อังคาร ที่ 15 ธันวาคม 2015

ทางแห่งชีวิต
The Path Of Life

“พระองค์ทรงสำแดงวิถีแห่งชีวิตแก่ข้าพระองค์ ต่อพระพักตร์พระองค์มีความชื่นบานอย่างเปี่ยมล้น ในพระหัตถ์ขวาของพระองค์มีความเพลิดเพลินอยู่เป็นนิตย์” (สดุดี 16:11)

    อัครทูตเปโตรในการกล่าวอ้างถึงข้อพระคำตอนต้น ได้เปลี่ยนจากคำพยากรณ์เป็นการพูดถึงการทำให้เป็นจริง และได้กล่าวข้อความที่แตกต่างกันออกไป แทนที่จะกล่าวว่า “พระองค์ทรงสำแดง…” เขากล่าวว่า “พระองค์ได้ทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทราบทางแห่งชีวิตแล้ว พระองค์ทรงโปรดให้ข้าพระองค์มีความยินดีเต็มเปี่ยมหน้าพระพักตร์ของพระองค์” (กิจการ 2:28)

ภาษากรีกที่แปลว่า “หน้าพระพักตร์” คือคำว่า “prosōpon” ซึ่งมีความหมายว่า “อยู่ต่อหน้า” และคล้ายกับการที่กล่าวว่า “อยู่ต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้า” แต่ก็ยังมีความหมายว่า “การอยู่ต่อหน้า” ซึ่งเหมือนกับที่ผู้เขียนสดุดีได้กล่าวไว้ ดังนั้นอะไรที่ผู้เขียนสดุดีกำลังหมายถึงเมื่อเขากล่าวว่า “พระองค์ทรงสำแดงวิถีชีวิตแก่ข้าพระองค์”

นี่หมายความว่าพระเจ้าได้วางแผนสำหรับชีวิตที่ยิ่งใหญ่เพื่อเราแต่ละคน พระองค์ได้เตรียมทางที่เราควรจะไป และวิธีที่เราควรดำเนินชีวิต เป็นทางแห่งพระสิริ ไม่น่าแปลกใจที่พระองค์กล่าวว่า “แต่วิถีของคนชอบธรรมเหมือนแสงอรุณ ซึ่งฉายสุกใสยิ่งขึ้นๆ จนเต็มวัน” (สุภาษิต 4:18)

น่าเศร้าที่หลายคนพบตัวเองในทิศทางหรือแนวทางของความล้มเหลว สิ่งต่างๆ ไม่ได้เป็นไปด้วยดีสำหรับพวกเขา และพวกเขาคิดว่านั่นคือลิขิตชีวิตที่พระเจ้าได้มีไว้สำหรับพวกเขา ไม่ใช่! ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ ดังนั้นนี่เป็นทางเลือกที่คุณต้องตัดสินใจ บางคนคิดว่าพระเจ้าเลือกคนที่พระองค์จะอวยพรและเมื่อพระองค์เลือกที่จะไม่อวยพรคุณคุณก็ไม่สามารถทำอะไรได้ แต่พระองค์ไม่ได้เป็นเช่นนั้น พระเยซูสิ้นพระชนม์เพื่อช่วยทุกคนให้รอด!

ยอห์น 3:16 กล่าวว่า “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์” ไม่ควรมีใครมีชีวิตที่พ่ายแพ้ มีความหดหู่ใจ ยากจน หรือล้มเหลวอีกต่อไป ผลของการเสียสละอันยิ่งใหญ่ของพระคริสต์แทนคุณคือชีวิตแห่งสง่าราศี (1 เปโตร 1:11) อย่างไรก็ตาม หลายคนไม่ทราบในสิ่งนี้ นั่นคือเหตุผลที่เราประกาศข่าวประเสริฐ เพื่อว่าทุกคนจะได้รู้ และเข้ามาสู่มรดกของพวกเขาในพระเยซูคริสต์ เดินในทางแห่งสง่าราศี

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงนำพาข้าพระองค์ผ่านทางพระคำของพระองค์ ในทางแห่งชัยชนะและความยอดเยี่ยม ข้าพระองค์ยอมจำนนต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้เปิดตาของข้าพระองค์ให้เห็น และนำข้าพระองค์ก้าวไปในทางแห่งความยิ่งใหญ่ที่พระองค์ได้เตรียมไว้สำหรับข้าพระองค์! ข้าพระองค์ยอมจำนนทั้งหมดที่ข้าพระองค์มีให้กับการทรงนำ คำปรึกษา และสติปัญญา ของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 8:14; อิสยาห์ 30:21; เอเฟซัส 2:10


Comments are closed