อังคาร ที่ 1 สิงหาคม 2017
ทดสอบวิญญาณ
Test The Spirits
“ท่านที่รักทั้งหลาย อย่าเชื่อทุกๆ วิญญาณ แต่จงพิสูจน์วิญญาณนั้นๆ ว่ามาจากพระเจ้าหรือไม่ เพราะว่ามีผู้เผยพระวจนะเท็จจำนวนมากได้ออกมาในโลก” (1 ยอห์น 4:1)

     บางคนถามว่าพวกเขาจะสามารถแยกแยะระหว่างผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จกับผู้เผยพระวจนะที่แท้จริงได้อย่างไร โดยเฉพาะในเวลาที่ผู้รับใช้บางคนทำสิ่งต่างๆ ดูเหมือนไม่ได้เป็นไปตามพระคำ แต่กลับเห็นผลลัพธ์เป็นการง่ายที่จะรู้จักผู้รับใช้ที่แท้จริงของพระเจ้า อันดับแรก ผู้เผยพระวจนะหรือผู้รับใช้ที่แท้จริงของพระเจ้าจะนำผู้คนไปถึงพระบิดาและไปยังพระคำ ไม่ได้ไปหาตัวของเขาเองหรือพระเจ้าองค์อื่นๆ

อันดับสอง เขาจะเดินในความรัก 1 ยอห์น 4:8 กล่าวว่า “ผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก” การเดินในความรักของพระคริสต์เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ยิ่งไปกว่านั้น สิ่งที่เขาพูดจะต้องสอดคล้องกับพระคำของพระเจ้า คนของพระเจ้าที่แท้จริงนั้นจะไม่บิดเบือนพระคำของพระเจ้า เขาจะยึดในพระคำ คงรักษาความถูกต้องของพระคำไว้เสมอ เขาจะพิสูจน์พระคำเป็นอันดับแรกในชีวิตของเขา

อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญของผู้รับใช้ที่แท้จริงนั้นก็คือว่าสิ่งที่เขาพูดจะเกิดขึ้นเป็นจริง สิ่งนี้ค่อนข้างสังเกตได้ยาก เพราะว่าบางครั้ง คุณอาจพบกับผู้เผยพระวจนะ ศิษยาภิบาล หรือผู้ประกาศที่ผิดพลาดและพูดผิด ความผิดพลาดนั้นอาจมาจากความตื่นเต้นหรือความคาดหวังของผู้คนที่อยู่รอบข้างเขา หรืออาจเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่ใจในพระวิญญาณบริสุทธิ์ นี่ไม่ได้ทำให้เขาเป็นผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จ

นั่นเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณที่จะต้องรู้จักพระคำด้วยตัวคุณเอง ส่วนหนึ่งในการปรนนิบัติของพระวิญญาณในชีวิตของคุณคือการสอนคุณเกี่ยวกับพระคำ ให้คุณพึ่งพาในพระองค์และคุณจะไม่ถูกหลอก “ข้าพเจ้าเขียนข้อความนี้ถึงพวกท่าน กล่าวถึงพวกที่พยายามหลอกลวงท่าน ส่วนท่านทั้งหลาย การชโลมซึ่งท่านได้รับจากพระองค์นั้นก็ดำรงอยู่กับท่าน และไม่จำเป็นต้องมีใครสอนท่าน เพราะว่าการชโลมของพระองค์นั้นสอนท่านให้รู้ทุกสิ่ง และเป็นความจริง ไม่ใช่ความเท็จ การชโลมนั้นสอนพวกท่านแล้วอย่างไร ท่านจงอยู่ในพระองค์อย่างนั้น” (1 ยอห์น 2:26-27)

คำอธิษฐาน

     ข้าแต่พระบิดา พระคำของพระองค์เป็นแสงสว่างแก่ทางของข้าพระองค์และเป็นโคมไฟส่องเท้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ก้าวไปในชีวิตโดยได้รับการกำหนดโดยพระองค์ ผ่านทางพระคำและพระวิญญาณของพระองค์ ดังนั้น ข้าพระองค์ได้อยู่ในสถานที่ถูกต้องในเวลาที่ถูกต้องเพื่อพระประสงค์ของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มัทธิว 7:15-16; 2 โครินธ์ 11:13-15


Comments are closed