ศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2015

ทรัพย์สมบัติที่ดีของหัวใจ!
The Good Treasures Of The Heart!

“คนดีก็เอาของดีมาจากคลังแห่งความดีในตัวของเขา คนชั่วก็เอาของชั่วมาจากคลังแห่งความชั่วในตัวของเขา” (มัทธิว 12:35)

    สุภาษิต 4:23 สนับสนุนสิ่งที่พระเยซูได้กล่าวไว้ในข้อพระคัมภีร์ตอนต้น พระคำกล่าวว่า “จงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระไวรอบด้าน เพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจ” เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมอย่างมาก! นี่หมายความว่าวิญญาณของคุณเป็นเหมือนบ่อเก็บความดีต่างๆ คุณสามารถนาสิ่งที่คุณต้องการออกมาจากภายในคุณ

จินตนาการว่าคุณต้องการเริ่มต้นตั้งธุรกิจอะไรขึ้นมา แต่การระดมเงินทุนนั้นเป็นอุปสรรค์ อย่ารอให้ใครนำเงินมาให้คุณ จงนำมันออกมาจากภายในคุณ! สิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินที่คุณต้องการสำหรับธุรกิจ แต่เป็นความสามารถในการมองเห็นในใจของคุณ! คุณสามารถเห็นธุรกิจนั้นได้หรือไม่? ถ้าคุณยึดภาพของธุรกิจนั้นไว้ได้ คุณไม่ต้องกังวลว่าเงินทุนจะมาถึงคุณได้อย่างไร หรือว่าใครจะเป็นคนที่พระเจ้าใช้เพื่อทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น

เข้าใจในเรื่องนี้ สิ่งใดๆ และทุกสิ่งที่สอดคล้องกับชีวิตและความชอบธรรมนั้นได้ถูกมอบไว้แก่คุณแล้ว สิ่งเหล่านั้นอยู่ภายในวิญญาณของคุณ! ทุกสิ่งที่มนุษย์สามารถจับต้องหรือสัมผัสได้มาจากวิญญาณของเขา พระคัมภีร์กล่าวว่า “โดยความเชื่อนี้เอง เราจึงเข้าใจว่า พระเจ้าได้ทรงสร้างกัลปจักรวาล ด้วยพระดำรัสของพระองค์ ดังนั้นสิ่งที่มองเห็นจึงเป็นสิ่งที่เกิดจากสิ่งที่ไม่ปรากฏให้เห็น” (ฮีบรู 11:3)

เอเฟซัส 1:3 กล่าวว่า “สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสตเจ้าของเรา ผู้ทรงโปรดประทานพระพรฝ่ายวิญญาณแก่เรานานาประการ ในสวรรคสถานโดยพระคริสต์” ถ้าพระองค์ทรงอวยพรคุณด้วยพระพรฝ่ายวิญญาณทั้งหมดในสวรรค์ นั่นหมายความว่าคุณมีสิ่งดีทุกสิ่งที่มีอยู่ในโลกฝ่ายวิญญาณแล้ว สิ่งเหล่านั้นอยู่ในวิญญาณของคุณ! ดังนั้นคุณสามารถนำชีวิตออกมาจากภายในคุณ คุณสามารถเรียกพระพรของคุณออกมาได้ ฮาเลลูยา

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงของพระองค์ ในขณะที่ข้าพระองค์ภาวนาพระคำในวันนี้ ความเชื่อของข้าพระองค์ได้รับการเสริมสร้างขึ้น ขอบพระคุณพระองค์สำหรับหัวใจของข้าพระองค์ที่ได้รับการเติมเต็มด้วยความดีโดยเหตุผลแห่งพระคำของพระองค์ภายในข้าพระองค์ และทุกวันตามที่ข้าพระองค์ต้องการ ข้าพระองค์นำความดีออกมาจากภายในวิญญาณของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สุภาษิต 4:23; 2 เปโตร 1:2-4


Comments are closed