขาคิดคือการทำสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีของตนเอง พวกเขาอยู่ในเนื้อหนังมากขึ้นกระทั่งไม่ได้ยินเสียงของพระเจ้า สิ่งที่พวกเขาได้ยินคือเสียงของเนื้อหนัง แต่ในการมีความคิดของเนื้อหนังนั้นคือความตาย (โรม 8:6) อย่าเป็นแบบนั้น ไปในทางแห่งพระคำตลอดเวลา เดินตามพระวิญญาณ

แม้ว่าเมื่อคำสั่งของพระเจ้าอาจดูเหมือนไม่ “สะดวก” ให้ทำตามพระประสงค์ของพระองค์ เพราะว่าเมื่อมีพระองค์ คุณไม่สามารถหลงทางในชีวิตของคุณได้ อย่าทำในสิ่งที่สะดวกสำหรับคุณ ทำสิ่งที่พระองค์ต้องการ และชีวิตของคุณจะเต็มไปด้วยสันติสุขและพระสิริ

คำอธิษฐาน
ข้าพระองค์ยินดีที่จะทำตามพระประสงค์ของพระองค์ พระเจ้า! พระคำของพระองค์อยู่ในใจของข้าพระองค์ ทำให้ข้าพระองค์เดินในความชอบธรรมและทำให้ลิขิตชีวิตของข้าพระองค์สำเร็จในพระองค์! ความปรารถนาของข้าพระองค์คือการทำให้พระองค์พอพระทัยในทุกสิ่ง เมื่อข้าพระองค์ดำเนินชีวิตโดยพระคำของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สุภาษิต 16:25; ลูกา 22:41-42; โรม 8:14


Comments are closed