วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2019

ทายาทของความอุดมสมบูรณ์
Heirs Of Abundance

“และถ้าท่านทั้งหลายเป็นของพระคริสต์แล้ว ท่านก็เป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม คือเป็นทายาทตามพระสัญญา” (กาลาเทีย 3:29)

     2 โครินธ์ 8:9 กล่าวว่า “เพราะว่าท่านทั้งหลายรู้จักพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วว่า แม้พระองค์ทรงมั่งคั่ง ก็ยังทรงยอมเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลาย เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนมั่งคั่ง เนื่องจากความยากจนของพระองค์” นี่หมายความว่าอย่างไร? ก่อนอื่นให้เข้าใจว่าพระเยซูไม่เคยยากจนฝ่ายวิญญาณ ดังนั้นข้อพระคัมภีร์ที่กล่าวถึงข้างต้นจึงกำลังกล่าวถึงพระพรฝ่ายร่างกาย วัตถุ และการเงิน พระเยซูทรงยากจนเพราะเห็นแก่คุณเพื่อคุณจะได้รับความอุดมสมบูรณ์เป็นมรดก

สิ่งนี้ง่ายต่อการเข้าใจที่สอดคล้องกับงานแห่งการทดแทนของพระคริสต์ พระเจ้าได้วางความบาปของเราไว้บนพระเยซูที่ไม้กางเขน และวางความชอบธรรมของพระองค์ไว้บนเราในการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์ เช่นเดียวกันพระเยซูได้ทรงนำความยากจนของเราออกไปและทำให้เราเป็นทายาทแห่งความอุดมสมบูรณ์ของพระองค์

ความมั่งคั่งและทรัพยากรทั้งหมดของพระเจ้าเป็นของคุณ เพราะพระคัมภีร์กล่าวว่า “…และถ้าท่านทั้งหลายเป็นของพระคริสต์แล้ว ท่านก็เป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม คือเป็นทายาทตามพระสัญญา” โรม 8:17 กล่าวว่า “และถ้าเราเป็นลูกแล้ว เราก็เป็นทายาท คือเป็นทายาทของพระเจ้า และเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์…” อ่านสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสไว้ในฮักกัย 2:8 ว่า “เงินเป็นของเรา และทองก็เป็นของเรา พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสดังนี้แหละ” ถ้าเงินและทองคำในโลกนี้เป็นของพระองค์ สิ่งเหล่านั้นก็เป็นของคุณ จงเชื่อ เพราะนั่นเป็นเรื่องจริง

ในสดุดี 50:10-12 พระองค์กล่าวว่า “เพราะสัตว์ทุกตัวในป่าเป็นของเรา ทั้งสัตว์เลี้ยงบนภูเขาตั้งพันยอด เรารู้จักนกแห่งขุนเขาทุกตัว และสัตว์ในท้องทุ่งเป็นของเรา…เพราะพิภพและสารพัดที่อยู่ในนั้นเป็นของเรา” ไม่น่าแปลกใจที่พระองค์ตรัสใน 1 โครินธ์ 3:21-23ว่า “…ทุกสิ่งนั้นล้วนเป็นของท่าน…” คนที่อ่านสิ่งนี้และยังดำเนินชีวิตที่ยากจนได้อย่างไร? คุณเป็นเจ้าของโลกนี้และทุกอย่างในนั้น จงให้สิ่งนี้กระจ่างในตัวคุณ

จงปฏิเสธความยากจนและเลือกชีวิตที่ชื่นชมยินดีและเจริญรุ่งเรืองในพระคริสต์ อย่ามองว่างานหรือธุรกิจของคุณเป็นแหล่งทำมาหากิน แต่เป็นสื่อกลางในการอวยพรผู้อื่น ความเจริญรุ่งเรืองของคุณเป็นข้อเท็จจริงที่ตัดสินแล้ว ในพระคริสต์คุณได้ถูกนำเข้าสู่ชีวิตแห่งความอุดมสมบูรณ์ จงรับรู้และเพลิดเพลินกับมรดกของคุณ

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ข้าพระองค์ตระหนักถึงมรดกที่ยิ่งใหญ่ของข้าพระองค์ในพระคริสต์และการนำข้าพระองค์เข้าสู่สถานที่แห่งความยิ่งใหญ่และความอุดมสมบูรณ์ ข้าพระองค์เดินในความชอบธรรม สุขภาพ ชัยชนะ และความสำเร็จ เพราะนั่นเป็นมรดกของข้าพระองค์ในพระคริสต์ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 1:11; โคโลสี 1:12


Comments are closed