เสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2013

ทางเข้าของพระคำพระองค์!
The Entrance Of His Word!

“การคลี่คลายพระวจนะของพระองค์ให้ความสว่าง ทั้งให้ความเข้าใจแก่คนรู้น้อย” (สดุดี 119:130)

    ข้อพระคัมภีร์ตอนต้นไม่ได้กล่าวว่าพระคำให้แสงสว่าง แต่การคลี่คลายพระคำนั้นให้แสงสว่าง เป็นหน้าที่ของคุณที่จะอนุญาตให้พระคำของพระเจ้าเข้ามาในใจของคุณ ในวิญญาณของคุณ พระคำของพระเจ้ามีความสามารถที่จะเสริมสร้างวิญญาณ ร่างกาย และความคิดของคุณ “บัดนี้ข้าพเจ้าฝากท่านไว้กับพระเจ้าและกับคำแห่งพระคุณของพระองค์ ซึ่งมีฤทธิ์อาจก่อสร้างท่านขึ้นได้ และให้ท่านมีมรดกด้วยกันกับบรรดาวิสุทธิชน” (กิจการ 20:32)

ยิ่งกว่านั้น เมื่อพระคำมีอำนาจเหนือชีวิตของคุณแล้ว พระคำจะชำระวิญญาณของคุณให้สะอาด ขจัดเอาความกลัว ความสงสัย และความรู้สึกผิดออกไป พระคำภายในคุณจะประทานแนวความคิดที่ถูกต้อง แนวความคิดของความชอบธรรมให้กับคุณ โรม 12:2 บอกเราถึงวิธีในการมีประสบการณ์ของการเปลี่ยนแปลงที่เหนือธรรมชาติโดยพระคำ “อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม”

ถ้าคุณให้พระคำของพระเจ้าเข้ามาในคุณ พระคำจะทำงานในวิญญาณของคุณ และทำให้คุณเป็นไปตามที่ได้กล่าวเอาไว้ในพระคำ คริสเตียนบางคนมักจะประเมินการเติบโตฝ่ายวิญญาณของพวกเขาตามระยะเวลาที่พวกเขารับเชื่อ ถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคริสเตียนมายี่สิบปี แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ! พระคำของพระเจ้าในวิญญาณของคุณคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ และนำคุณจากสง่าราศีหนึ่งไปสู่สง่าราศีหนึ่ง วางหัวใจของคุณบนพระคำในวันนี้ และมองดูตัวคุณถูกเปลี่ยนจากสง่าราศีสู่สง่าราศี

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณสำหรับพระพรแห่งพระคำของพระองค์ ด้วยความยินดี ความเชื่อ และความถ่อมใจที่ข้าพระองค์ได้รับเข้าสู่วิญญาณของข้าพระองค์ในวันนี้ ข้าพระองค์ยึดเอาพระคำที่สามารถเปลี่ยนข้าพระองค์จากสง่าราศีสู่สง่าราศี และฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณของพระองค์ที่จะรักษาให้ข้าพระองค์อยู่ตรงกลางของน้ำพระทัยอันสมบูรณ์ของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 119:11; เอเฟซัส 5:26


Comments are closed