พุธ ที่ 19 มีนาคม 2014

ถ้อยคำในปากของคุณ
The Word In Your Mouth

“เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้าผู้ใดๆ จะสั่งภูเขานี้ว่า ‘จงลอยไปลงทะเล’ และมิได้สงสัยในใจแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้น ก็จะเป็นตามนั้นจริง” (มาระโก 11:23)

    ในวันหนึ่ง ขณะที่พระเยซูและเหล่าสาวกของพระองค์กำลังกลับจากเมืองเบธานี พระองค์ทรงหิว เมื่อเห็นต้นมะเดื่อแต่ไกลก็เดินไปใกล้เพื่อจะหาผลมะเดื่อทาน แต่เมื่อพระองค์มาถึงต้นไม้นั้น พระองค์พบว่ามีแต่ใบ เพราะว่ายังไม่ถึงฤดูออกผล พระเยซูจึงตรัสกับต้นไม้นั้นว่า “ตั้งแต่นี้ไปจะไม่มีใครได้กินผลจากเจ้าเลย” (มาระโก 11:14) และในช่วงท้ายกล่าวว่า “เหล่าสาวกก็ได้ยินคำซึ่งพระองค์ตรัสนั้น” พวกเขาได้ยินเมื่อพระเยซูสาบ ต้นไม้นั้น

วันต่อมา ขณะที่พวกเขาเดินผ่านที่นั่น เหล่าสาวกสังเกตเห็นว่าต้นมะเดื่อนั้นเหี่ยวแห้งไป เปโตรนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันก่อน กล่าวกับพระองค์ว่า “…พระอาจารย์เจ้าข้า ขอทอดพระเนตรต้นมะเดื่อที่พระองค์ได้สาปไว้นั้นก็เหี่ยวแห้งไปแล้ว” (มาระโก 11:21) พระเยซูทรงตอบว่า “จงเชื่อในพระเจ้าเถิด” หรือ “จงมีความเชื่อแบบพระเจ้าเถิด” (มาระโก 11:21) ความเชื่อแบบพระเจ้าคือความเชื่อที่เชื่อในใจและพูดออกไปเช่นนั้น พระเยซูทรงสอนเราถึงพลังและความสำคัญของถ้อยคำที่พูดออกไป ถ้อยคำในปากของคุณ

ในพระคัมภีร์เดิม พระเจ้าตรัสกับโมสสว่า “…บอกหินต่อหน้าประชาชนให้หินหลั่งน้ำ ดังนั้นเจ้าจะเอาน้ำออกจากหินให้เขา ดังนั้นแหละเจ้าจะให้น้ำแก่ชุมนุมชนและสัตว์ดื่ม” (กันดารวิถี 20:8) ดังนั้นหลักการที่เน้นย้ำในมาระโก 11:23 คือว่า “คุณจะได้ในสิ่งที่คุณพูด” พระเยซูทรงสอนเกี่ยวกับพลังของคำพูด ไม่ใช่เกี่ยวกับภูเขาหรือปัญหา เมื่อคุณพูดในความเชื่อ ถ้อยคำของคุณก็จะเกิดขึ้นจริง

สิ่งนี้เหมือนกันกับที่อาจารย์เปาโลกล่าวไว้ในโรม 10:8-10 แสดงให้เราเห็นถึงหลักการของความรอด เมื่อมีบางคนที่เชื่อด้วยใจและพูดด้วยปาก ประกาศด้วยความเชื่อ เขาก็จะเข้าสู่โลกแห่งความรอด “แต่ความชอบธรรมนั้นว่าอย่างไร ก็ว่า “ถ้อยคำนั้นอยู่ใกล้ท่าน อยู่ในปากของท่าน และอยู่ในใจของท่าน” (คือคำซึ่งก่อให้เกิดความเชื่อที่เราทั้งหลายประกาศอยู่นั้น) คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจว่า พระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด ด้วยว่า ความเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรม และการยอมรับสัจจะของพระเจ้าด้วยปากก็นำไปสู่ความรอด”

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ขอบพระคุณพระองค์ ที่ข้าพระองค์รู้ว่าโดยผ่านทางถ้อยคำที่เต็มไปด้วยความเชื่อ ข้าพระองค์สามารถทำให้สิ่งที่ข้าพระองค์ปรารถนาเกิดขึ้นเป็นจริงได้ ผ่านทางฤทธิ์เดชและอิทธิพลแห่งพระคำของพระองค์ที่เพิ่มพูนขึ้นและมีชัยชนะในชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ประกาศว่าข้าพระองค์เดินในสุขภาพของพระเจ้า การปกป้อง สันติสุข และความรุ่งเรือง ในนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 10:8-10


Comments are closed