จันทร์ ที่ 10 เมษายน 2017
ถ้อยคำแห่งความเชื่อของคุณสถานปนาสิ่งนั้น
Your Confession Establishes It

“เมื่อท่านมา จงเอาเสื้อคลุมซึ่งข้าพเจ้าฝากไว้กับคารปัสที่เมืองโตรอัสมาด้วย รวมทั้งหนังสือทั้งหลายโดยเฉพาะที่เขียนบนแผ่นหนัง” ( 2 ทิโมธี 4:13)

    ในการที่ความเชื่อของคุณจะเกิดผล ไม่เพียงแต่คุณจะต้องรู้จักพระคำและให้พระคำอยู่ในจิตสำนึกของคุณ คุณจะต้องกล่าวพระคำนั้นออกมาด้วย ฤทธิ์เดชนั้นอยู่ในการยืนยัน นี่เป็นสิ่งที่คริสเตียนหลายคนพลาดไป พวกเขา “กล่าว” พระคำเพื่อ “นำให้พระคำนั้นเกิดขึ้น” พวกเขาพยายามทำให้พระเจ้าทำบางสิ่งโดยถ้อยคำของพวกเขา แต่นั่นไม่ใช่วิธีที่ถูกต้อง พระคำของพระเจ้าเป็นความจริง คุณจะต้องตระหนักเช่นนั้น และให้สิ่งนี้อยู่ในจิตสำนึกของคุณผ่านทางการภาวนา เมื่อนั้นถ้อยคำแห่งความเชื่อของคุณก็จะสถานปนาสิ่งนั้น นั่นคือสิ่งที่เราได้อ่านไปในข้อพระคำตอนต้น ถ้าความเชื่อของคุณมีชีวิต พูดออกมา! ปากของคุณสถาปนาพระคำของพระเจ้าในชีวิตของคุณ

พระเยซูได้ตรัสไว้ในมาระโก 11:23 “…ถ้าใครสั่งภูเขานี้ว่า ‘จงลอยลงทะเลไป’ และใจไม่สงสัย แต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้น ก็จะเป็นไปตามนั้นจริงๆ” เมื่อ
พระคำอยู่ในใจของคุณ และคุณกล่าวออกมา พระคำนั้นก็จะกลายเป็นพลังในการสร้างสรรค์ พระคำของพระเจ้าสร้างทุกสิ่ง ดังนั้นพระคำจึงสามารถสร้างอะไรก็ได้ “ในปฐมกาลพระวาทะทรงดำรงอยู่ และพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้า และพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า…พระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งขึ้นมาโดยพระวาทะ ในบรรดาสิ่งที่เป็นอยู่นั้น ไม่มีสักสิ่งเดียวที่เป็นอยู่นอกเหนือพระวาทะ” (ยอห์น 1:1-3)

ไม่ว่าคุณจะปรารถนาสิ่งใดก็ตามในวันนี้ ฤทธิ์เดชที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอยู่ในปากของคุณ พระเยซูตรัสว่าผู้ชอบธรรม ซึ่งมีทรัพย์สมบัติที่ดีในใจของเขา ก็นำเอาสิ่งดีออกมา (ลูกา 6:45) สิ่งดีอะไรบ้างที่คุณได้สร้างขึ้นในใจของคุณผ่านทางการภาวนา? กล่าวสิ่งเหล่านั้นออกมา! นำสิ่งเหล่านั้นออกมาให้เป็นจริงด้วยปากของคุณ ใช้ถ้อยคำแห่งความเชื่อในการสร้างโลกของคุณ และโปรแกรมวิญญาณของคุณสำหรับความสำเร็จและชัยชนะ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

    ออกมาจากใจของข้าพเจ้า ข้าพเจ้านำสิ่งดีออกมา ข้าพเจ้าประกาศว่าชีวิตของข้าพเจ้าอยู่เพื่อพระสิริและความงดงาม และในทางของข้าพเจ้า มีชีวิต ความสำเร็จ ชัยชนะ และความมั่งคั่ง ข้าพเจ้าเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ บริสุทธิ์และได้รับการชำระแล้วโดยพระเจ้า! ข้าพเจ้าจำเริญขึ้นเหมือนต้นปาล์ม ข้าพเจ้ามีชีวิตที่ยืนนาน ถูกต้อง เป็นประโยชน์ และเกิดผล ข้าพเจ้าเติบโตเหมือนต้นสีดาในเลบานอน ข้าพเจ้าคงทน ยิ่งใหญ่ และไม่มีสิ่งใดทำลายได้ ในนามพระเยซู อาเมน
ศึกษาเพิ่มเติม: ลูกา 6:45; ฟีเลโมน 1:6; สุภาษิต 18:21


Comments are closed