เสาร์ ที่ 20 มกราคม 2018
ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
Words Of Faith

“เราบอกความจริงกับพวกท่านว่า ถ้าใครสั่งภูเขานี้ว่า ‘จงลอยลงทะเลไป’ และใจไม่สงสัย แต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้น ก็จะเป็นไปตามนั้นจริงๆ” (มาระโก 11:23)

   2 โครินธ์ 4:13 กล่าวว่า “และเรามีใจเชื่อเช่นเดียวกับที่เขียนไว้ว่า“ข้าพเจ้าเชื่อฉะนั้นข้าพเจ้าจึงพูด” เราก็เชื่อฉะนั้นเราจึงพูดด้วย” เราพูดถ้อยคำแห่งความเชื่อ ความเชื่อของเราคือชัยชนะที่มีชัยเหนือโลกนี้ (1 ยอห์น 5:4) เราควบคุมและปกครองโลกนี้ และครอบครองเหนือสถานการณ์ต่างๆ ผ่านทางการประกาศความเชื่อของเรา

ในฐานะลูกของพระเจ้า คุณไม่ได้เป็นผู้แพ้ คุณได้รับการประกาศว่าเป็นผู้ชนะแล้ว คุณมีชัยอย่างเหลือล้น จงรักษาชัยชนะของคุณไว้โดยการพูดถ้อยคำแห่งความเชื่อ ความเชื่อแสดงออกโดยหลักผ่านทางคำพูดของคุณ คุณไม่ได้แตกต่างไปจากถ้อยคำของคุณ สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณ ในชีวิตของคุณ เป็นผลจากคำพูดของคุณ นี่เป็นเหตุผลที่คุณจะต้องพูดอย่างถูกต้องและประกาศความเชื่อของคุณเสมอ

จงเข้าใจในสิ่งนี้ ซาตานไม่สามารถหยุดความสำเร็จของคุณได้ มันได้พ่ายแพ้แล้ว ในลูกา 10:18-19 พระเยซูตรัสว่า “…เราเห็นซาตานตกจากฟ้าเหมือนฟ้าแลบ นี่แน่ะ เราให้พวกท่านมีสิทธิอำนาจเหยียบงูร้ายและแมงป่อง และให้มีอำนาจยิ่งใหญ่กว่าฤทธานุภาพของศัตรูนั้น ไม่มีอะไรจะมาทำอันตรายพวกท่านได้เลย” โคโลสี 2:15 ได้บอกให้เห็นภาพที่ชัดเจนของชัยชนะของพระเยซูเหนือซาตานและสมุนของมัน “พระองค์ทรงปลดพวกภูตผีที่ครอบครองและพวกภูตผีที่มีอำนาจ พระองค์ทรงประจานพวกมันอย่างเปิดเผย และมีชัยชนะเหนือพวกมันโดยทางกางเขนนั้น”

ดังนั้นถ้าสถานการณ์ในชีวิตของคุณไม่ได้สอดคล้องกับชีวิตแห่งชัยชนะและการครอบครองที่พระคริสต์ได้มีไว้สำหรับคุณ เป็นหน้าที่ของคุณที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น อย่าร้องคร่ำครวญเกี่ยวกับสิ่งนี้ แต่ให้พูดถ้อยคำแห่งความเชื่อ บางทีคุณอาจมีประสบการณ์กับความท้าทายเกี่ยวกับสุขภาพของคุณ จงพูดและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง! พระเยซูได้ตรัสว่าคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณพูด ดังนั้น จงพูดพระคำ อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานของคุณ การเงิน หรือครอบครัวของคุณ ปฏิเสธที่จะยอมรับความพ่ายแพ้ แต่ให้ประกาศชัยชนะ

พระพรของคุณอยู่ในปากของคุณ อย่ามัวแต่บ่นในความยากลำบาก พูดกับสถานการณ์นั้น สั่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพระนามของพระเยซู และมันก็จะเป็นไปตามนั้น สรรเสริญพระเจ้า!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

   ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นของโลกนี้ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อยู่ภายใต้สถานการณ์ หรือความยากลำบากในโลกนี้ ข้าพเจ้ามีชีวิตของพระเจ้าที่มีชัยชนะ และไม่สามารถถูกทำลายได้ และข้าพเจ้าเดินในความตระหนักรู้ถึงสิ่งนี้เสมอ ข้าพเจ้ามีชัยชนะ สุขภาพ การครอบครอง และความชอบธรรมเสมอ พระคำแห่งความเชื่ออยู่ในใจและในปากของข้าพเจ้า มีชัยชนะเหนือสถานการณ์ต่างๆ ในนามพระเยซู

ศึกษาเพิ่มเติม: โยบ 22:28; ปัญญาจารย์ 8:4; 1 ทิโมธี 6:12


Comments are closed