จันทร์ ที่ 21 มีนาคม 2016

ถ้อยคำคือองค์ประกอบฝ่ายวิญญาณ
Words Are Spiritual Elements

“เช่นนั้นแหละลิ้นก็เป็นอวัยวะเล็กๆด้วย และพูดโอ้อวดอ้างการใหญ่ จงดูเถิด ไฟนิดเดียวอาจเผาไหม้มากเท่าใด และลิ้นนั้นก็เป็นไฟ…” (ยากอบ 3:5-6)

    มีบางสิ่งในปากของคุณที่มีพลังอย่างมาก นั่นคือลิ้นของคุณ เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่คุณเพื่อสร้างคำพูด คำพูดในการควบคุม สร้างสรรค์ หรือสร้างสถานการณ์ใหม่ในชีวิตของคุณ ยากอบ 3:6 บอกว่าลิ้นเป็นไฟ พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของความปรารถนาของคุณนั้นอยู่ที่ลิ้นของคุณ พระเยซูตรัสว่าคุณจะมีในสิ่งที่คุณพูด (มาระโก 11:23)

ถ้าคุณพูดถ้อยคำที่สับสน ผลก็คือชีวิตของคุณก็จะสับสนไปด้วย เพราะว่าคุณได้ให้สัญญาณที่สับสน ถ้อยคำคือองค์ประกอบฝ่ายวิญญาณ ไม่มีวันตาย นั่นคือเหตุผลว่าทำไมพระเยซูจึงตรัสไว้ว่า “ฝ่ายเราบอกเจ้าทั้งหลายว่า คำที่ไม่เป็นสาระทุกคำซึ่งมนุษย์พูดนั้น มนุษย์จะต้องให้การสำหรับถ้อยคำเหล่านั้นในวันพิพากษา” (มัทธิว 12:36) วันหนึ่ง คำพูดทั้งหมดของคุณจะถูกแสดงแก่คุณโดยพระเจ้า ว่ามันได้สร้างอะไรขึ้นมา ภาพของชีวิตของคุณ และสถานการณ์ในชีวิตของคุณที่ถูกสร้างขึ้นโดยถ้อยคำของคุณ

สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณคือคุณภาพของคำพูดของคุณ ถ้อยคำของคุณจะตัดสินคุณภาพชีวิตของคุณบนโลกนี้ ถ้อยคำของคุณจะเป็นตัวตัดสินความสัมพันธ์ของคุณกับพระเจ้า ความสัมพันธ์ของคุณกับมนุษย์คนอื่นๆ และที่ซึ่งคุณจะไปใช้เวลานิรันดร์กาล สวรรค์หรือนรก ไม่มีใครที่สามารถกำหนดคุณภาพของชีวิตของคุณได้ ทั้งหมดมาจากถ้อยคำของคุณ

ยังตัวอย่างเช่น เมื่อมีบางคนตื่นเต้น พวกเขาอาจกล่าวว่า “โอ ได้โปรดอย่าฆ่าฉันเลย!” หรือพวกเขาอาจกล่าวว่า “คุณต้องการฆ่าฉันด้วยเสียงหัวเราะ” น่าเศร้า คนเหล่านั้นที่ปล่อยมุขตลกเกี่ยวกับตัวเอง และตรงข้ามกับพระคำ ความตายและชีวิตอยู่ที่ฤทธิ์อำนาจของลิ้น (สุภาษิต 18:21)

คุณอาจกล่าวว่า “แต่พวกเขาเพียงพูดติดตลกเท่านั้น” นั่นไม่แตกต่างอะไร อ่านอีกครั้งหนึ่งถึงสิ่งที่พระเยซูได้ตรัสไว้ในมัทธิว 12:36 ยิ่งกว่านั้นในมาระโก 11:23 พระองค์ไม่ได้ตรัสว่า คุณจะได้ในสิ่งที่คุณพูด เพียงตอนที่คุณหมายความอย่างนั้นจริงๆ แต่พระองค์ตรัสว่า คุณจะได้ในสิ่งที่คุณพูด

ฝึกฝนตัวของคุณเองให้พูดอย่างถูกต้อง สุภาษิต 15:4 กล่าวว่า “ลิ้นที่ปลอบโยนเป็นต้นไม้แห่งชีวิต…” ลิ้นของคุณคือต้นไม้แห่งชีวิตของคุณ ใช้มันที่จะกำหนดเส้นทางของคุณในความสำเร็จและความรุ่งเรืองนิรันดร์ และสร้างชีวิตแห่งชัยชนะของคุณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ชีวิตของข้าพเจ้าอยู่เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า ถูกกำหนดและอยู่ในเส้นทางแห่งน้ำพระทัยอันดีเลิศของพระเจ้า! ข้าพเจ้าครอบครองและปกครองเหนือสถานการณ์ในขณะที่ข้าพเจ้ากำหนดเส้นทางของข้าพเจ้าในความสำเร็จ ความรุ่งเรือง และสร้างชีวิตแห่งชัยชนะของข้าพเจ้า ด้วยลิ้นที่ปลอบโยน

ศึกษาเพิ่มเติม: สุภาษิต 13:3; ฮีบรู 10:23; สุภาษิต 15:4


Comments are closed