อังคาร ที่ 31 พฤษภาคม 2016
ทำงานของพระองค์
Be About His Work

“…พระเยซูองค์นี้ซึ่งทรงรับไปจากท่านขึ้นไปยังสวรรค์นั้น จะเสด็จมาอีกเหมือนอย่างที่ท่านทั้งหลายได้เห็นพระองค์เสด็จไปยังสวรรค์นั้น” (กิจการ 1:11)

    มากกว่าที่เป็นมา คุณจะต้องมีส่วนร่วมในสิ่งต่างๆ ของพระเจ้าอย่างจริงจัง อุทิศตนให้กับนิมิตของพระเจ้า นิมิตของพระองค์คือการนำวิญญาณ พระองค์ต้องการให้ทั้งโลกนี้เต็มล้นด้วยความรู้ถึงพระสิริของพระองค์ เหมือนดังน้ำที่ปกคลุมเหนือทะเล ดังนั้นทุกสิ่งที่คุณทำจะต้องมุ่งไปสู่การนำวิญญาณเพื่อพระเยซูคริสต์ นี่คือการทรงเรียกในชีวิตของคุณ จดจ่อและอุทิศตนเพื่อสิ่งนี้

อย่าเข้าใจผิด พระองค์จะกลับมาอีกครั้ง และพระองค์ต้องการพบว่าคุณกำลังยุ่งอยู่ในสิ่งที่พระองค์บอกให้คุณทำ พระองค์ตรัสกับสาวกของพระองค์ว่า “ถ้าท่านทั้งหลายรักเรา จงรักษาบัญญัติของเรา” (ยอห์น 14:15) ถ้าคุณรักพระองค์อย่างแท้จริง ทำตามพระประสงค์ของพระองค์ มีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ อย่าให้ชีวิตของคุณถูกจำกัดอยู่แค่ในโลกนี้ ให้พระองค์กลับมาและพบว่าคุณกำลังทำในสิ่งที่พระองค์ได้เรียกให้คุณทำ

คุณอาจถามว่า “อีกนานแค่ไหนกว่าพระองค์จะกลับมา?” ใกล้มากๆ แล้ว! ไม่สำคัญว่าจะไม่กี่วัน กี่อาทิตย์ กี่เดือน หรือกี่ปี ตราบใดที่คุณยังคงสามัคคีธรรมกับพระองค์ ดำเนินในแสงสว่างเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงสถิตในแสงสว่าง (1 ยอห์น 1:7) เมื่อพระองค์มา คุณจะพร้อม คุณอาจกำลังนำวิญญาณอยู่ในวันนั้น หรือกำลังแจกหนังสือพระวจนะแห่งความจริงอยู่ เมื่อเสียงแตรดังขึ้น แต่คุณจะได้ยินเสียงนั้น พระคำกล่าวว่า “ในชั่วขณะเดียว ในพริบตาเดียว เมื่อเป่าแตรครั้งสุดท้าย เพราะว่าจะมีเสียงแตร และคนที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาปราศจากเน่าเปื่อย แล้วเราทั้งหลายจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่” (1 โครินธ์ 15:52)

กำจัดสิ่งที่ทำให้เสียสมาธิและมีความร้อนรนเพื่อพระเจ้า ทำพันธกิจแห่งการคืนดีกันนั้นให้สำเร็จ (2 โครินธ์ 5:18-19) และการงานในการขยายอาณาจักรของพระองค์ ให้ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่คุณมีชีวิตอยู่เพื่อทำมัน ในวันหนึ่ง คุณจะต้องยืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ และรายงานถึงทุกสิ่งที่พระองค์ได้บอกให้คุณทำ (2 โครินธ์ 5:10) ให้พระองค์กล่าวกับคุณในตอนท้ายนั้นว่า “ดีแล้ว เจ้าเป็นทาสดีและสัตย์ซื่อ” (มัทธิว 25:21)

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระเจ้า ภาระใจของพระองค์ท่วมท้นข้าพระองค์ มากกว่าที่เคยเป็นมา ข้าพระองค์กำลังประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ไปยังประเทศต่างๆ ในโลกนี้ ข้าพระองค์ได้รับความสามารถโดยพระวิญญาณ เพื่อประกาศพระคำด้วยฤทธิ์เดชและความกล้าหาญ นำคนมากมายออกจากความมืดเข้าสู่ความสว่าง และจากอำนาจของซาตานมาถึงพระเจ้า และเข้าสู่มรดกของพวกเขาในพระคริสต์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มัทธิว 28:19-20; ลูกา 21:25-27


Comments are closed