ศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2017
ทายาทของความรุ่งเรือง
Heirs Of Prosperity
“และถ้าท่านทั้งหลายเป็นของพระคริสต์แล้ว ท่านก็เป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม คือเป็นทายาทตามพระสัญญา” (กาลาเทีย 3:29)

     ถ้าในฐานะของคริสเตียนคุณอธิษฐานว่า “โอพระเจ้า โปรดทำให้ข้าพระองค์จำเริญขึ้น” คุณก็กำลังอธิษฐานผิดวิธี เพราะว่าความรุ่งเรืองของเราในสิ่งที่พระเจ้าต้องการนั้นเป็นสิ่งที่ทำเสร็จแล้วในพระเยซูคริสต์เราเป็นทายาทของความรุ่งเรืองเหมือนกับการอธิษฐานขอให้พระเจ้าทำให้คุณเป็นมนุษย์ นั่นไม่ถูกต้อง! เช่นเดียวกันกับที่ความชอบธรรมของพระเจ้าได้ถูกใส่ไว้ในวิญญาณของคุณเมื่อคุณได้บังเกิดใหม่แล้ว ความรุ่งเรืองและความยิ่งใหญ่ก็ได้ถูกใส่ไว้ในวิญญาณของคุณแล้วเช่นกัน

2 โครินธ์ 8:9 กล่าวว่า “เพราะว่าท่านทั้งหลายรู้จักพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วว่า แม้พระองค์ทรงมั่งคั่ง ก็ยังทรงยอมเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลาย เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนมั่งคั่ง เนื่องจากความยากจนของพระองค์” นี่หมายความว่าอย่างไร? อันดับแรก ต้องให้เราเข้าใจก่อนว่าพระเยซูไม่เคยยากจนฝ่ายวิญญาณ ดังนั้นพระคำตอนบนกำลังพูดถึงฝ่ายร่างกาย สิ่งของ และพระพรทางการเงิน พระเยซูทรงยอมยากจนเพราะเห็นแก่คุณ ดังนั้นจากที่พระองค์ได้ทรงยอมเสียสละ ก็เพื่อให้คุณเป็นคนมั่งมี

คิดถึงสิ่งนี้ พระองค์ได้ทรงยอมรับแบกบาป เพื่อคุณจะได้เป็นผู้ชอบธรรม (2 โครินธ์ 5:21) เช่นเดียวกันที่พระองค์ได้ทรงยอมยากจนเพื่อที่คุณจะได้เป็นคนมั่งมี เพราะว่าความมั่งคั่งทั้งหมดของพระองค์ได้เป็นของคุณ เพราะว่าคุณเป็นทายาทของพระองค์ พระคำกล่าวว่าเงิน ทอง หินอัญมนี และทั้งโลกนี้เป็นขอะพระองค์ “เพราะสัตว์ทุกตัวในป่าเป็นของเรา ทั้งสัตว์เลี้ยงบนภูเขาตั้งพันยอด เรารู้จักนกแห่งขุนเขาทุกตัว และสัตว์ในท้องทุ่งเป็นของเรา ถ้าเราหิว เราจะไม่บอกเจ้า เพราะพิภพและสารพัดที่อยู่ในนั้นเป็นของเรา” (สดุดี 50:10-12)

ดังนั้น ในฐานะทายาทของพระเจ้า และเป็นทายาทร่วมกันกับพระคริสต์ เงิน ทอง สัตว์เลี้ยงบนภูเขา โลกนี้และสิ่งที่อยู่ในโลกนนี้ เป็นของคุณเหมือนกับที่เป็นของพระเจ้า ไม่น่าแปลกที่พระคำกล่าวว่า “สิ่งสารพัดเป็นของท่านทั้งหลาย” (1 โครินธ์ 3:21) มองเห็นตัวคุณเองในแสงสว่างนี้ เพราะว่านี้เป็นความจริงเกี่ยวกับความรุ่งเรืองของคุณ

อย่ามองเห็นงานหรือธุรกิจของคุณว่าเป็นแหล่งรายได้ของคุณ เพราะว่ามีการอวยพรที่มากจากทางอื่น จงปฏิเสธความยากจน ความเจ็บป่วย และทุกสิ่งที่ไม่ได้สอดคล้องความความจริงแห่งชีวิตของพระเจ้า และดำเนินชีวิตแห่งความยินดี และความรุ่งเรืองทุกวัน

คำอธิษฐาน

     ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับมรดกที่ยิ่งใหญ่นี้ ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่ข้าพระองค์ในพระคริสต์! ข้าพระองค์จะไม่ล้มละลายในชีวิต ข้าพระองค์เดินในความอุดมสมบูรณ์ สุขภาพ และความสำเร็จทุกวันในชีวิต เพราะว่านั่นเป็นพระประสงค์ของพระองค์สำหรับข้าพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับเกียรติที่ยิ่งใหญ่นี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 1:11; โคโลสี 1:12


Comments are closed