จันทร์ ที่ 14 เมษายน 2014

ทำการเปลี่ยนแปลงนั้น
Make That Change

“ท่านแต่ละคนต้องรับผิดชอบสำหรับการทำสิ่งที่ดีที่สุดอย่างสร้างสรรค์เท่าที่ท่านสามารถทำได้ด้วยชีวิตของท่านเอง” (กาลาเทีย 6:5 MSG)

    คริสเตียนบางคนพยายามจะทำให้พระเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในสิ่งที่เป็นความรับผิดชอบของเขา บ่อยครั้งเมื่อบางสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้น พวกเขาสรุปว่า “มันเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า ไม่เช่นนั้น ทำไมพระองค์จึงยอมให้มันเกิดขึ้น?” สิ่งที่คนเหล่านี้ต้องตระหนักก็คือว่าสิทธิอำนาจในการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆในโลกนี้ และทำให้ชีวิตของคุณสวยงามอย่างที่คุณต้องการนั้นถูกมอบไว้ให้เราแล้ว ดังนั้น คุณสามารถทำให้ชีวิตของคุณเป็นชีวิตแห่งสง่าราศี และวิธีหนึ่งในการทำสิ่งนี้ก็โดยทางความเชื่อของเรา

ในมัทธิว 17:20 พระเยซูทรงเข้าใจเมื่อพระองค์กล่าวว่า “…ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดเมล็ดหนึ่ง ท่านจะสั่งภูเขานี้ว่า `จงเลื่อนจากที่นี่ไปที่โน่น’ มันก็จะเลื่อน และไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับท่านเลย” พระองค์ได้บอกอย่างชัดเจนว่าคุณสามารถสร้างชีวิตแห่งชัยชนะได้โดยการใช้ความเชื่อของคุณ คุณไม่ต้องรอคอยพระเจ้า! พระองค์ได้ประทานความเชื่อที่จำเป็นแก่คุณแล้วในการที่คุณจะ “เคลื่อนภูเขา” คือสิ่งที่จะส่งผลของการเปลี่ยนแปลงที่คุณปรารถนา ถ้าพระเยซูได้ตรัสว่า “ไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้า” นั่นคงจะเป็นการง่ายในการจะเห็นพ้องด้วย แต่พระองค์ทรงตรัสว่าไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับคุณ

และในมาระโก 9:23 พระองค์ตรัสว่า “…ใครเชื่อก็ทำให้ได้ทุกสิ่ง” ดังนั้นคำถามที่สำคัญก็คือว่า คุณเชื่อเช่นนั้นหรือไม่? ถ้าคุณเชื่อ แล้วคุณเชื่ออะไร? ถ้าคุณเชื่อในพระคำของพระองค์และใช้พระคำทำงานในชีวิตของคุณแล้ว ทุกสิ่งจะเป็นไปได้สำหรับคุณ คุณไม่ควรต้องรอคอยพระเจ้าในการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ ทำให้คุณไม่ได้ดำเนินชีวิตตามพระคำของพระองค์ หน้าที่ของคุณคือการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ

อย่า “รอ” พระคำของพระองค์ให้เป็นจริงในชีวิตของคุณ แต่คุณควรที่จะ “ใช้” พระคำนั้น ฟิลิปปี 2:12 กล่าวว่า “…ท่านทั้งหลายจงให้ความรอดของตนเกิดผลด้วยความเกรงกลัวตัวสั่น” พูดอีกนัยหนึ่งคือว่าใช้พระคำในชีวิตของคุณและทำให้พระคำนั้นทำให้เกิดผลลัพธ์ โดยความเชื่อของคุณ คุณสามารถเป็นในสิ่งที่คุณต้องการจะเป็น เปลี่ยนแปลงในสิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง และประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณต้องการจะประสบความสำเร็จ!

พระเจ้าได้ทรงประทานแก่คุณทั้งการครอบครองและสิทธิอำนาจในการสร้างชีวิตแห่งชัยชนะของคุณโดยการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ในชีวิตของคุณให้เป็นไปตามพระประสงค์อันสมบูรณ์ของพระองค์ จงดำเนินชีวิตในพระคำ และพระสิริของพระเจ้าจะถูกสำแดงออกในทุกสิ่งที่คุณทำ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าสามารถทำทุกสิ่งได้ผ่านทางพระคริสต์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นชีวิตแห่งพระสิริ ความยินดี ชัยชนะ ความสำเร็จ และความเป็นไปได้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด! ไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าคือผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ ดังนั้นจึงเป็นผู้ครอบครองทุกสิ่ง! ฮาเลลูยา

ศึกษาเพิ่มเติม: มาระโก 11:23; ฟิลิปปี 4:13


Comments are closed