วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2013

ถ้อยคำแห่งความเชื่อบนพื้นฐานของการเปิดเผยจากพระเจ้า
Confessions Based On Revelation

“เหตุฉะนั้น ดูก่อนท่านพี่น้องธรรมิกชน ผู้ตอบสนองด้วยกันกับเราในการที่พระเจ้าทรงเรียก จงนึกถึงอัครทูตและมหาปุโรหิตผู้ซึ่งเราเชื่อและรับนั้น คือพระเยซู” (ฮีบรู 3:1)

    เมื่อเราพูดถึงเกี่ยวกับ “การสารภาพ” หรือพูดในความสอดคล้องกับพระคำของพระเจ้า ไม่ใช่เป็นเพียงการ “พูดในแง่บวก” หรือสูตรสำเร็จในการให้พระเจ้าทำบางสิ่งบางอย่าง นั่นไม่ใช่สิ่งที่พระคำได้สอนไว้ “ถ้อยคำแห่งความเชื่อ” มาจากภาษากรีกคือคำว่า “Homologia” ซึ่งมีความหมายว่า ‘พูดในสิ่งเดียวกันด้วยการยอมรับหรือการเห็นพ้องตรงกัน’ หมายความว่าประกาศอย่างเปิดเผย โดยการพูดออกมาอย่างอิสระ เป็นความเชื่อภายในคุณที่ลึกซึ้งบนพื้นฐานของสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสไว้

ฮีบรู 13:5-6 กล่าวว่า “….เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่า…เหตุฉะนั้นเราทั้งหลายอาจกล่าวด้วยใจเชื่อมั่นว่า…” ดังนั้น ถ้อยคำแห่งความเชื่อคือการประกาศในสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสไว้ ประกาศคำพูดที่สอดคล้องกับนิมิต แผนการ และวัตถุประสงค์ของพระองค์ ถ้อยคำแห่งความเชื่อของคุณจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการเปิดเผยจากพระคำของพระเจ้า สิ่งนี้ไม่เหมือนกับการที่บางคนรู้สึกปวดท้อง และกล่าวว่า “ฉันไม่ปวดท้อง…” นั่นไม่ใช่ถ้อยคำแห่งความเชื่อ ถ้อยคำแห่งความเชื่อไม่ใช่การที่คุณปฏิเสธความจริง หรือว่าคุณกล่าวว่า “ฉันได้รับการรักษา” เพื่อที่คุณจะได้รับการรักษา ไม่ใช่ แต่เมื่อคุณกล่าวว่า “ฉันได้รับการรักษา” จะต้องอยู่บนพื้นฐานความจริงที่คุณรู้จากพระคำของพระเจ้าที่ว่าคุณมีชีวิตของพระเจ้าภายในคุณ! คุณมีความตระหนักในปัจจุบันว่าพระวิญญาณองค์เดียวกันที่ได้ชุบให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตาย สถิตภายในคุณ และให้พลังแก่ร่างกายของคุณ ดังนั้นคุณกำลังพูดบนพื้นฐานของการเปิดเผยนั้น

สิ่งนี้อธิบายว่าทำไมบางคนจึงไม่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ แม้ว่าพวกเขาได้กล่าว “ถ้อยคำในแง่บวก” เราไม่ได้ “กล่าว” พระคำเพื่อบางสิ่งจะเกิดขึ้น เรากล่าวความจริง เราพูดในสิ่งที่พระคำได้กล่าวไว้ คุณประกาศในสิ่งที่เป็นของคุณแล้วในพระคริสต์ และไม่ใช่สิ่งที่คุณพยายามที่จะได้รับ เวลานี้ ประกาศพระคำของพระเจ้าเกี่ยวกับชีวิตของคุณ ครอบครัว เศรษฐกิจ และการรับใช้ของคุณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ผู้ที่อยู่ภายในข้าพเจ้ายิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลกนี้ ข้าพเจ้าครอบครองในชีวิตผ่านทางพระเยซูคริสต์ ก้าวหน้าและมุ่งไปข้างหน้า ข้าพเจ้าประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นของโลกนี้ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงปลอดภัยจากสิ่งที่ไม่ดีต่างๆของโลกนี้ สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 4:13; โรม 10:10


Comments are closed