อังคาร ที่ 4 กรกฎาคม 2017
ทายาทแห่งพระพรแห่งเชื้อสายของอับราฮัม
Heirs Of The Abrahamic Blessings
“พระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นการสาปแช่งแห่งธรรมบัญญัติ โดยการทรงถูกสาปแช่งเพื่อเรา (เพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า “ทุกคนที่ถูกแขวนไว้บนต้นไม้ต้องถูกสาปแช่ง”) เพื่อพรของอับราฮัมจะได้มาถึงบรรดาคนต่างชาติ ที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ เพื่อเราจะได้รับพระวิญญาณตามพระสัญญาโดยความเชื่อ” (กาลาเทีย 3:13-14)

    พระเยซูได้ทำทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทำเพื่อที่พระพรของอับราฮัมจะสามารถไปถึงคนต่างชาติได้ เมื่อคุณบังเกิดใหม่ คุณได้รับพระสัญญาของพระวิญญาณ คุณเป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัมแล้ว กาลาเทีย 3:28-29 กล่าวว่า “…และถ้าท่านทั้งหลายเป็นของพระคริสต์แล้ว ท่านก็เป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม คือเป็นทายาทตามพระสัญญา”

คุณเป็นพงศ์พันธุ์ของพระพรของอับราฮัม ดังนั้นจึงไม่สำคัญว่าสภาพแวดล้อมจะเลวร้ายเพียงใด คุณจะชนะเสมอ! คุณจะพบกับการจำเริญขึ้นเพราะว่าคุณมีความสามารถภายในที่จะเจริญขึ้น คุณได้รับพระเมตตาเพื่อความยอดเยี่ยม พระคริสต์ภายในคุณทรงเป็นฤทธิ์เดชที่จะกำหนดสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณให้เกิดผลในสิ่งที่คุณต้องการ

เมื่อชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์ พวกเขานำเอาบรรยากาศของพวกเขาออกมาด้วย เมื่อเดินอยู่ในทะเลทราย พระสิริของพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับพวกเขา ทำให้พวกเขาไม่พินาศไปในถิ่นทุรกันดารถึงแม้ว่าจะต้องอยู่ที่นั่นถึงสี่สิบปี สดุดี 105:37 กล่าวว่า “แล้วพระองค์ทรงนำอิสราเอลออกไป พร้อมกับเงินและทองคำ และไม่มีสักคนหนึ่งในเผ่าของพระองค์สะดุด” และเนหะมีย์ 9:21 กล่าวว่า “พระองค์ทรงเลี้ยงดูเขาทั้งหลายในถิ่นทุรกันดารสี่สิบปี และเขาไม่ขาดสิ่งใดเลย เสื้อผ้าของเขาไม่ขาดวิ่น และเท้าของเขาไม่ได้บวม” ถ้าสิ่งนี้ได้เกิดกับพวกเขาในพระคัมภีร์เดิม ลองคิดดูว่าพระพรที่เรามีในพระเยซูคริสต์ในวันนี้จะเป็นอย่างไร!

พระคำกล่าวถึงพระคริสต์ (ผู้ที่เราเป็น และโดยการที่เราเป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม) พระองค์ทรงเป็นผู้เชื่อมต่อของพันธสัญญาที่ดีกว่า ซึ่งถูกสถาปนาบนพระสัญญาที่ดีกว่า (ฮีบรู 8:6) และดีมากไปกว่านั้น เพราะว่า “พระสัญญาที่ดีกว่า” ทั้งหมดนี้ได้รับการทำให้เป็นจริงแล้วในพระคริสต์

สิ่งที่เรามีในวันนี้คือชีวิตแห่งพระพร คุณได้รับพรมากเกินที่จะวัดได้ ความล้มเหลว ความเจ็บป่วย โรคร้าย ความขาดแคลน และความตาย ไม่มีส่วนในชีวิตของคุณ เป็นไปไม่ได้ที่คุณจะยากจนหรือล้มเหลว เพราะว่าในฐานะพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม คุณได้รับการแต่งตั้งให้ประสบความสำเร็จ การเกิดผลได้กลายเป็นสิทธิ์ตั้งแต่กำเนิดของคุณ

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการสำแดงแห่งความดีและพระเมตตาของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ ในฐานะพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม ข้าพระองค์เดินในความชอบธรรม ในชัยชนะ สุขภาพ และการครอบครองในวันนี้ ตระหนักว่าข้าพระองค์ได้รับพระพรเพื่อที่จะเป็นพร ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: กาลาเทีย 3:8-9; โรม 8:17; เอเฟซัส 3:6


Comments are closed