ศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2018
ถ้อยคำแห่งพระพร
Words Of Blessing

“จงถวายสรรเสริญแด่พระเจ้า พระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ผู้ทรงโปรดประทานพระพรฝ่ายวิญญาณแก่เราทุกๆประการในสวรรคสถานโดยพระคริสต์” (เอเฟซัส 1:3)

   พระเจ้าได้อวยพรคุณแล้วด้วยสิ่งดีทุกอย่างที่อยู่ในพระคริสต์ สุขภาพ ความรุ่งเรือง ชัยชนะ ความสำเร็จ ความยินดี สันติสุข และพระพรทุกประการที่คุณสามารถจินตนาการได้เป็นของคุณแล้ว คุณได้รับการอวยพรแล้วในทุกสิ่ง และด้วยทุกสิ่ง สิ่งที่คุณต้องการคือรู้ว่าจะทำให้พระพรนั้นทำงานในชีวิตของคุณได้อย่างไร

กันดารวิถี 6:22-24 ได้ให้แนวความคิดแก่เรา พระคำกล่าวว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงกล่าวแก่อาโรนและบุตรชายทั้งหลายของอาโรนว่า ท่านทั้งหลายจงอวยพรแก่คนอิสราเอลดังต่อไปนี้ คือว่าแก่เขาทั้งหลายว่า ขอพระเยโฮวาห์ทรงอำนวยพระพรแก่ท่าน และพิทักษ์รักษาท่าน” ชนชาติอิสราเอลได้รับการอวยพรแล้ว โดยการที่เป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม ทำไมปุโรหิตจึงจำเป็นต้องอวยพรพวกเขา? นั่นก็เพราะว่าถ้อยคำแห่งพระพรจำเป็นต้องได้รับการกล่าวออกมาเหนือผู้ที่ได้รับการอวยพร

สังเกตสิ่งที่พระเจ้าได้ทำในพระธรรมปฐมกาล หลังจากที่ทรงสร้างอาดัมและเอวาแล้ว พระคำบอกว่าพระองค์ทรงอวยพรพวกเขา อย่างไร? ด้วยถ้อยคำ! พระองค์ตรัสว่า “จงมีลูกดกและทวีมากขึ้น…” (ปฐมกาล 1:28) ตัวอย่างของพระเยซูเป็นอีกตอนหนึ่งที่ทำให้เห็นในเรื่องนี้ พระคำได้พูดถึงพวกสาวกของพระองค์ว่า “พระองค์จึงพาเขาออกไปถึงหมู่บ้านเบธานี แล้วทรงยกพระหัตถ์ อวยพรเขา” พระเยซูได้ยกพระหัตถ์ของพระองค์ขึ้นและอวยพรเหล่าสาวกของพระองค์

เหมือนกับที่เปาโลได้กล่าวไว้ในโรม 1:11 ว่า “เพราะข้าพเจ้าปรารถนาที่จะได้พบท่านทั้งหลาย เพื่อจะได้นำของประทานฝ่ายจิตวิญญาณมาให้แก่ท่านบ้าง เพื่อเสริมกำลังท่านทั้งหลาย” มีการถ่ายทอด พระพรที่เปลี่ยนแปลงคุณตลอดไป เมื่อพระคำได้มาถึงคุณ เป็นส่วนหนึ่งในเหตุผลที่เราเน้นย้ำการไปคริสตจักร ในคริสตจักรนั้นคุณได้รับพระคำแห่งพระพรที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ ทุกครั้งที่คุณได้รับพระคำของพระเจ้า มีการชูกำลังขึ้น ชีวิตของคุณได้รับการยกระดับ พระพรที่อยู่ในวิญญาณของคุณได้รับการเปิดใช้และเริ่มต้นทำงาน

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

   ข้าพเจ้าเป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม และพระพรของอับราฮัมอยู่บนข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ ซึ่งออกผลแห่งความชอบธรรม และเติบโตขึ้นในทุกๆ ส่วนในชีวิตของข้าพเจ้า จริงแท้ที่ทุกสิ่งเป็นไปด้วยดีสำหรับข้าพเจ้า และข้าพเจ้าดำเนินชีวิตในความรุ่งเรืองและชัยชนะทุกวัน ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 2:12; ฟีเลโมน 1:6


Comments are closed