พฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2017
ทำดีที่สุดเพื่อพระองค์
Be The Best For Him
“เมื่อตั้งพระทัยแล้ว พระองค์ทรงให้เราบังเกิดด้วยพระวจนะแห่งความจริง เพื่อให้เราเป็นผลิตผลแรกของสิ่งต่างๆ ที่พระองค์ทรงสร้าง” (ยากอบ 1:18)

    พระคำแสดงให้เราเห็นว่าพระคำของพระเจ้าเป็นกระจกฝ่ายวิญญาณ เป็นกระจกของพระเจ้าที่ให้แก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถเห็นตัวของเราเอง และรู้ว่าเราเป็นใครในพระคริสต์ พระคำแสดงให้เราเห็นสิ่งที่พระเจ้าได้บอกว่าเราเป็น 2 โครินธ์ 3:18 บอกว่า “แต่เราทุกคนไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้ว และมองดูพระรัศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้า แล้วเราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระฉายาของพระองค์โดยมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไป เหมือนอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นพระวิญญาณ”

น่าเศร้าที่หลายคนมองดูตัวเองอย่างผิดๆ พวกเขามองเห็นตัวเองเป็นคนอ่อนแอ ยากจน แตกสลาย และเป็นเหยื่อในชีวิต แต่พระคำของพระเจ้า (กระจกของพระองค์) แสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น พระองค์ทรงมองเห็นคุณว่าเป็นคนเข้มแข็ง ชอบธรรม แข็งแรง ยอดเยี่ยม และได้รับพร

ไม่เพียงแต่พระเจ้าทรงรักคุณ พระองค์ทรงชอบคุณด้วย เพราะว่าคุณเป็นสิ่งสวยงามที่สุดในสิ่งทรงสร้างของพระเจ้า พระเจ้าไม่เคยมีใครที่เหมือนกับคุณ และพระองค์จะไม่มีใครที่เหมือนกับคุณอีกแล้ว คุณเป็นคนพิเศษของพระองค์ ดังนั้นจงทำดีที่สุดเพื่อพระองค์ ปฏิเสธที่จะล้มเหลว เพราะว่าพระเจ้าไม่ล้มเหลว และไม่สนับสนุนการล้มเหลว คุณเป็นสิ่งทรงสร้างของพระเจ้า ดังนั้นจงพูดสิ่งดีเกี่ยวกับตัวเอง อย่าดูถูกสิ่งทรงสร้างของพระเจ้า “เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ทำการดี ซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วเพื่อให้เราดำเนินตาม” (เอเฟซัส 2:10)

อย่ากล่าวว่า “ฉันทำไม่ได้” แต่ให้พูดกับตัวเองว่า “พระเจ้าไม่สนับสนุนการล้มเหลว ดังนั้นฉันจะไม่ล้มเหลวในทุกสิ่งที่ฉันทำ” คุณอาจถามว่า “แล้วถ้าฉันไปไม่ถึงที่ที่ดีที่สุดล่ะ?” สิ่งสำคัญที่สุดคือว่าคุณได้พยายาม และพระเจ้าทรงทราบว่าคุณได้พยายามหรือไม่ แต่อย่าหยุด มุ่งหน้าต่อไป ใกล้ขึ้นไปเรื่อยๆ เพื่อที่จะดีที่สุด พระคำกล่าวว่า “.แต่วิถีของคนชอบธรรมเหมือนแสงอรุณ ซึ่งฉายสุกใสยิ่งๆขึ้นจนส่วางเต็มที่..” (สุภาษิต 4:18) เมื่อคุณได้ศึกษาและได้ปฏิบัติตามพระคำ คุณจะก้าวไปข้างหน้าในโลกฝ่ายวิญญาณ และเกิดผลดีในทุกสิ่ง

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความพิเศษของข้าพระองค์ในพระคริสต์ ข้าพระองค์เป็นเพียงผู้เดียวในแบบของข้าพระองค์ที่พระองค์ทรงมี และข้าพระองค์ได้เลือกที่จะเป็นข้าพระองค์ที่ดีที่สุดเพื่อพระองค์ ไม่มีความล้มเหลวในข้าพระองค์ เพราะว่าข้าพระองค์เป็นสิ่งทรงสร้างของพระองค์ และสิ่งทรงสร้างของพระองค์ไม่ล้มเหลว เพราะว่าพระองค์ไม่ล้มเหลว ข้าพระองค์จำเริญขึ้นในทุกสิ่ง และทำให้พระองค์พอพระทัยในทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ทำ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 เปโตร 1:23; โรม 8:37


Comments are closed