วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2019

ทัศนคติที่ได้รับการดลใจจากพระคริสต์
Christ-inspired World View

“จงระวังให้ดี อย่าให้ใครทำให้พวกท่านตกเป็นทาสด้วยหลักปรัชญา และคำหลอกลวงที่เหลวไหลตามตำนานของมนุษย์ ตามพวกภูตผีที่ครอบงำของจักรวาล ไม่ใช่ตามพระคริสต์” (โคโลสี 2:8)

     เช่นเดียวกับที่เราทุกคนมีความคิดที่แตกต่างกัน เราทุกคนต่างก็มีโลกทัศน์ที่แตกต่างกัน โลกทัศน์เป็นแนวความคิดหรือความเข้าใจทางโลกที่กว้างขวาง โดยเฉพาะจากมุมมองที่เฉพาะเจาะจงบางอย่าง ดังนั้นเมื่อเราพูดถึงโลกทัศน์ของคุณ มันหมายถึงความชื่นชม แนวความคิด หรือความเข้าใจทางโลกของคุณ

อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือที่มาของโลกทัศน์ของคุณ คนจำนวนมากมีโลกทัศน์ที่เกิดจากสิ่งที่พวกเขาอ่านหรือได้ยินจากสื่อของข่าว พวกเขาไม่เคยศึกษาพระคัมภีร์เพื่อรู้ว่าเหตุใดบางสิ่งถึงกำลังเกิดขึ้นในโลกทุกวันนี้ อะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต และพวกเขาควรมีจุดยืนอย่างไร

ยกตัวอย่างเช่น คริสเตียนบางคนมีความคิดและความโน้มเอียงทางการเมืองที่ไม่ได้มีพื้นฐานจากพระคำ ไม่ใช่เรื่องที่ผิดถ้าคริสเตียนจะมีความโน้มเอียงทางการเมือง แต่สิ่งเหล่านั้นจะต้องมีอิทธิพลหรือที่มาจากฝ่ายวิญญาณ หลายคนคิดว่าพระคัมภีร์ไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับการเมือง แต่พวกเขาคิดผิด

พระเจ้าทรงประทานพระคำของพระองค์ให้แก่เราเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าเราควรมีความโน้มเอียงทางการเมืองอย่างไร เราควรมีมุมมองอย่างไร พระคำของพระองค์ได้ถูกประทานให้เพื่อนำทางเรา เพื่อให้เราเข้าใจ และชี้เราไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องในทุกสิ่ง

จงดำเนินชีวิตและมองจากมุมมองของพระเจ้าเท่านั้น พระคำของพระองค์เป็นความสว่าง นั่นคือเป็นความสว่างที่คุณต้องดำเนินชีวิต โดยไม่คำนึงถึงความเสื่อมโทรมในโลกปัจจุบันนี้ด้วยวิธีนี้คุณจะดำเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะ และความเจริญรุ่งเรือง และความชื่นชมยินดีอย่างต่อเนื่อง เพราะว่าคุณดำเนินชีวิตอยู่บนยอดเขา ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณที่ทรงประทานมุมมองที่ถูกต้องของโลก ระบบ ความคิด และอุดมคติ และความโน้มเอียงของมันให้แก่ข้าพระองค์ พระคำของพระองค์คือความสว่างของข้าพระองค์ และข้าพระองค์ดำเนินชีวิตอยู่ในความสว่างนั้น ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตและเห็นทุกสิ่งจากยอดเขา นั่นคือข้าพระองค์ดำเนินชีวิตในสุขภาพของพระเจ้า ความบริบูรณ์ที่เหนือธรรมชาติ และในชัยชนะและความเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องโดยไม่คำนึงถึงความเสื่อมโทรมในโลกนี้ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 1:21-22; 1 ทิโมธี 6:20; โรม 16:17; 1โครินธ์ 3:18-20;


Comments are closed