ศุกร์ ที่ 14 ตุลาคม 2016

ถ้อยคำมีความหมายมากที่สุด
Words Mean Everything

“เพราะว่าพวกท่านจะพ้นผิดหรือถูกตัดสินลงโทษ ก็เพราะคำพูดของท่าน” (มัทธิว 12:37)

    ของประทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ได้มอบให้กับมนุษย์ในชีวิตคือคำพูด ความสามารถในการแสดงตัวเองออกไปในคำพูด เป็นของประทานที่พิเศษจากพระเจ้าให้กับมนุษย์ บุคลิกภายในของคุณได้กล่าวออกมาเป็นคำพูด ถ้อยคำของคุณมีความสำคัญ ถ้อยคำมีความหมายมากที่สุด น่าเศร้าที่หลายคนไม่ได้ตระหนักในสิ่งนี้ และเป็นเหตุผลหลักที่พวกเขาดำเนินชีวิตแบบธรรมดาบนโลกนี้

ทุกสิ่งที่พระเจ้าประทานให้แก่เรามาถึงโดยผ่านทางคำพูด ความรอดของเราขึ้นอยู่กับถ้อยคำ คุณรับความรอดโดยผ่านทางคำพูด คุณรักษาความรอดโดยคำพูด ไม่ว่าคุณจะมีชีวิตหรือตายขึ้นอยู่กับคำพูดของคุณ ไม่ว่าคุณจะมีชีวิตในความเจ็บปวดหรือแข็งแรง, ยากจนหรือมั่งมี, มีชัยชนะหรือพ่ายแพ้, ก็ขึ้นอยู่กับคำพูดของคุณ พระเจ้าประทานความสามารถในการพูดให้แก่คุณ ในการใช้ปากของคุณกำหนดเส้นทางของคุณในชีวิต

คุณไม่ได้รับปากของคุณมาเพื่อใช้ในการกินดื่มและสื่อสารกับคนอื่นเป็นหลัก หน้าที่หลักของปากและลิ้นของคุณคือการกำหนดชีวิตของคุณในทิศทางของพระเจ้าที่มีสำหรับคุณ จงเรียนรู้ที่จะพูดอย่างถูกต้อง พูดอย่างถูกต้องหมายความว่าพูดพระคำเพียงอย่างเดียวและตลอดไป อีกทั้งยังหมายความว่าให้คุณค่ากับสิ่งที่คุณพูด เรียนรู้จักในการรักษาคำมั่นสัญญา คำพูดของคุณจะต้องมีความสัตย์ซื่อ ต้องมีความหมายบางอย่างสำหรับคุณ

มีคนที่ไม่ระวังในการใช้คำพูด เมื่อพวกเขาพูดกับคุณ พวกเขารู้ว่าคำพูดของเขาไม่ได้มีความหมายอะไร เพราะว่าพวกเขาไม่ได้วางแผนที่จะรักษาคำพูด คุณต้องพูดในสิ่งที่คุณตั้งใจจริง และหมายความอย่างที่คุณพูด อย่าพูดลอยๆ โดยไม่มีความหมาย ในมัทธิว 12:36 พระเยซูตรัสว่า “ส่วนเราบอกพวกท่านว่า คำที่ไม่เป็นสาระทุกคำซึ่งมนุษย์พูดนั้น มนุษย์จะต้องรับผิดชอบถ้อยคำเหล่านั้นในวันพิพากษา” พระเจ้าให้คุณรับผิดชอบในสิ่งที่คุณพูด อย่าพูดพล่อยๆ เพราะว่าคำพูดเหล่านั้นจะส่งผลต่อคุณ

ทางหนึ่งที่คนรอบข้างจะสามารถเห็นพระเยซูภายในคุณได้ ก็โดยผ่านทางลักษณะชีวิตของคุณ ซึ่งบ่อยครั้งถูกแสดงออกผ่านทางถ้อยคำของคุณ ดังนั้นจงพูดในสิ่งที่ดี ถ้อยคำที่เมตตาทุกครั้งและทุกหนแห่ง ตระหนักที่จะฝึกฝนในการสะสมพระคำของพระเจ้าในใจของคุณ เพราะว่าปากก็พูดในสิ่งที่อยู่ในใจ (มัทธิว 12:34) เมื่อพระคำของพระเจ้าเต็มล้นในใจของคุณ คุณจะพัฒนาและพูดถ้อยคำที่ถูกต้อง เป็นถ้อยคำแห่งความเมตตาและเต็มด้วยความเชื่อ

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับที่ทรงแสดงให้ข้าพระองค์เห็นถึงความสำคัญและคุณค่าของคำพูด ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตโดยพระคำของพระองค์ ดังนั้นข้าพระองค์สื่อสารในสิ่งที่สอดคล้องกับความคิดของพระองค์ และทิศทางสำหรับชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์พูดถ้อยคำแห่งความเชื่อเสมอ โดยทราบว่าถ้อยคำของข้าพระองค์เต็มล้นด้วยฤทธิ์เดชที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าพระองค์ และกำหนดเส้นทางของข้าพระองค์ในชัยชนะ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มาระโก 11:23; ยากอบ 3:13


Comments are closed